Nieuws

20/05/2017 Voorschottensysteem opcentiemen personenbelasting : schot in de zaak ..

Geplaatst in financieel beheer door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

De ministerraad keurde op 18 mei jl. op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat een doorlopend systeem van voorschotten op de opbrengst van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting invoert. Op vraag van de Belgische gemeenten voorziet het voorontwerp in een doorlopend systeem van voorschotten inzake de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Die voorschotten dekken 80% van de geraamde ontvangsten van het aanslagjaar en vormen een wijze van alternatieve overdracht van de opbrengst van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van de federale autoriteit naar de gemeenten. De voorschotten zullen gespreid worden over 8 maanden: de maanden september, oktober, november en december van het lopende aanslagjaar en de maanden januari, februari, maart en april van het kalenderjaar dat volgt op het aanslagjaar. Deze maatregel zal in principe van toepassing zijn vanaf het aanslagjaar 2017. De gemeenten kunnen geen cumul vragen van de betaling van de voorschotten en de toekenning van de werkelijke ontvangsten tijdens dezelfde maand. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

 

18/05/2017 ontwerp decreet lokaal bestuur : gemeenschappelijk bericht beroepsfederaties

Geplaatst in integratie gemeente/OCMW door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Het voorontwerp Decreet Lokaal Bestuur, goedgekeurd in de Vlaamse Regering op 24 februari 2017, wordt na onderhandeling in comité C1 binnenkort opnieuw voorgelegd aan de Vlaamse Regering om daarna voor advies aan de Raad van State voor te leggen.

In tegenstelling tot de oorspronkelijk goedgekeurde tekst is er nu meer dan ernstige druk vanuit VVSG om een aantal zaken aan te passen in het voorontwerp van decreet en tot onze verbijstering zouden de meerderheidspartijen akkoord gaan om de voorrangsregeling voor de zetelende titularissen uit het decreet te halen.

Samen met de federaties van de secretarissen (ECG en VVOS) blijven we ijveren en druk zetten om onze belangen te verdedigen.

De drie federaties hebben nu een gemeenschappelijk document gemaakt om dit te verduidelijken naar hun leden. U vindt dit HIER

Vlofin zal dit dossier van kortbij opvolgen in de hoop een zo goed mogelijke overgangsregeling te bekomen in het belang van onze leden en van de lokale besturen.

 

14/05/2017 Nieuwe wet overheidsopdrachten ...

Geplaatst in Algemeen nieuws door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Vanaf 01/07/2017 zal de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten van toepassing zijn. 

U kan de volledige tekst van de wet van 17/06/2016 terugvinden via http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2016061719.

Het KB "plaatsing" verscheen op 9 mei jl in het staatblad. 

Meer info vinden jullie ook HIER 

05/05/2017 Interessante cijfers ..

Geplaatst in Ongecategoriseerd door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

We hebben nog even geteld in ons ledenbestand...

  actief procent
Antwerpen 111 24,18%
Vlaams Brabant 99 21,57%
West-Vlaanderen 96 20,92%
Oost-Vlaanderen 92 20,04%
Limburg 61 13,29%
  459

100,00%

Vlofin telt dus 459 actieve leden.

Het beroep van financieel beheerder lijkt nog altijd een overwegend mannelijk beroep te zijn. 304 mannen en 155 vrouwen.
De type financieel beheerder blijkt dus een man te zijn en noemt Bart.
In Vlaams Brabant zijn er het meeste vrouwelijke financieel beheerders (40%)

Als u niet weet hoe uw vrouwelijke collegae noemt: An(n)(e) is bijna in 10 procent van de gevallen correct.

123 combineren gemeente en OCMW.

04/05/2017 Het belang van onze kwartaalrapportering ...

Geplaatst in BBC door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Onlangs had Vlofin een overleg met ABB inzake de BBC-DR kwartaalrapportering.  Op dit overleg werd een presentatie gegeven die ook mooi aangeeft waarom dit allemaal moet en een beeld geeft van het waarom van zo goed mogelijk aansluitende cijfers in je boekhouding ook bij de rapportering over Q4.

De presentatie vinden jullie HIER

18/04/2017 Geen verplichting meer tot aangetekende zending bij invordering belastingen ?

Geplaatst in financieel beheer door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

In het Staatsblad van 15 maart 2017 is een wijziging van artikel 298 van het WIB in het Staatsblad verschenen. Deze wijziging houdt in dat de gemeenten en provincies niet meer verplicht zijn om een aangetekende herinnering te versturen.

Huidige bepalingen van het WIB van toepassing tot en met 30 april 2017:
§ "2. De dwangschriften worden uitgevaardigd door de ambtenaren belast met de invordering.
Deze ambtenaren moeten een aangetekende herinneringsbrief sturen ten minste één maand voordat de gerechtsdeurwaarder een bevel tot betaling opstelt, behalve indien de rechten van de Schatkist in gevaar zijn. De kosten voor het aangetekend verzenden zijn ten laste van de belastingschuldige."

