Nieuws

26/04/2018 Leidraad organisatiebeheersing geactualiseerd

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan Himpens • 0 Reacties

Audit Vlaanderen actualiseerde haar leidraad organisatiebeheersing. Hiervoor vroeg Audit Vlaanderen feedback aan de lokale besturen. De update werd recent gefinaliseerd. De nieuwe leidraad werd gepubliceerd op de website van Audit Vlaanderen.

Op vraag van de vertegenwoordigers van de lokale besturen bleven de wijzigingen beperkt:

  • De 10 thema’s zijn behouden (enkel de volgorde veranderde).
  • De meeste aanpassingen situeren zich op het niveau van de risico’s en beheersmaatregelen.
  • Vooraan is er een nieuw hoofdstuk over de aanpak van organisatiebeheersing

13/04/2018 Algemene vergadering - statutenwijziging Vlofin

Geplaatst in Algemeen nieuws door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

In kader van het decreet lokaal bestuur werd door Vlofin een statutenwijziging voorbereid.  Immers heeft dit decreet en inzonderheid de overgangsbepalingen een impact op onze functiebenaming, benaming vereniging, lidmaatschap .. .
Hiertoe werden 2 algemene vergaderingen ingepland. Nl op 25 april 2018 om 8u30 op het gemeentehuis van Lille en later op 17 mei op onze 2-jaarlijkse grote studiedag.
De eerste samenroeping is een pro forma samenroeping gezien we enkel aan de regels inzake aanwezigheidsquorum willen voldoen op de 2de algemene vergadering.  We verwachten u dan zeker op 17 mei maar daarvoor krijgt elk lid nog een uitnodiging.

De voorgestelde aanpassingen vinden jullie hieronder samengevat :

Art 1: ‘Vlaamse Lokale Financieel Beheerders’ wordt Vlaamse Lokale Financieel Directeurs’. De verkorte benaming Vlofin blijft behouden.
Art 4: in de eerste zin wordt ‘wettelijke graden’ vervangen door ‘decretale graden ‘.
Art 5: wordt vervangen door volgende tekst:
Het aantal leden van de vereniging is niet beperkt.
VLOFIN telt ten minste vijftien effectieve leden.
De leden zijn onder andere de ondergetekende stichters.
De effectieve leden zijn: de financieel directeurs en adjunct-directeurs van de gemeenten, de financieel beheerders van de provincies, de gewestelijke ontvangers en de bijzonder rekenplichtigen van politiezones en hulpverleningszones. De Vlofin-leden die naar aanleiding van de invoering van het Decreet Lokaal Bestuur aangesteld werden in een passende A-functie kunnen eveneens effectief lid worden. De toegetreden leden zijn: de gepensioneerde financieel beheerders, directeurs en adjunct-directeurs van de gemeenten, de OCMW’s, de provincies, de gepensioneerde gewezen financieel beheerders met passende A-functie, de gepensioneerde gewestelijke ontvangers en de gepensioneerde bijzonder rekenplichtigen van politiezones en hulpverleningszones.
Het lidmaatschap wordt bekomen door het betalen van het lidgeld.
Het verlies van de hoedanigheid van financieel directeur of adjunct-directeur, van gewestelijk ontvanger of van rekenplichtige  heeft automatisch het verlies tot gevolg van de hoedanigheid van effectief lid, behoudens tegengestelde beslissing van de raad van bestuur.
Art 23: in §2 wordt de zin ‘Elke provinciale afdeling zal minstens één financieel beheerder van een gemeente en één financieel beheerder van een OCMW afvaardigen.’ geschrapt.

 

10/04/2018 Vacatures financieel directeur

Geplaatst in Algemeen nieuws door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Momenteel zijn er een aantal vacatures voor financieel directeur.

