Nieuws

26/02/2018 DLB: modellen aanstelling en functiebeschrijvingen

Geplaatst in Algemeen nieuws en integratie gemeente/OCMW door Stefan Himpens • 0 Reacties

In functie van een aantal gewijzigde standpunten vanuit ABB werden de reeds eerder gepubliceerde modellen gewijzigd. Zo stelt ABB dat er geen kandidaatstelling vereist is om opgenomen te worden in een wervingsreserve en wordt de proeftijd gekwalificeerd als onderdeel van ‘aard dienstverband’.

Wat de functiebeschrijvingen betreft, bleek het niet evident één en ander in standaardmodellen te vatten. Buiten een algemene wettelijke definitie, wordt immers nergens voorzien hoe een functiebeschrijving eruit dient te zien en welke zaken hierin minimaal opgenomen dienen te worden. Uit de vele ontvangen bestaande functieprofielen moest dan ook snel blijken dat de inhoud zeer verschillend voorkomt. Daarom werden telkens een minimale en een uitgebreide versie voorzien.

Op onze website kunt u volgende modeldocumenten aantreffen:

• MODEL 1: oproeping secretaris(sen);
• MODEL 1: oproeping financieel beheerder(s);
• MODEL 2: organisatievoorstel secretarissen;
• MODEL 2: organisatievoorstel financieel beheerders;
• MODEL 3: kennisname aanstelling van rechtswege;
• MODEL 3: aanstelling AD en gewaarborgde functie (1 kandidatuur);
• MODEL 3: aanstelling FD en gewaarborgde functie (1 kandidatuur);
• MODEL 3: aanstelling AD en gewaarborgde functie (2 kandidaturen);
• MODEL 3: aanstelling FD en gewaarborgde functie (2 kandidaturen);
• MODEL 4: functiebeschrijving AD;
• MODEL 4: functiebeschrijving FD;
• MODEL 4: functiebeschrijving adjunct AD;
• MODEL 4: functiebeschrijving  adjunct FD;
• MODEL 5: functiebeschrijving AD (uitgebreide versie);
• MODEL 5: functiebeschrijving FD (uitgebreide versie);
• MODEL 5: functiebeschrijving adjunct AD (uitgebreide versie);
• MODEL 5: functiebeschrijving adjunct FD (uitgebreide versie).

15/02/2018 Decreet Lokal Bestuur gepubliceerd

Geplaatst in integratie gemeente/OCMW door Philip Lefever • 0 Reacties

Vandaag 15/2 werd het decreet lokaal bestuur gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit impliceert dat de overgangsbepalingen voor de decretale graden op 25/2 in werking treden en 143 collegae zich meteen financieel directeur mogen noemen. Sommigen verschuiven meteen ook van werkgever.

 

07/02/2018 Toch een indexing van lonen en sociale uitkeringen in 2018?

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan Himpens • 0 Reacties

Het planbureau stelde de inflatievooruitzichten bij voor de periode februari 2018 t.e.m. december 2018. Op basis van de inflatievooruitzichten verwacht het planbureau een gemiddelde groeivoet van 1,6% voor de gezondsheidsindex. Hierdoor zou de spilindex in september 2018 overschreden worden. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in oktober 2018 en de wedden van het overheidspersoneel in november 2018 met 2% aangepast worden.

Dit is een stevige wijziging t.o.v. de eerdere groeivoetverwachting in september 2017. Op basis van de gegevens van de eerste helft van 2017 werd een gemiddelde groeivoet van 1,1% verwacht. Een overschrijding van de spilindex werd niet voorspeld voor 2018 waardoor de budgetten van de meeste lokale besturen aangepast zullen moeten worden.

01/02/2018 FAQ overgangsbepalingen DLB

Geplaatst in Algemeen nieuws en integratie gemeente/OCMW door Stefan Himpens • 0 Reacties

De beroepsfederaties en ABB werkten samen een FAQ uit met 85 vragen en antwoorden over de befaamde overgangsbepalingen. Deze morgen werd hieromtrent reeds een nieuwsflash verstuurd. Het document staat hier.

01/02/2018 Turbo opleiding voorjaar 2018 op komst

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan Himpens • 0 Reacties

Naar goede tweejaarlijkse traditie organiseert Vlofin dit voorjaar weer een “Turbo” opleiding voor startende financieel beheerders.   Deze lessen worden gegeven door ervaren collega’s – behalve de dag rond overheidsopdrachten – en richten zich bij voorrang op financieel beheerders die nieuw gestart zijn in 2016 of later. Mochten collega’s die reeds langer aan de slag zijn, één of meer lessen ter opfrissing willen bijwonen, is dat mogelijk op voorwaarde dat er na inschrijving van de startende collega’s nog plaatsen vrij zijn.