Nieuwe bepaling art. 298 WIB die in voege gaat vanaf 1 mei 2017:
"Behalve indien de rechten van de Schatkist in het gedrang komen, kunnen de directe belastingen en de voorheffingen niet worden ingevorderd door een eerste middel van tenuitvoerlegging dan na het verstrijken van een termijn van één maand te rekenen van de derde werkdag volgend op de datum van verzending van een herinneringsbrief aan de belastingschuldige. Deze herinneringsbrief mag niet worden verzonden voor het verstrijken van een termijn van tien dagen, te rekenen van de eerste dag na het verstrijken van de wettelijke betaaltermijn voor de directe belastingen en de betreffende voorheffingen."

 

Aan ABB werden hierover een paar vragen gesteld.  Hieronder hun antwoord :

"Geachte heer xxx,   U verwijst in uw vraag naar de recente wijziging van artikel 298 WIB. De verplichting om de herinneringsbrief aangetekend te versturen is inderdaad weggevallen. De redenering hierachter is vooral een kostenbesparing voor de fiscus aangezien veel van de aangetekende brieven niet werden afgehaald met de onzekerheid tot gevolg of de kosten daarvan uiteindelijk wel konden worden gerecupereerd door de fiscus.   In dit kader wens ik erop te wijzen dat voor Vlaanderen al sinds de invoering van de Vlaamse Codex Fiscaliteit geen verplichting meer geldt voor het aangetekend versturen van de herinneringsbrief (cfr. artikel 3.10.2.0.1. VCF). Dit geldt dus ook voor Vlaamse gemeenten via de verwijzing in artikel 11 Invorderingsdecreet. Vlaanderen ging dus de federale overheid vooraf, enerzijds omdat bleek dat een aangetekende verzending niet meer effectief is dan een gewone herinneringsbrief en Vlaanderen een betere kosten-batenanalyse wou nastreven, en anderzijds in het licht van de optimalisatie van de klantvriendelijkheid aangezien een aangetekende zending vaak niet thuis in ontvangst kan genomen worden maar slechts na verplaatsing naar het postkantoor.   Bij intern overleg binnen ABB is steeds naar voor gekomen dat de kosten voor de vestiging en de invordering van belastingen horen bij de werking van het gemeentebestuur en derhalve door de algemene middelen moeten worden gedragen. Zij kunnen dus niet apart worden aangerekend aan de betrokken belastingplichtigen. In principe moet het gemeentebestuur bij de invoering van een belasting inschatten wat de vestiging en de inning van de belasting zal kosten en deze kosten mee opnemen in het betrokken belastingtarief.   Het is wel zo dat in het kader van de invordering van de onroerende voorheffing door Vlabel wel nog uitzonderlijk aangetekende brieven worden verstuurd waarvan de kostprijs wordt aangerekend aan de belastingplichtige (met uitzondering van de situatie waarbij de belasting niet kan worden ingevorderd in welk geval Vlabel de kosten zelf draagt).   Gelet op het voorgaande kan de kosten-batenanalyse het gemeentebestuur er misschien wel toe brengen niet langer gebruik te maken van aangetekende verzendingen. Indien het gemeentebestuur wel nog opteert voor een aangetekende zending en de wens is aanwezig deze kost te verhalen op de belastingplichtige, dan zal het gemeentebestuur deze kost uitdrukkelijk moeten opnemen bijv. in een apart retributiereglement. Dit reglement is in elk geval ook onderworpen aan de inzendingsplicht cfr. artikel 253 Gemeentedecreet. "

 

11/04/2017 Studiedag IBR: Quick scan lokake besturen

Geplaatst in pers en partners door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

IBR-ICCI organiseren op donderdag 11 mei 2017 in het auditorium van BNP Paribas Fortis, Kanselarijstraat 1, 1000 Brussel een studienamiddag over de lancering van de quick scan. Op deze studienamiddag wordt de “quick scan” – standaardprogramma en –rapportering – voor de lokale besturen gelanceerd. De quick scan is een tool die toelaat om een snelle diagnose te maken van de gemeentelijke organisatie, hoofdzakelijk vanuit het oogpunt van de interne controle en bepaalde financiële gegevens. De tool werd in 2016 ontwikkeld door de bedrijfsrevisorenkantoren PwC en BDO in overleg met Audit Vlaanderen en werd begin 2017 getest in Vlaanderen door het kantoor HLB en in Brussel en Wallonië door het kantoor RSM. De studienamiddag is een gezamenlijke organisatie van het IBR en het ICCI. Tijdens de studienamiddag zal er simultane vertaling beschikbaar zijn.

