Nieuws

16/01/2018 Hervorming nalatigheidsinteresten en moratoriuminteresten op inkomstenbelastingen

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan Himpens • 0 Reacties

DE FOD Financiën publiceerde op 12 januari 2018 circulaire 2018/C/2 met betrekking op de wet van 25 december 2017. De wijziging heeft betrekking op de rentevoet die mag aangerekend worden ingeval een belastingplichtige niet binnen de vastgestelde termijn betaald of omgekeerd, de rentevoet ingeval de fiscus een geïnde belasting dient terug te betalen.

Deze nalatigheidsinteresten werden tot voor kort berekend aan een rentevoet van 7% Door de wetswijziging zal de toepasselijke rentevoet voor de opstaande schuld vanaf 1 januari 2018 slechts 4% bedragen. Voor de periode tot en met 2017 bedraagt de rentevoet nog steeds 7%.

De moratoriuminteresten worden berekend met de vastgestelde rentevoet inzake nalatigheidsinteresten, verminderd met twee procentpunten. In de praktijk dus 2% voor terugbetalingen in 2018.

Door de verwijzingsregel in artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 met betrekking op de lokale belastingen is deze wetswijziging en circulaire ook van toepassing op de lokale belastingen.

04/01/2018 Audit Vlaanderen: nieuwe leidraad organisatiebeheersing

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan Himpens • 0 Reacties

Enkele jaren terug werkte Audit Vlaanderen een leidraad voor organisatiebeheersing uit. Deze leidraad was een handig hulpmiddel voor besturen die wilden werken aan hun interne organisatie. Audit Vlaanderen zelf gebruikte de leidraad eveneens als kader voor de audits bij lokale besturen.

In de tweede helft van 2017 werkte Audit Vlaanderen aan een herwerking van de leidraad. Het kader hiervoor was dubbel. Enerzijds was er de vraag van de belanghebbenden om het instrument relatief stabiel te houden. Anderzijds is sinds begin 2014 uiteraard heel wat gewijzigd. Audit Vlaanderen heeft, samen met andere belanghebbenden, dan ook al heel wat waardevolle ervaring met dit instrument opgedaan en mogelijke punten geïdentificeerd waarop de leidraad verbeterd kan worden. Bovendien is het nieuwe decreet Lokaal Bestuur goedgekeurd. Dit decreet zal uiteraard een impact hebben op de manier waarop de ondersteunende en de managementprocessen best worden georganiseerd om de organisatie afdoende te beheersen.

Audit Vlaanderen werkte reeds een nieuw geactualiseerde leidraad uit en vraagt hierover feedback aan alle betrokkenen. Indien er dus nog opmerkingen of suggesties zijn, graag een mailtje Audit Vlaanderen. Dit kan tot 11 februari 2018.

04/01/2018 Drempels wetgeving overheidsopdrachten gewijzigd

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan Himpens • 0 Reacties

Vlak voor de kerstvakantie werden de drempelbedragen voor overheidsopdrachten in de klassieke sectoren gewijzigd (richtlijn 2014/24/EU):

 • Europese drempel voor werken van 5.225.000 EUR naar 5.548.000 EUR excl. btw
 • Europese drempel voor leveringen en diensten van 209.000 EUR naar 221.000 EUR excl. btw
 • Europese drempel voor leveringen en diensten van 135.000 EUR naar 144.000 EUR (federale entiteiten)

Deze laatste wijziging heeft ook impact op de drempel voor de toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, zoals bedoeld in artikel 42, § 1, 1°, a), van de wet inzake overheidsopdrachten dd. 17 juni 2016. Deze stijgt van 135.000 EUR excl. btw naar 144.000 EUR excl. btw.

Tot slot verhoogt de drempel inzake concessieovereenkomsten (Richtlijn 2014/23/EU) van 5.225.000 EUR naar 5.548.000 EUR excl. btw.

De nieuwe drempels gaan in vanaf 01 januari 2018.

31/12/2017 Toelichting inzake Vlofin-polis Ethias in kader van DLB

Geplaatst in integratie gemeente/OCMW door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

De polis blijft in dit overgangsjaar van toepassing op alle leden op 01.01.2018

De verzekerde functies worden uitgebreid met: Financieel Directeur, Adjunct Financieel Directeur, Waarnemend Financieel Directeur

De VLOFIN–leden zijn dus verzekerd voor de functie die zij zullen uitoefenen in 2018. (dus o.m. voor de periode dat zij nog als financieel beheerder van gemeente en/of OCMW actief zullen zijn. De leden die in een andere (A-) functie worden tewerkgesteld blijven ook van de dekking genieten. (bv. rechtsbijstand om onregelmatigheden in de benoemingen, toepassing statuut… aan te vechten)

meer info in onze werkruimte statuut.

