Nieuws

27/10/2017 Ontwerpdecreet lokaal bestuur naar het Vlaams Parlement

Geplaatst in Algemeen nieuws en integratie gemeente/OCMW door Stefan Himpens • 0 Reacties

De Vlaamse Regering heeft het ontwerpdecreet over het Lokaal Bestuur definitief goedgekeurd. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

17/10/2017 Typecontract leningen: nieuwe opdrachtdocumenten

Geplaatst in Algemeen nieuws en financieel beheer door Stefan Himpens • 1 Reactie

De werkgroep typebestek leningen van VVSG en VLOFIN ontwikkelde nieuwe opdrachtdocumenten voor marktconsultatie m.b.t. het aangaan van nieuwe leningen. Alle documenten met betrekking tot het nieuwe typecontracten zijn beschikbaar op onze werkruimte:

 1. Typecontract met de gewenste specificaties voor offertes
 2. Toelichting bij het typecontract
 3. Typebrief voor uitnodiging tot indienen van offertes
 4. Kennisgeving gunning bestuur (voor de niet-weerhouden offertes)
 5. Sluitingsbrief voor het bevestigen van het contract
 6. Rekenblad

De belangrijkste wijzigingen t.o.v. de vorige versie hebben betrekking op:

 • het wegvallen van de procedure overheidsopdrachten
 • de verwerking van de gevolgen van het arrest van het Hof van Cassatie van 24.11.2016 met betrekking tot de wederbeleggingsvergoeding
 • de vermelding dat algemene bankvoorwaarden van toepassing zijn voor zover ze niet tegenstrijdig zijn met de bepalingen van het typecontract. Op die manier kunnen alle offertes op een gelijke manier vergeleken worden.

 

12/10/2017 Ontwerpdecreet lokaal bestuur : advies raad van state

Geplaatst in Algemeen nieuws door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Het advies van de raad van state inzake het ontwerpdecreet lokaal bestuur is beschikbaar. U kan het HIER nalezen.

Meer info volgt

26/09/2017 Modernisering van het insolventierecht

Geplaatst in Algemeen nieuws en financieel beheer door Stefan Himpens • 0 Reacties

De belangrijkste bepalingen m.b.t. het insolventierecht worden momenteel geregeld via de 'faillissementswet van 8 augustus 1997’ en de ‘wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen'. De wetgever hervormde heel recent het involventierecht en voegde een nieuw boek toe aan het Wetboek van Economisch Recht. De meeste bepalingen zullen ingaan per 1 mei 2018. De wet van 8 augustus 1997 en de wet van 31 januari 2009 zullen vanaf dan opgeheven worden.

Het nieuwe boek XX 'insolventie van ondernemingen' bevat heel wat nieuwigheden:

 • Vrije beroepers, landbouwentiteiten, vzw's en alle natuurlijke personen met een zelfstandige beroepsactiviteit zullen failliet kunnen gaan
 • Vele procedures zullen elektronisch kunnen verlopen en data zal ook elektronisch beschikbaar worden voor de betrokken actoren
 • Het minnelijk akkoord wordt vernieuwd
 • Nieuwe bepalingen m.b.t. de 'ondermemingsbemiddelaar: een onderneming in moeilijkheden zullen beroep kunnen doen op een ondernemingsbemiddelaar die hem kan bijstaan bij het opstellen van een akkoord met de schuldeisers

Het boek XX is momenteel nog niet gecoördineerd in het wetboek van economisch recht. Dit volgt ongetwijfeld in de loop van het najaar.

12/09/2017 Hof van Cassatie wijzigt berekening wederbeleggingsvergoeding bij vervroegde terugbetaling leningen

Geplaatst in Algemeen nieuws en financieel beheer door Stefan Himpens • 0 Reacties

Het Hof van Cassatie velde eind vorig jaar een arrest over de toepassing van artikel 1907bis van het Burgerlijk Wetboek (BW) bij de vervroegde terugbetaling van een lening op interest. Artikel 1907bis BW bepaalt dat de wederbeleggingsvergoeding in deze gevallen maximaal zes maanden interest mag bedragen. In dit nieuwe arrest is het Hof van Cassatie van oordeel dat deze bepaling steeds moet worden toegepast ingeval het een lening op interest betreft. Kredietopeningen worden uitgesloten van toepassing van artikel 1907bis BW.