Programma : www.revisorevents.be

09/04/2017 Werkgroep rapportering: eerste bruikbare draft modelrapport beschikbaar

Geplaatst in BBC door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

De werkgroep rapportering heeft een model uitgewerkt om op kwartaalbasis te rapporteren. Daarbij lag de focus op: Rapport op kwartaalbasis. Import van data vanuit de boekhouding – blijkt niet altijd mogelijk en afhankelijk van het softwarehuis. Zij hebben dit model samen met een toelichting gekregen met de vraag ervoor te zorgen dat de data beschikbaar zijn. Focus op vier punten die in één dashboard worden getoond. Bijkomende informatie per thema in aparte tabbladen. Wie nood heeft aan andere onderwerpen kan deze toevoegen maar model zelf vertrekt van wat als essentieel wordt beschouwd. Geen verplichting maar een sterke stimulans voor alle financieel beheerders om te rapporteren en bij voorkeur via dit model (eenvormigheid). Intussen werd het ontwerp aan alle softwarehuizen overgemaakt en ook aan BDO en Vanden Broele. Het huidig ontwerp is nog niet helemaal in orde, er ontbreken nog invulbladen aan en niet alle linken zijn al volledig uitgewerkt. Het blijft, voor het wie het al wil gebruiken, dus een beetje zoeken, knippen en plakken. Maar, omdat het intussen verspreid geraakt, willen we jullie niet langer laten wachten. Je kan het model op onze website terugvinden en afladen zodat je het zelf kan gebruiken. Er is ook een presentatie gemaakt die kort aangeeft welke uitgangspunten er gehanteerd zijn en hoe we tot dit resultaat zijn gekomen. Veel plezier en vooral, zorg ervoor dat je op kwartaalbasis rapporteert!

Het volledige afgewerkte product volgt nog maar nu al dank aan de werkgroep!

26/03/2017 Aangifte schuldvordering bij falingen : wijzigingen vanaf 1/4/2017

Geplaatst in financieel beheer door Communicatie Vlofin • 1 Reactie

Vanaf 1 april 2017 dienen aangiftes van schuldvorderingen inzake falingen te gebeuren via het Centraal Register Solvabiliteit en betaal je 6 euro per ingediende verklaring van schuldvordering faillissement in het Centraal Register Sovabiliteit

 

In het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2017 werd de wet van 1 december 2016 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de faillissementswet van 8 augustus 1997 met het oog op de invoering van het Centraal Register Solvabiliteit gepubliceerd. 
Het Centraal Register Solvabiliteit is de geïnformatiseerde gegevensbank waarin het faillissementsdossier wordt opgenomen en bewaard. Het register bevat alle gegevens en stukken betreffende de faillissementsprocedure en zal als authentieke bron gelden voor alle akten en gegevens die erin zijn opgenomen. De Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone zullen gezamenlijk instaan voor de inrichting en het beheer van het register. Volgende personen hebben – in de vervulling van hun wettelijke opdracht – toegang tot de gegevens opgenomen in het register: de magistraten, de griffiers, het openbaar ministerie, de parketsecretarissen, de curators, de rechter-commissarissen, alsook de gefailleerden, de schuldeisers, de derden die beroepsmatig rechtsbijstand verlenen, en de beheerder. 
Om de kosten te dekken die veroorzaakt worden door het beheer van het register, geven het neerleggen van schuldvorderingen door de schuldeisers, de inzage van het faillissementsdossier via het register en het beheer van het faillissementsdossier middels het register aanleiding tot de inning van een retributie waarvan de Koning het bedrag, de voorwaarden en de nadere regels van inning bepaalt.

website van het Centraal Register Sovabiliteit: http://www.regsol.be/ (op 24.03.2017 nog niet operationeel.)

De schuldeisers zullen eerstdaags op de website www.regsol.be een duidelijke handleiding en instructiefilmpjes terugvinden, belooft de website http://www.diplad.be/nl-BE/news/9/29/Centraal-Register-Solvabiliteit-van-start.aspx 

13/03/2017 Vacature : financieel beheerder Vosselaar

Geplaatst in pers en partners door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

De gemeente Vosselaar heeft een vacature voor een financieel beheerder in statutair dienstverband met voltijdse dienstprestaties (m/v). De voorwaarden en de volledige functiebeschrijving voor deze vacature kan u terugvinden op www.vosselaar.be of opvragen bij de personeelsdienst. De kandidaatstellingen moeten uiterlijk op vrijdag 7 april 2017 worden verzonden aan het Gemeentebestuur Vosselaar, Cingel 7 te 2350 Vosselaar. De schriftelijke proef vindt plaats op woensdag 19 april 2017 van 18.30 tot 22.00 uur en de mondelinge proef op woensdag 26 april 2017 vanaf 13.00 uur. Op vrijdag 28 april 2017 vindt voor de eerst gerangschikte kandidaat een psychotechnische proef plaats in verband met de managements- en leiderschapscapaciteiten en persoonlijkheidstests. Alle geslaagde kandidaten die niet worden benoemd, worden opgenomen in een wervingsreserve voor een periode van drie jaar. Voor meer informatie kan u terecht bij de personeelsdienst - tel. 014-60 08 38 - e-mail: walter.diels@vosselaar.be

Functiebeschrijving en voorwaarden