Meer info hierover in onze werkruimte "statuut" waar je de nodige links vindt

26/02/2018 DLB: modellen aanstelling en functiebeschrijvingen

Geplaatst in Algemeen nieuws en integratie gemeente/OCMW door Stefan Himpens • 0 Reacties

In functie van een aantal gewijzigde standpunten vanuit ABB werden de reeds eerder gepubliceerde modellen gewijzigd. Zo stelt ABB dat er geen kandidaatstelling vereist is om opgenomen te worden in een wervingsreserve en wordt de proeftijd gekwalificeerd als onderdeel van ‘aard dienstverband’.

Wat de functiebeschrijvingen betreft, bleek het niet evident één en ander in standaardmodellen te vatten. Buiten een algemene wettelijke definitie, wordt immers nergens voorzien hoe een functiebeschrijving eruit dient te zien en welke zaken hierin minimaal opgenomen dienen te worden. Uit de vele ontvangen bestaande functieprofielen moest dan ook snel blijken dat de inhoud zeer verschillend voorkomt. Daarom werden telkens een minimale en een uitgebreide versie voorzien.

Op onze website kunt u volgende modeldocumenten aantreffen:

• MODEL 1: oproeping secretaris(sen);
• MODEL 1: oproeping financieel beheerder(s);
• MODEL 2: organisatievoorstel secretarissen;
• MODEL 2: organisatievoorstel financieel beheerders;
• MODEL 3: kennisname aanstelling van rechtswege;
• MODEL 3: aanstelling AD en gewaarborgde functie (1 kandidatuur);
• MODEL 3: aanstelling FD en gewaarborgde functie (1 kandidatuur);
• MODEL 3: aanstelling AD en gewaarborgde functie (2 kandidaturen);
• MODEL 3: aanstelling FD en gewaarborgde functie (2 kandidaturen);
• MODEL 4: functiebeschrijving AD;
• MODEL 4: functiebeschrijving FD;
• MODEL 4: functiebeschrijving adjunct AD;
• MODEL 4: functiebeschrijving  adjunct FD;
• MODEL 5: functiebeschrijving AD (uitgebreide versie);
• MODEL 5: functiebeschrijving FD (uitgebreide versie);
• MODEL 5: functiebeschrijving adjunct AD (uitgebreide versie);
• MODEL 5: functiebeschrijving adjunct FD (uitgebreide versie).

15/02/2018 Decreet Lokal Bestuur gepubliceerd

Geplaatst in integratie gemeente/OCMW door Communicatie Vlofin • 0 Reacties

Vandaag 15/2 werd het decreet lokaal bestuur gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit impliceert dat de overgangsbepalingen voor de decretale graden op 25/2 in werking treden en 143 collegae zich meteen financieel directeur mogen noemen. Sommigen verschuiven meteen ook van werkgever.

 

07/02/2018 Toch een indexing van lonen en sociale uitkeringen in 2018?

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan Himpens • 0 Reacties

Het planbureau stelde de inflatievooruitzichten bij voor de periode februari 2018 t.e.m. december 2018. Op basis van de inflatievooruitzichten verwacht het planbureau een gemiddelde groeivoet van 1,6% voor de gezondsheidsindex. Hierdoor zou de spilindex in september 2018 overschreden worden. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in oktober 2018 en de wedden van het overheidspersoneel in november 2018 met 2% aangepast worden.

Dit is een stevige wijziging t.o.v. de eerdere groeivoetverwachting in september 2017. Op basis van de gegevens van de eerste helft van 2017 werd een gemiddelde groeivoet van 1,1% verwacht. Een overschrijding van de spilindex werd niet voorspeld voor 2018 waardoor de budgetten van de meeste lokale besturen aangepast zullen moeten worden.

01/02/2018 FAQ overgangsbepalingen DLB

Geplaatst in Algemeen nieuws en integratie gemeente/OCMW door Stefan Himpens • 0 Reacties

De beroepsfederaties en ABB werkten samen een FAQ uit met 85 vragen en antwoorden over de befaamde overgangsbepalingen. Deze morgen werd hieromtrent reeds een nieuwsflash verstuurd. Het document staat hier.