Tot op vandaag omzeilen banken deze bepaling door vervroegde terugbetaling contractueel uit te sluiten. Vervroegd terugbetalen kan enkel mits het betalen van een schadevergoeding voor het verbreken van het contract (de wederbeleggingsvergoeding of funding loss). De rechtspraak en rechtsleer erkende deze redenering, waardoor banken niet gebonden waren hun schadevergoeding te beperken tot zes maanden interest. Ook het typebestek leningen voorziet een dergelijke bepaling.

Indien het cassatiearrest wordt bevestigd door het Hof van Beroep is de impact op de leningen aanzienelijk. Banken zullen binnen de contractuele bepalingen geen hogere wederbeleggingsvergoedingen meer kunnen afdwingen. Het typebestek waaraan VVSG-VLOFIN momenteel werkt houdt reeds rekening met deze nieuwe rechtspraak. Verder hebben besturen een grotere onderhandelingspositie om bestaande leningen met hogere vaste rentevoeten open te breken ...

We volgen de situatie in elk geval verder op.

 

14/08/2017 Vaste boekenprijs - maximale korting

Geplaatst in Algemeen nieuws door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Voor zij die het nog niet wisten : sedert 1 juli is er een vaste boekenprijs. Leveranciers mogen maximaal 25% korting geven. Kan van belang zijn in lopende contracten of te plaatsen opdrachten van uw bibliotheek. Op de webiste www.boekenprijs.be is de prijs van boeken te controleren.

 1. Bij aanbod of verkoop aan de eindconsument kan de verkoper van een boek een korting op de vastgestelde prijs toepassen van ten hoogste 10%.
 2. Bij aanbod of verkoop aan de onderwijsinstellingen kan de verkoper van een boek een korting op de vastgestelde prijs toepassen van ten hoogste 25%.
 3. Bij aanbod of verkoop aan de openbare bibliotheken, bibliotheken van onderzoeksinstellingen, gevangenisbibliotheken, erkende speciale bibliotheken kan de verkoper van een boek een korting op de vastgestelde prijs toepassen van ten hoogste 20%.

De kortingen mogen niet gelijktijdig worden toegepast, maar mogen wel worden toegepast op een combinatie- of serieprijs of in het kader van een individuele promotieactie.

14/08/2017 Hervorming pensioenen en hun financiering : belangrijke wijzigingen op komst

Geplaatst in Algemeen nieuws door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Op de website van VVSG vindt u hierover een goede uiteenzetting. Klik HIER

Zeker te lezen! 

14/08/2017 Eindelijk voorschottenregeling aanvullende personenbelasting

Geplaatst in financieel beheer door Communicatie Vlofin • 1 Reactie

In het staatsblad van 11.08.2017 verscheen de wet tot invoering van een voorschottensysteem voor de aanvullende personenbelasting. Eindelijk zouden we zeggen. Deze wet kent de opbrengst van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting toe via voorschotten gedurende een periode van acht maanden te beginnen vanaf september van het aanslagjaar tot april van het daaropvolgende jaar. Op die manier zijn de gemeenten niet meer afhankelijk van het inkohieringsritme van de federale overheid tijdens die maanden.

14/08/2017 Omzendbrief budgetten 2018

Geplaatst in financieel beheer door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

De omzendbrief mbt de budgetonderrichtingen 2018 is beschikbaar. Jullie vinden hem HIER.

Belangrijke aandachtspunten zijn oa dat de meerjarenplanning nu minimaal tot 2020 moet lopen, de vereiste aanpassing van de opcentiemen onroerende voorheffing, de geboden voorzichtigheid in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen en ook de in acht te nemen richtlijnen inzake subsidies TWE ( tijdelijke werkervaring ).

11/08/2017 Studiedag inzake "kostendelende vereniging"

Geplaatst in pers en partners door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Op 5 oktober 2017 organiseren GD&A Advocaten en Q&A Advisors Public sector een seminarie rond het thema “Kostendelende vereniging in de publieke sector”. Mogelijks heeft u interesse om deze studiedag bij te wonen. De practicals kan u in bijlage vinden.