De sessies zijn onder andere: overheidsopdrachten, lokale belastingen-praktische werking, debiteurenbeheer (OCMW), BBC boekhouding verder uitgediept, OCMW decreet met aandacht voor DLB, gemeentedecreet met aandacht voor DLB.

Nieuw dit jaar is dat we twee sessies organiseren voor financieel beheerders van gemeenten die recent ook financieel beheerder van het OCMW zijn geworden, of die verwachten het te worden, en omgekeerd. Bedoeling van deze sessies is kort de aandacht te vestigen op bepaalde specifieke accenten van het andere bestuur – gemeente of OCMW.

De officiële uitnodiging volgt binnenkort.

16/01/2018 Hervorming nalatigheidsinteresten en moratoriuminteresten op inkomstenbelastingen

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan Himpens • 0 Reacties

DE FOD Financiën publiceerde op 12 januari 2018 circulaire 2018/C/2 met betrekking op de wet van 25 december 2017. De wijziging heeft betrekking op de rentevoet die mag aangerekend worden ingeval een belastingplichtige niet binnen de vastgestelde termijn betaald of omgekeerd, de rentevoet ingeval de fiscus een geïnde belasting dient terug te betalen.

Deze nalatigheidsinteresten werden tot voor kort berekend aan een rentevoet van 7% Door de wetswijziging zal de toepasselijke rentevoet voor de opstaande schuld vanaf 1 januari 2018 slechts 4% bedragen. Voor de periode tot en met 2017 bedraagt de rentevoet nog steeds 7%.

De moratoriuminteresten worden berekend met de vastgestelde rentevoet inzake nalatigheidsinteresten, verminderd met twee procentpunten. In de praktijk dus 2% voor terugbetalingen in 2018.

Door de verwijzingsregel in artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 met betrekking op de lokale belastingen is deze wetswijziging en circulaire ook van toepassing op de lokale belastingen.

04/01/2018 Audit Vlaanderen: nieuwe leidraad organisatiebeheersing

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan Himpens • 0 Reacties

Enkele jaren terug werkte Audit Vlaanderen een leidraad voor organisatiebeheersing uit. Deze leidraad was een handig hulpmiddel voor besturen die wilden werken aan hun interne organisatie. Audit Vlaanderen zelf gebruikte de leidraad eveneens als kader voor de audits bij lokale besturen.

In de tweede helft van 2017 werkte Audit Vlaanderen aan een herwerking van de leidraad. Het kader hiervoor was dubbel. Enerzijds was er de vraag van de belanghebbenden om het instrument relatief stabiel te houden. Anderzijds is sinds begin 2014 uiteraard heel wat gewijzigd. Audit Vlaanderen heeft, samen met andere belanghebbenden, dan ook al heel wat waardevolle ervaring met dit instrument opgedaan en mogelijke punten geïdentificeerd waarop de leidraad verbeterd kan worden. Bovendien is het nieuwe decreet Lokaal Bestuur goedgekeurd. Dit decreet zal uiteraard een impact hebben op de manier waarop de ondersteunende en de managementprocessen best worden georganiseerd om de organisatie afdoende te beheersen.

Audit Vlaanderen werkte reeds een nieuw geactualiseerde leidraad uit en vraagt hierover feedback aan alle betrokkenen. Indien er dus nog opmerkingen of suggesties zijn, graag een mailtje Audit Vlaanderen. Dit kan tot 11 februari 2018.

04/01/2018 Drempels wetgeving overheidsopdrachten gewijzigd

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan Himpens • 0 Reacties

Vlak voor de kerstvakantie werden de drempelbedragen voor overheidsopdrachten in de klassieke sectoren gewijzigd (richtlijn 2014/24/EU):

  • Europese drempel voor werken van 5.225.000 EUR naar 5.548.000 EUR excl. btw
  • Europese drempel voor leveringen en diensten van 209.000 EUR naar 221.000 EUR excl. btw
  • Europese drempel voor leveringen en diensten van 135.000 EUR naar 144.000 EUR (federale entiteiten)

Deze laatste wijziging heeft ook impact op de drempel voor de toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, zoals bedoeld in artikel 42, § 1, 1°, a), van de wet inzake overheidsopdrachten dd. 17 juni 2016. Deze stijgt van 135.000 EUR excl. btw naar 144.000 EUR excl. btw.

Tot slot verhoogt de drempel inzake concessieovereenkomsten (Richtlijn 2014/23/EU) van 5.225.000 EUR naar 5.548.000 EUR excl. btw.

