Nieuws

26/03/2017 Aangifte schuldvordering bij falingen : wijzigingen vanaf 1/4/2017

Geplaatst in financieel beheer door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Vanaf 1 april 2017 dienen aangiftes van schuldvorderingen inzake falingen te gebeuren via het Centraal Register Solvabiliteit en betaal je 6 euro per ingediende verklaring van schuldvordering faillissement in het Centraal Register Sovabiliteit

 

In het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2017 werd de wet van 1 december 2016 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de faillissementswet van 8 augustus 1997 met het oog op de invoering van het Centraal Register Solvabiliteit gepubliceerd. 
Het Centraal Register Solvabiliteit is de geïnformatiseerde gegevensbank waarin het faillissementsdossier wordt opgenomen en bewaard. Het register bevat alle gegevens en stukken betreffende de faillissementsprocedure en zal als authentieke bron gelden voor alle akten en gegevens die erin zijn opgenomen. De Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone zullen gezamenlijk instaan voor de inrichting en het beheer van het register. Volgende personen hebben – in de vervulling van hun wettelijke opdracht – toegang tot de gegevens opgenomen in het register: de magistraten, de griffiers, het openbaar ministerie, de parketsecretarissen, de curators, de rechter-commissarissen, alsook de gefailleerden, de schuldeisers, de derden die beroepsmatig rechtsbijstand verlenen, en de beheerder. 
Om de kosten te dekken die veroorzaakt worden door het beheer van het register, geven het neerleggen van schuldvorderingen door de schuldeisers, de inzage van het faillissementsdossier via het register en het beheer van het faillissementsdossier middels het register aanleiding tot de inning van een retributie waarvan de Koning het bedrag, de voorwaarden en de nadere regels van inning bepaalt.

website van het Centraal Register Sovabiliteit: http://www.regsol.be/ (op 24.03.2017 nog niet operationeel.)

De schuldeisers zullen eerstdaags op de website www.regsol.be een duidelijke handleiding en instructiefilmpjes terugvinden, belooft de website http://www.diplad.be/nl-BE/news/9/29/Centraal-Register-Solvabiliteit-van-start.aspx 

13/03/2017 Vacature : financieel beheerder Vosselaar

Geplaatst in pers en partners door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

De gemeente Vosselaar heeft een vacature voor een financieel beheerder in statutair dienstverband met voltijdse dienstprestaties (m/v). De voorwaarden en de volledige functiebeschrijving voor deze vacature kan u terugvinden op www.vosselaar.be of opvragen bij de personeelsdienst. De kandidaatstellingen moeten uiterlijk op vrijdag 7 april 2017 worden verzonden aan het Gemeentebestuur Vosselaar, Cingel 7 te 2350 Vosselaar. De schriftelijke proef vindt plaats op woensdag 19 april 2017 van 18.30 tot 22.00 uur en de mondelinge proef op woensdag 26 april 2017 vanaf 13.00 uur. Op vrijdag 28 april 2017 vindt voor de eerst gerangschikte kandidaat een psychotechnische proef plaats in verband met de managements- en leiderschapscapaciteiten en persoonlijkheidstests. Alle geslaagde kandidaten die niet worden benoemd, worden opgenomen in een wervingsreserve voor een periode van drie jaar. Voor meer informatie kan u terecht bij de personeelsdienst - tel. 014-60 08 38 - e-mail: walter.diels@vosselaar.be

Functiebeschrijving en voorwaarden 

02/03/2017 RSZ : manuele doorstortingen vanaf 2017 ...

Geplaatst in Algemeen nieuws door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Vanaf 01/01/2017 zullen SOL en ZIV bijdragen niet langer automatisch verwerkt worden via de maandelijkse RSZ-factuur.

Besturen moeten deze betaling zelf manueel doorvoeren en moeten hiervoor gebruik maken van de RSZ-facturen voor SOL en ZIV die in de e-box sinds medio februari klaarstaan om gedownload te worden.