24/12/2017 Decreet lokaal bestuur goedgekeurd

Geplaatst in integratie gemeente/OCMW door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Donderdag 21 december keurde het Vlaams Parlement het decreet lokaal bestuur goed.  Vrijdag 22 december bekrachtigde de Vlaamse regering ook formeel het decreet. Het is nu wachten op de publicatie in het Belgisch staatsblad.  We vermoeden dat dit vrij snel zal gebeuren.  De tekst van het decreet vinden jullie HIER.

Het decreet treedt in werking op 1/1/2019.  Echter treden de overgangsbepalingen betreffende de decretale graden reeds in werking de 10de dag na publicatie in het Belgisch staatsblad.  De publicatie is dus in het oog te houden.
Voor besturen waar er 1 titularis is voor gemeente en OCMW impliceert dit dat zij de 10de dag na publicatie van rechtswege financieel ( of algemeen ) directeur zijn ( u laat wel best de gemeenteraad kennis nemen daarvan ).  Voor besturen waar er 2 titularissen zijn ( of 1 die slechts 1 bestuur doet ) is er een "stappenplan" dat bij voorkeur voor 1/8/2018 uitmondt in de aanduiding van een financieel directeur.  In principe gebeurt er een oproep door de gemeenteraad en kan je je binnen de 30 d kandidaat stellen.  Eventueel zullen er titels en verdiensten dienen vergeleken te worden. Indien er zich maar 1 kandidaat stelt is deze ook van rechtswege financieel directeur. Het bestuur kan ook kiezen voor aanwerving of bevordering.  Voor zij die "uit de boot" vallen is er minimaal behoud van dienstverband, ancienniteit en loonschalen en kan er aanduiding zijn als adjunct of dient er passende functie op A-niv te worden aangeboden.  Tussen 1/8 en einde 2018 is er geen aanduiding mogelijk waarbij alles doorschuift naar begin 2019.

Zij die uit de boot vallen worden geacht tot 2023 te voldoen aan alle benoemings- en aanwervingsvoorwaarden en laten zich best opnemen in een soort "werfreserve".

in de werkruimte organieke decreten vindt u een ontwerp van aanstellingsbesluit en een organisatienota om eventueel te komen tot een aanduiding. Ongetwijfeld zijn er ook nog heel wat vragen.  We proberen die te verzamelen en ten gepaste tijde zal er verder gecommuniceerd worden. Het kan handig zijn ook je vragen te plaatsen in de werkruimte organieke decreten.  Zo kunnen we desgevallend ook snel antwoorden indien mogelijk.

Samengevat beoogt het decreet:

 1. de verdere integratie van het OCMW in de gemeente,
 2. de hervorming en vereenvoudiging van het bestuurlijk toezicht,
 3. het bijsturen van de regels over de beleids- en beheerscyclus,
 4. het bijsturen of verstrengen van een aantal regels rond intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en hun filialen,
 5. alle organieke regels over de gemeente, het OCMW en het intergemeentelijk samenwerkingsverband logisch en gestructureerd in één decreet onder te brengen,
 6. organieke regels verder te vereenvoudigen, te dereguleren en digivriendelijker te maken en
 7. meer ruimte voor lokale autonomie, lokaal maatwerk en lokale daadkracht te genereren om zo de dienstverlening te verbeteren.

Nogmaals dank ook aan alle collegae die hier de voorbije maanden enorm veel tijd is staken.  Al bij al denk ik dat we tevreden mogen zijn met het bereikte resultaat. We zullen als beroepsvereniging ook iedereen proberen ondersteunen en uiteraard houden we iedereen als lid aan boord.

Wordt vervolgd.

20/12/2017 Typecontract leningen: update i.f.v. wederbeleggingsvergoeding

Geplaatst in Algemeen nieuws en financieel beheer door Stefan Himpens • 0 Reacties

Enige tijd geleden velde het Hof van Cassatie een arrest over de toepassing van artikel 1907bis van het Burgerlijk Wetboek (BW) bij de vervroegde terugbetaling van een lening op interest. Op basis van dit arrest werd de wederbeleggingsvergoeding en de uittredingsvergoeding in het nieuwe typecontract beperkt tot maximaal zes maanden interest.

Uit de recente praktijk blijkft dat alle grote Belgische bankinstellingen zich blijven verzetten tegen deze mogelijke ongunstige rechtspraak en deze consequent blijven aanvechten. Onder de voorwaarden dat de wederbeleggingsvergoeding beperkt wordt willen de meeste banken ook geen (of onder slechte voorwaarden) offertes indienen.

Opdat de concurrentie maximaal zou spelen en om de financieringskost voor besturen te beperken heeft de werkgroep VLOFIN-VVSG beslist het typecontract op dat punt te wijzigen. De nieuwe versie van het typecontract bevat niet langer de beperking van wederbeleggingsvergoeding tot zes maanden maar volgt opnieuw de bestaande regeling.

Het staat de besturen natuurlijk vrij om alsnog een beperking op de wederbeleggingsvergoeding of de uittredevergoeding te voorzien.

