Nieuws

02/12/2016 Studiedag : Overheidsopdrachten : actualia rechtspraak raad van state

Geplaatst in pers en partners door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Gelet het belang van de rechtspraak van de Raad van State op de dagdagelijkse werking van besturen én marktspelers wat overheidsopdrachten betreft, leek het Gitte Laenen en Frederick Ongena, beiden specialisten in het overheidsopdrachtenrecht binnen GD&A Advocaten, zeer nuttig om hieraan een studievoormiddag te wijden, met de mogelijkheid tot een interactief gesprek tussen sprekers en deelnemers.

Voor wie
Deze studievoormiddag is bedoeld voor iedereen (aanbestedende overheid of marktspeler) die op geregelde wijze met de gunning van overheidsopdrachten in contact komt en die op de hoogte wil blijven van de recente evoluties.

Waar en wanneer
U kan deze studievoormiddag volgen op woensdag 21 december 2016 in onze kantoren te Oevel.
Bedrijvencentrum 4wings
Nijverheidsstraat 13
2260 Oevel-Westerlo

Programma
De studievoormiddag start om 9.00u (onthaal vanaf 8u30) en eindigt om 12.00u met aansluitend broodjeslunch.
08.30u-09.00u    Ontvangst met koffie
09.00u-10.30u    Recente rechtspraak Raad van State 2015-16 - deel I
10.30u-10.45u    Koffiepauze
10.45u-12.00u    Rechtspraak Raad van State 2015-16 - deel II
12.00u-                Broodjeslunch (vooraf inschrijven)

Inschrijven
Inschrijvingen kunnen, via onderstaand inschrijvingsformulier, per e-mail worden verzonden aan ellen.vierbergen@gdena-advocaten.be, telefonisch op nummer 015/40 49 40 of door te faxen naar 015/276 276.
De deelnameprijs bedraagt:
- 50 euro per persoon (zonder broodjeslunch)
- 65 euro per persoon (met broodjeslunch)
Te betalen bij ontvangst van de factuur.
Bestelbons doormailen aan ellen.vierbergen@gdena-advocaten.be of via post aan GD&A Advocaten Antwerpsesteenweg 16-18 2800 Mechelen

05/11/2016 Decreet lokaal bestuur - integratie gemeente/OCMW : stand van zaken 5/11/2016

Geplaatst in integratie gemeente/OCMW door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

ECG, VVOS , Vlofin en VVSG worden tijdens de volgende weken door het kabinet van minister Homans betrokken bij de totstandkoming van het decreet lokaal bestuur (DLB). De bijeenkomsten hebben de status van informele thematische besprekingen. Op 25 oktober 2016 zijn de eerste werkteksten aan de voorzitters bezorgd (de algemene memorie, de teksten m.b.t. de bestuursorganen en de artikelsgewijze bespreking). Ondertussen zijn ook de werkteksten DLB (teksten en artikelsgewijze memorie) met betrekking tot luik financiën, werking en participatie, toezicht en fusies bezorgd. De belangrijke ontwerpteksten m.b.t. de overgangsbepalingen hebben we nog niet ontvangen. Het kabinet benadrukt dat het gaat om informeel overleg over nog niet politiek gevalideerde werkteksten. Het is niet de bedoeling noch de afspraak om deze teksten formeel te communiceren. De raad van bestuur heeft afgesproken dat de werkteksten consulteerbaar zijn op een besloten omgeving in dropbox met toegang voor een beperkt aantal leden van de RvB (9) en met uitdrukkelijke bevestiging om de beschikbare teksten niet verder te verspreiden. Inhoudelijk kan er dus voorlopig niet worden ingegaan op deze werkteksten. Er volgt echter wel een mondelinge toelichting op onze volgende RvB van 10 november 2016, maar ook hier met de uitdrukkelijke vraag aan alle bestuursleden om deze info niet verder te verspreiden. ECG, VVOS en Vlofin werken gezamenlijk aan een grondige reactie op de tekst DLB in de mate van het mogelijke in samenwerking met VVSG. Er is daarom zeer regelmatig overleg.

23/10/2016 Verkeersveiligheidsfonds : 2de schijf ..2011

Geplaatst in politie door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

De lokale politiezones en de federale politie ontvangen binnenkort de tweede schijf uit het Verkeersveiligheidsfonds 2011. Het gaat in totaal om ongeveer 29,2 miljoen euro.  De Vlaamse politiezones ontvangen in totaal 18,4 miljoen euro. De zogenaamde 2de schijf wordt verdeeld onder de gewesten op basis van de lokalisering van de vaststelling van de overtredingen. Daarna wordt het bedrag per gewest verdeeld onder de lokale politiezones via de klassieke verdeelsleutel (categorie zone, aantal km wegen, daling aantal slachtoffers). De bedragen per zone kan je lezen in het Ministerieel Besluit van 7 oktober 2016 (B.S. 14 oktober 2016).

Vorige maand zijn de bedragen van de eerste schijf van het verkeersveiligheidsfonds 2016 gepubliceerd in het Staatsblad (MB 8 september 2016, B.S. 16.09.2016). Op 20 oktober zouden de zones dat bedrag ontvangen. De betaling van de tweede schijf zal daarna volgen.

Bron : VVSG

 

16/10/2016 Reiskosten en de fiscus ...

Geplaatst in pers en partners door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Gemeenten en OCMW’s zitten momenteel tussen twee vuren wat betreft de voorziene vergoeding voor reiskosten. Enerzijds moeten ze de kilometervergoeding uit artikel 156 van het Rechtspositiebesluit van 7 december 2007 volgen – er is lokaal geen keuze (bedrag = 0,3424 €/km). Anderzijds aanvaardt de fiscale administratie enkel de forfaitaire terugbetaling van een vergoeding voor reiskosten in opdracht van de werkgever als het bedrag niet hoger ligt dan de kilometervergoeding die de federale overheid aan haar personeel toekent (0,3363 €/km). De werkgever die een hogere kilometervergoeding voor dienstreizen toekent zal de werkelijke kosten met andere woorden moeten bewijzen.  VVSG is hierover in gesprek met de fiscale administratie.

06/10/2016 Integratie gemeente - OCMW : stavaza

Geplaatst in integratie gemeente/OCMW door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Op 04.10.2016 werden hierover een aantal vragen gesteld aan minister Homans in de commissie Binnenland.

Haar antwoord luidde : " ABB heeft intussen de nodige ontwerpen van decreet en de toelichting voorbereid en laat zich ondersteunen. Wellicht kan midden oktober, over een week dus, gestart worden met de verspreiding van de tekst en het overleg daarover. De bedoeling is om tegen het einde van dit jaar een principiële goedkeuring te krijgen in de Vlaamse Regering.
We zullen onze timing dus halen. Is het absoluut noodzakelijk dat dit ingang vindt per 1 januari 2019, bij de aanvang van de nieuwe lokale legislatuur? Het antwoord daarop is ‘ja’. Ik heb alle vertrouwen, niet alleen in mijn kabinet, maar ook in de administratie en in alle andere organisaties die meewerken aan het tot stand komen van dit decreet, en kan u verzekeren dat ze dit tot een goed einde zullen brengen."

De volledige tekst vinden jullie HIER

Wordt uiteraard vervolgd.

Meer nieuws