De nieuwe drempels gaan in vanaf 01 januari 2018.

31/12/2017 Toelichting inzake Vlofin-polis Ethias in kader van DLB

Geplaatst in integratie gemeente/OCMW door Philip Lefever • 0 Reacties

De polis blijft in dit overgangsjaar van toepassing op alle leden op 01.01.2018

De verzekerde functies worden uitgebreid met: Financieel Directeur, Adjunct Financieel Directeur, Waarnemend Financieel Directeur

De VLOFIN–leden zijn dus verzekerd voor de functie die zij zullen uitoefenen in 2018. (dus o.m. voor de periode dat zij nog als financieel beheerder van gemeente en/of OCMW actief zullen zijn. De leden die in een andere (A-) functie worden tewerkgesteld blijven ook van de dekking genieten. (bv. rechtsbijstand om onregelmatigheden in de benoemingen, toepassing statuut… aan te vechten)

meer info in onze werkruimte statuut.

24/12/2017 Decreet lokaal bestuur goedgekeurd

Geplaatst in integratie gemeente/OCMW door Philip Lefever • 0 Reacties

Donderdag 21 december keurde het Vlaams Parlement het decreet lokaal bestuur goed.  Vrijdag 22 december bekrachtigde de Vlaamse regering ook formeel het decreet. Het is nu wachten op de publicatie in het Belgisch staatsblad.  We vermoeden dat dit vrij snel zal gebeuren.  De tekst van het decreet vinden jullie HIER.

Het decreet treedt in werking op 1/1/2019.  Echter treden de overgangsbepalingen betreffende de decretale graden reeds in werking de 10de dag na publicatie in het Belgisch staatsblad.  De publicatie is dus in het oog te houden.
Voor besturen waar er 1 titularis is voor gemeente en OCMW impliceert dit dat zij de 10de dag na publicatie van rechtswege financieel ( of algemeen ) directeur zijn ( u laat wel best de gemeenteraad kennis nemen daarvan ).  Voor besturen waar er 2 titularissen zijn ( of 1 die slechts 1 bestuur doet ) is er een "stappenplan" dat bij voorkeur voor 1/8/2018 uitmondt in de aanduiding van een financieel directeur.  In principe gebeurt er een oproep door de gemeenteraad en kan je je binnen de 30 d kandidaat stellen.  Eventueel zullen er titels en verdiensten dienen vergeleken te worden. Indien er zich maar 1 kandidaat stelt is deze ook van rechtswege financieel directeur. Het bestuur kan ook kiezen voor aanwerving of bevordering.  Voor zij die "uit de boot" vallen is er minimaal behoud van dienstverband, ancienniteit en loonschalen en kan er aanduiding zijn als adjunct of dient er passende functie op A-niv te worden aangeboden.  Tussen 1/8 en einde 2018 is er geen aanduiding mogelijk waarbij alles doorschuift naar begin 2019.

Zij die uit de boot vallen worden geacht tot 2023 te voldoen aan alle benoemings- en aanwervingsvoorwaarden en laten zich best opnemen in een soort "werfreserve".

in de werkruimte organieke decreten vindt u een ontwerp van aanstellingsbesluit en een organisatienota om eventueel te komen tot een aanduiding. Ongetwijfeld zijn er ook nog heel wat vragen.  We proberen die te verzamelen en ten gepaste tijde zal er verder gecommuniceerd worden. Het kan handig zijn ook je vragen te plaatsen in de werkruimte organieke decreten.  Zo kunnen we desgevallend ook snel antwoorden indien mogelijk.

Samengevat beoogt het decreet:

  1. de verdere integratie van het OCMW in de gemeente,
  2. de hervorming en vereenvoudiging van het bestuurlijk toezicht,
  3. het bijsturen van de regels over de beleids- en beheerscyclus,
  4. het bijsturen of verstrengen van een aantal regels rond intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en hun filialen,
  5. alle organieke regels over de gemeente, het OCMW en het intergemeentelijk samenwerkingsverband logisch en gestructureerd in één decreet onder te brengen,
  6. organieke regels verder te vereenvoudigen, te dereguleren en digivriendelijker te maken en
  7. meer ruimte voor lokale autonomie, lokaal maatwerk en lokale daadkracht te genereren om zo de dienstverlening te verbeteren.

Nogmaals dank ook aan alle collegae die hier de voorbije maanden enorm veel tijd is staken.  Al bij al denk ik dat we tevreden mogen zijn met het bereikte resultaat. We zullen als beroepsvereniging ook iedereen proberen ondersteunen en uiteraard houden we iedereen als lid aan boord.

Wordt vervolgd.