De aangifte van SOL en ZIV over prestaties 11/2016 en 12/2016 gebeurde pas begin 2017, ook voor deze aanrekeningen zal een manuele betaling moeten uitgevoerd worden.

SOL en ZIV facturen voor 11/2016 + 12/2016 + 01/2017 + 02/2017 werden medio februari op de e-box RSZ aangeboden.

27/02/2017 Afkicken van e-mail & trends en ontwikkelingen in betaalverkeer, digitale facturatie en cybercrime

Geplaatst in Algemeen nieuws door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Ongetwijfeld kampt ook u met een volle mailbox en vergt het nalezen, opvolgen, bijhouden, beantwoorden of wegwerken van de almaar grotere instroom aan mail een pak tijd, energie en moeite… Kettingmails, ping pong informatie, al dan niet onduidelijke bijlagen, nog maar eens in cc, zaken die blijven hangen, … een financieel beheerder wordt er niet vrolijker van.

Vlofin ( werkgroep vorming ) nodigt ervaren topspreker Gunnar Michielssen uit die ons zijn beproefd seminarie ‘Afkicken van e-mail’ brengt en ons wapent met concrete tips, ideeën, een opstartgids en nuttige gadgets om de werkwijze en mindset rond mailverkeer binnen onze organisaties in de juiste richting te duwen. Gunnar werkt niet vanuit één “te-nemen-of-te-laten”-model, maar werkt met tips die ook los van elkaar functioneren.

1 garantie hebben jullie:

Dit drie uur durende seminarie levert elk van ons naderhand zin voor aanpak met de nodige boost aan energie waarmee we het dagdagelijks mailverkeer kunnen veranderen tot een transparante flow aan informatie en daarbij een enorme tijdswinst scoren!

Het credo van onze spreker luidt: ‘Hoe concreter, hoe beter. Geen blabla, maar boemboem.’

Over return on investment gesproken…

Na de middag informeert ING ons rond de actuele evoluties en trends in het betaalverkeer, digitale facturatie en de gevaren en risico’s gekoppeld aan cybercrime.

De infosessie wordt twee maal georganiseerd en dit op:

-          dinsdag 13 juni 2017 te ING Kortrijk, Grote Markt 50, 8500 Kortrijk (auditorium), en,

-          donderdag 15 juni 2017 te ING Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 16-20, 2000 Antwerpen (auditorium).

De deelnameprijs bedraagt 65 euro. U ontvangt nog een uitnodiging per mail met verdere praktische informatie en een mogelijkheid om u online in te schrijven. Maar noteer nu al maar in uw agenda !

 

26/02/2017 Voorontwerp decreet lokaal bestuur goedgekeurd door Vlaamse regering 24/2/2017

Geplaatst in integratie gemeente/OCMW door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

De Vlaamse Regering keurde vrijdag 24 februari jongstleden het voorontwerp van decreet over het lokaal bestuur de eerste keer principieel goed. Dit voorontwerp van decreet en de bijbehorende memorie van toelichting kan je hier raadplegen.

Uiteraard heeft het nog een weg te gaan ( advies raad van state, opnieuw Vlaamse regering, commissie en Vlaams parlement ).

 Belangrijke vaststellingen ( die ons ook tevreden stemmen ):

-de salarisschaal wordt vast 130% van de huidige schalen van deze van financieel beheerder
-inzake onze taken en verantwoordelijkheden blijft alles grosso modo wat het nu is met bijkomend een onafhankelijke rapportering inzake financiële risico's
-aanstelling in passende functie niveau A of als adjunct financieel directeur voor hij/zij die uit de boot valt
-aandacht voor de gewestelijke collegae

We heben voor jullie ook nog een nota met de belangrijkste elementen en uitgangspunten alsook een nota met samenvattend alle bepalingen die ons als financieel beheerder/directeur raken.

Meer nieuws