25/11/2017 Decreet lokaal bestuur : stand van zaken

Geplaatst in integratie gemeente/OCMW door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Vorige dinsdag heeft viceminister-president L. Homans met een ppt van 20 pagina’s het ontwerp-DLB toegelicht in de commissie van het Vlaams Parlement (zie bijlage). ECG/VLOFIN/VVOS/VVSG waren daarbij aanwezig. Aansluitend hebben wij een (vooraf niet afgesproken) overlegmoment bekomen met vertegenwoordigers van de drie meerderheidspartijen (Marnic De Meulemeester (Open VLD) – Koen Van den Heuvel (CD&V) – Ward Kennes (CD&V) – Bart Dochy (CD&V) – Michel Doomst (CD&V) – Marius Meremans (NVA)). Er is ernstig en grondig van gedachte gewisseld en gediscussieerd. Als conclusie onthouden we het volgende: · Het staat vast dat de minister én de meerderheid (zeer) snel willen gaan: men wil ten laatste tijdens de laatste plenaire zitting voor het Kerstreces landen zodat (delen van) het DLB in beginsel in werking kan treden op 01.01.19. De overgangsbepalingen zouden vroeger in werking treden (01.01.18?). · De overtuiging leeft zeer hardnekkig dat de Raad van State – door geen opmerkingen te maken – de overgangsregeling heeft goedgekeurd. Het risico op procedures voor Raad van State/Grondwettelijk Hof/ … ingevolge een aanpassing in de richting van ons compromis lijkt voor de minister en de parlementsleden te groot om nemen. Bovendien lijkt men ervan overtuigd dat de tekst van het ontwerp in wezen even goed (zelfs beter) is dan ons compromis. · Er zullen geen hoorzittingen worden georganiseerd en wellicht zullen slechts enkele zittingen (‘desnoods ’s nachts’) van de commissie volstaan om het volledige ontwerp (meer dan 600 artikelen) te behandelen. Gisterenmiddag is, tijdens de bijeenkomst van het Directiecomité van VVSG, deze problematiek uiteraard aan bod gekomen. De heer Marnic De Meulemeester (Open VLD) heeft er bij die gelegenheid op gewezen dat ‘het decreet vandaag nog niet is gestemd’ en VVSG-voorzitter Wim Dries (CD&V) heeft herhaaldelijk en zeer overtuigend gezegd: ‘ik sta er 100% achter en blijf het compromis overal verdedigen’. Diezelfde realiteit verhindert evenwel niet dat – ook vandaag nog – vele collega’s van ECG/VLOFIN/VVOS hun netwerk (discreet) moeten, kunnen en zullen aanspreken en aldus nog stevig aan de kar trekken om alsnog het tij te keren. ECG/VLOFIN/VVOS geven dus nog niet op en zullen volgende dinsdag opnieuw aanwezig zijn in de commissie, alleen al om eenieder te herinneren aan de uitgestoken maar nu blijkbaar teruggetrokken hand…

We houden u verder op de hoogte en doen alles om de belangen van alle onze leden te behartigen.

27/10/2017 Ontwerpdecreet lokaal bestuur naar het Vlaams Parlement

Geplaatst in Algemeen nieuws en integratie gemeente/OCMW door Stefan Himpens • 0 Reacties

De Vlaamse Regering heeft het ontwerpdecreet over het Lokaal Bestuur definitief goedgekeurd. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

17/10/2017 Typecontract leningen: nieuwe opdrachtdocumenten

Geplaatst in Algemeen nieuws en financieel beheer door Stefan Himpens • 1 Reactie

De werkgroep typebestek leningen van VVSG en VLOFIN ontwikkelde nieuwe opdrachtdocumenten voor marktconsultatie m.b.t. het aangaan van nieuwe leningen. Alle documenten met betrekking tot het nieuwe typecontracten zijn beschikbaar op onze werkruimte:

 1. Typecontract met de gewenste specificaties voor offertes
 2. Toelichting bij het typecontract
 3. Typebrief voor uitnodiging tot indienen van offertes
 4. Kennisgeving gunning bestuur (voor de niet-weerhouden offertes)
 5. Sluitingsbrief voor het bevestigen van het contract
 6. Rekenblad

De belangrijkste wijzigingen t.o.v. de vorige versie hebben betrekking op:

 • het wegvallen van de procedure overheidsopdrachten
 • de verwerking van de gevolgen van het arrest van het Hof van Cassatie van 24.11.2016 met betrekking tot de wederbeleggingsvergoeding
 • de vermelding dat algemene bankvoorwaarden van toepassing zijn voor zover ze niet tegenstrijdig zijn met de bepalingen van het typecontract. Op die manier kunnen alle offertes op een gelijke manier vergeleken worden.

 

12/10/2017 Ontwerpdecreet lokaal bestuur : advies raad van state

Geplaatst in Algemeen nieuws door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Het advies van de raad van state inzake het ontwerpdecreet lokaal bestuur is beschikbaar. U kan het HIER nalezen.

Meer info volgt