Nieuws

25/11/2017 Decreet lokaal bestuur : stand van zaken

Geplaatst in integratie gemeente/OCMW door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Vorige dinsdag heeft viceminister-president L. Homans met een ppt van 20 pagina’s het ontwerp-DLB toegelicht in de commissie van het Vlaams Parlement (zie bijlage). ECG/VLOFIN/VVOS/VVSG waren daarbij aanwezig. Aansluitend hebben wij een (vooraf niet afgesproken) overlegmoment bekomen met vertegenwoordigers van de drie meerderheidspartijen (Marnic De Meulemeester (Open VLD) – Koen Van den Heuvel (CD&V) – Ward Kennes (CD&V) – Bart Dochy (CD&V) – Michel Doomst (CD&V) – Marius Meremans (NVA)). Er is ernstig en grondig van gedachte gewisseld en gediscussieerd. Als conclusie onthouden we het volgende: · Het staat vast dat de minister én de meerderheid (zeer) snel willen gaan: men wil ten laatste tijdens de laatste plenaire zitting voor het Kerstreces landen zodat (delen van) het DLB in beginsel in werking kan treden op 01.01.19. De overgangsbepalingen zouden vroeger in werking treden (01.01.18?). · De overtuiging leeft zeer hardnekkig dat de Raad van State – door geen opmerkingen te maken – de overgangsregeling heeft goedgekeurd. Het risico op procedures voor Raad van State/Grondwettelijk Hof/ … ingevolge een aanpassing in de richting van ons compromis lijkt voor de minister en de parlementsleden te groot om nemen. Bovendien lijkt men ervan overtuigd dat de tekst van het ontwerp in wezen even goed (zelfs beter) is dan ons compromis. · Er zullen geen hoorzittingen worden georganiseerd en wellicht zullen slechts enkele zittingen (‘desnoods ’s nachts’) van de commissie volstaan om het volledige ontwerp (meer dan 600 artikelen) te behandelen. Gisterenmiddag is, tijdens de bijeenkomst van het Directiecomité van VVSG, deze problematiek uiteraard aan bod gekomen. De heer Marnic De Meulemeester (Open VLD) heeft er bij die gelegenheid op gewezen dat ‘het decreet vandaag nog niet is gestemd’ en VVSG-voorzitter Wim Dries (CD&V) heeft herhaaldelijk en zeer overtuigend gezegd: ‘ik sta er 100% achter en blijf het compromis overal verdedigen’. Diezelfde realiteit verhindert evenwel niet dat – ook vandaag nog – vele collega’s van ECG/VLOFIN/VVOS hun netwerk (discreet) moeten, kunnen en zullen aanspreken en aldus nog stevig aan de kar trekken om alsnog het tij te keren. ECG/VLOFIN/VVOS geven dus nog niet op en zullen volgende dinsdag opnieuw aanwezig zijn in de commissie, alleen al om eenieder te herinneren aan de uitgestoken maar nu blijkbaar teruggetrokken hand…

We houden u verder op de hoogte en doen alles om de belangen van alle onze leden te behartigen.

27/10/2017 Ontwerpdecreet lokaal bestuur naar het Vlaams Parlement

Geplaatst in Algemeen nieuws en integratie gemeente/OCMW door Stefan Himpens • 0 Reacties

De Vlaamse Regering heeft het ontwerpdecreet over het Lokaal Bestuur definitief goedgekeurd. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

17/10/2017 Typecontract leningen: nieuwe opdrachtdocumenten

Geplaatst in Algemeen nieuws en financieel beheer door Stefan Himpens • 1 Reactie

De werkgroep typebestek leningen van VVSG en VLOFIN ontwikkelde nieuwe opdrachtdocumenten voor marktconsultatie m.b.t. het aangaan van nieuwe leningen. Alle documenten met betrekking tot het nieuwe typecontracten zijn beschikbaar op onze werkruimte:

 1. Typecontract met de gewenste specificaties voor offertes
 2. Toelichting bij het typecontract
 3. Typebrief voor uitnodiging tot indienen van offertes
 4. Kennisgeving gunning bestuur (voor de niet-weerhouden offertes)
 5. Sluitingsbrief voor het bevestigen van het contract
 6. Rekenblad

De belangrijkste wijzigingen t.o.v. de vorige versie hebben betrekking op:

 • het wegvallen van de procedure overheidsopdrachten
 • de verwerking van de gevolgen van het arrest van het Hof van Cassatie van 24.11.2016 met betrekking tot de wederbeleggingsvergoeding
 • de vermelding dat algemene bankvoorwaarden van toepassing zijn voor zover ze niet tegenstrijdig zijn met de bepalingen van het typecontract. Op die manier kunnen alle offertes op een gelijke manier vergeleken worden.

 

12/10/2017 Ontwerpdecreet lokaal bestuur : advies raad van state

Geplaatst in Algemeen nieuws door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Het advies van de raad van state inzake het ontwerpdecreet lokaal bestuur is beschikbaar. U kan het HIER nalezen.

Meer info volgt

26/09/2017 Modernisering van het insolventierecht

Geplaatst in Algemeen nieuws en financieel beheer door Stefan Himpens • 0 Reacties

De belangrijkste bepalingen m.b.t. het insolventierecht worden momenteel geregeld via de 'faillissementswet van 8 augustus 1997’ en de ‘wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen'. De wetgever hervormde heel recent het involventierecht en voegde een nieuw boek toe aan het Wetboek van Economisch Recht. De meeste bepalingen zullen ingaan per 1 mei 2018. De wet van 8 augustus 1997 en de wet van 31 januari 2009 zullen vanaf dan opgeheven worden.

Het nieuwe boek XX 'insolventie van ondernemingen' bevat heel wat nieuwigheden:

 • Vrije beroepers, landbouwentiteiten, vzw's en alle natuurlijke personen met een zelfstandige beroepsactiviteit zullen failliet kunnen gaan
 • Vele procedures zullen elektronisch kunnen verlopen en data zal ook elektronisch beschikbaar worden voor de betrokken actoren
 • Het minnelijk akkoord wordt vernieuwd
 • Nieuwe bepalingen m.b.t. de 'ondermemingsbemiddelaar: een onderneming in moeilijkheden zullen beroep kunnen doen op een ondernemingsbemiddelaar die hem kan bijstaan bij het opstellen van een akkoord met de schuldeisers

Het boek XX is momenteel nog niet gecoördineerd in het wetboek van economisch recht. Dit volgt ongetwijfeld in de loop van het najaar.

Meer nieuws