01/02/2018 Turbo opleiding voorjaar 2018 op komst

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan Himpens • 0 Reacties

Naar goede tweejaarlijkse traditie organiseert Vlofin dit voorjaar weer een “Turbo” opleiding voor startende financieel beheerders.   Deze lessen worden gegeven door ervaren collega’s – behalve de dag rond overheidsopdrachten – en richten zich bij voorrang op financieel beheerders die nieuw gestart zijn in 2016 of later. Mochten collega’s die reeds langer aan de slag zijn, één of meer lessen ter opfrissing willen bijwonen, is dat mogelijk op voorwaarde dat er na inschrijving van de startende collega’s nog plaatsen vrij zijn.

De sessies zijn onder andere: overheidsopdrachten, lokale belastingen-praktische werking, debiteurenbeheer (OCMW), BBC boekhouding verder uitgediept, OCMW decreet met aandacht voor DLB, gemeentedecreet met aandacht voor DLB.

Nieuw dit jaar is dat we twee sessies organiseren voor financieel beheerders van gemeenten die recent ook financieel beheerder van het OCMW zijn geworden, of die verwachten het te worden, en omgekeerd. Bedoeling van deze sessies is kort de aandacht te vestigen op bepaalde specifieke accenten van het andere bestuur – gemeente of OCMW.

De officiële uitnodiging volgt binnenkort.

16/01/2018 Hervorming nalatigheidsinteresten en moratoriuminteresten op inkomstenbelastingen

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan Himpens • 0 Reacties

DE FOD Financiën publiceerde op 12 januari 2018 circulaire 2018/C/2 met betrekking op de wet van 25 december 2017. De wijziging heeft betrekking op de rentevoet die mag aangerekend worden ingeval een belastingplichtige niet binnen de vastgestelde termijn betaald of omgekeerd, de rentevoet ingeval de fiscus een geïnde belasting dient terug te betalen.

Deze nalatigheidsinteresten werden tot voor kort berekend aan een rentevoet van 7% Door de wetswijziging zal de toepasselijke rentevoet voor de opstaande schuld vanaf 1 januari 2018 slechts 4% bedragen. Voor de periode tot en met 2017 bedraagt de rentevoet nog steeds 7%.

De moratoriuminteresten worden berekend met de vastgestelde rentevoet inzake nalatigheidsinteresten, verminderd met twee procentpunten. In de praktijk dus 2% voor terugbetalingen in 2018.

Door de verwijzingsregel in artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 met betrekking op de lokale belastingen is deze wetswijziging en circulaire ook van toepassing op de lokale belastingen.

04/01/2018 Audit Vlaanderen: nieuwe leidraad organisatiebeheersing

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan Himpens • 0 Reacties

Enkele jaren terug werkte Audit Vlaanderen een leidraad voor organisatiebeheersing uit. Deze leidraad was een handig hulpmiddel voor besturen die wilden werken aan hun interne organisatie. Audit Vlaanderen zelf gebruikte de leidraad eveneens als kader voor de audits bij lokale besturen.

In de tweede helft van 2017 werkte Audit Vlaanderen aan een herwerking van de leidraad. Het kader hiervoor was dubbel. Enerzijds was er de vraag van de belanghebbenden om het instrument relatief stabiel te houden. Anderzijds is sinds begin 2014 uiteraard heel wat gewijzigd. Audit Vlaanderen heeft, samen met andere belanghebbenden, dan ook al heel wat waardevolle ervaring met dit instrument opgedaan en mogelijke punten geïdentificeerd waarop de leidraad verbeterd kan worden. Bovendien is het nieuwe decreet Lokaal Bestuur goedgekeurd. Dit decreet zal uiteraard een impact hebben op de manier waarop de ondersteunende en de managementprocessen best worden georganiseerd om de organisatie afdoende te beheersen.

Audit Vlaanderen werkte reeds een nieuw geactualiseerde leidraad uit en vraagt hierover feedback aan alle betrokkenen. Indien er dus nog opmerkingen of suggesties zijn, graag een mailtje Audit Vlaanderen. Dit kan tot 11 februari 2018.