Nieuws

23/10/2016 Verkeersveiligheidsfonds : 2de schijf ..2011

Geplaatst in politie door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

De lokale politiezones en de federale politie ontvangen binnenkort de tweede schijf uit het Verkeersveiligheidsfonds 2011. Het gaat in totaal om ongeveer 29,2 miljoen euro.  De Vlaamse politiezones ontvangen in totaal 18,4 miljoen euro. De zogenaamde 2de schijf wordt verdeeld onder de gewesten op basis van de lokalisering van de vaststelling van de overtredingen. Daarna wordt het bedrag per gewest verdeeld onder de lokale politiezones via de klassieke verdeelsleutel (categorie zone, aantal km wegen, daling aantal slachtoffers). De bedragen per zone kan je lezen in het Ministerieel Besluit van 7 oktober 2016 (B.S. 14 oktober 2016).

Vorige maand zijn de bedragen van de eerste schijf van het verkeersveiligheidsfonds 2016 gepubliceerd in het Staatsblad (MB 8 september 2016, B.S. 16.09.2016). Op 20 oktober zouden de zones dat bedrag ontvangen. De betaling van de tweede schijf zal daarna volgen.

Bron : VVSG

 

16/10/2016 Reiskosten en de fiscus ...

Geplaatst in pers en partners door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Gemeenten en OCMW’s zitten momenteel tussen twee vuren wat betreft de voorziene vergoeding voor reiskosten. Enerzijds moeten ze de kilometervergoeding uit artikel 156 van het Rechtspositiebesluit van 7 december 2007 volgen – er is lokaal geen keuze (bedrag = 0,3424 €/km). Anderzijds aanvaardt de fiscale administratie enkel de forfaitaire terugbetaling van een vergoeding voor reiskosten in opdracht van de werkgever als het bedrag niet hoger ligt dan de kilometervergoeding die de federale overheid aan haar personeel toekent (0,3363 €/km). De werkgever die een hogere kilometervergoeding voor dienstreizen toekent zal de werkelijke kosten met andere woorden moeten bewijzen.  VVSG is hierover in gesprek met de fiscale administratie.

06/10/2016 Integratie gemeente - OCMW : stavaza

Geplaatst in integratie gemeente/OCMW door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Op 04.10.2016 werden hierover een aantal vragen gesteld aan minister Homans in de commissie Binnenland.

Haar antwoord luidde : " ABB heeft intussen de nodige ontwerpen van decreet en de toelichting voorbereid en laat zich ondersteunen. Wellicht kan midden oktober, over een week dus, gestart worden met de verspreiding van de tekst en het overleg daarover. De bedoeling is om tegen het einde van dit jaar een principiële goedkeuring te krijgen in de Vlaamse Regering.
We zullen onze timing dus halen. Is het absoluut noodzakelijk dat dit ingang vindt per 1 januari 2019, bij de aanvang van de nieuwe lokale legislatuur? Het antwoord daarop is ‘ja’. Ik heb alle vertrouwen, niet alleen in mijn kabinet, maar ook in de administratie en in alle andere organisaties die meewerken aan het tot stand komen van dit decreet, en kan u verzekeren dat ze dit tot een goed einde zullen brengen."

De volledige tekst vinden jullie HIER

Wordt uiteraard vervolgd.

25/09/2016 Nieuwsbrief audit Vlaanderen

Geplaatst in pers en partners door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

De nieuwsbrief van Audit Vlaanderen bevat steeds een aantal interessante items.

Deze maand ging het oa over "globaal rapport thema audit aankoop en contractenbeheer"

De nieuwsbrief kunnen jullie HIER Bekijken

25/09/2016 Overleg ivm geplande BBC-wijzigingen en financieel luik DLB

Geplaatst in BBC door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Op 5 en 13 oktober is er overleg georganiseerd door ABB met belanghebbenden.

De voorbereidende teksten voor dit BBC-forum van 5 en 13 oktober 2016 zijn terug HIER te vinden. Wijzigingen in de rekeningstelsels zijn in kleur aangeduid.

Vlofin is hierop uiteraard aanwezig.

Op de agenda:

- Wijzigingen aan het ontwerp Decreet Lokaal Bestuur – titel 4 - Wijzigingen aan het ontwerp BVR-BBC
- Wijzigingen aan het ontwerp MB-BBC :  Definitie gecorrigeerde AFM en Rekeningenstelsels
- Boekhoudkundige verwerkingen
- Inwerkingtreding nieuwe BBC-regels
- Samenwerking inzake communicatie en vorming over de nieuwe BBC-regels

Meer nieuws