Nieuws

03/01/2020 Turbo 2020: opleidingsaanbod voor starters

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan Tack • 0 Reacties

Van 4 februari tot 30 april gaat de nieuwe TURBO-opleiding door.

Hierbij het overzicht van de verschillende sessies samen met hun data, locaties en tijdstippen:

1. Overheidsopdrachten

 • lesgever: Wim Rasschaert
 • gaat door op 4 februari in Gent van 9u tot 16u

2. BBC-boekhouding

 • lesgevers: Dieter Descamps & Hans Cromheecke
 • gaat door op 11 februari in Gent en op 20 februari in Berchem van 9u30 tot 16u30

3. Het decreet lokaal bestuur door de bril van de financieel directeur

 • lesgevers: Kim Ceulemans & Jo Waterloos
 • gaat door op 3 maart in Gent en op 12 maart in Berchem van 9u30 tot 16u30

4. Debiteurenbeheer voor gemeente en OCMW

 • lesgevers: Kris Versteven & Gert Buys
 • gaat door op 17 maart in Gent en op 24 maart in Berchem van 9u30 tot 16u30

5. Specifieke OCMW-regelgeving door de bril van de financieel directeur (OCMW-wet en enkele specifieke decreten)

 • lesgevers: Anne Minsart & Luc Vermeiren
 • gaat door op 31 maart in Gent en op 1 april in Berchem van 9u30 tot 16u30

6. Lokale belastingen, praktische werking

 • lesgevers: Anne Minsart & Marleen Durwael
 • gaat door op 21 april in Gent en op 30 april in Berchem van 13u30 tot 16u30

Online inschrijven doe je hier.

27/12/2019 Vacature financieel directeur Schaarbeek

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan Tack • 0 Reacties

 HET GEMEENTEBESTUUR VAN SCHAARBEEK WERFT AAN

GEMEENTEONTVANGER – FINANCIEEL DIRECTEUR (M/V/X)

DIRECTIE FINANCIËN

Schaarbeek, een gemeente met 133.000 inwoners, staat voor vele stads- en tijdsgebonden uitdagingen. Die uitdagingen zijn tegelijk drijfveren die ons ertoe aanzetten te innoveren, dag na dag. En dat op alle vlakken: dienstverlening aan de burger, netheid, onderwijs, administratie, veiligheid, cultuur, stedenbouw, groene ruimtes, sport, openbare wegen, openbare verlichting. Om die projecten in goede banen te leiden, zijn we geregeld op zoek naar competente, gemotiveerde en enthousiaste medewerkers. U wilt zich ook inzetten voor het openbare belang? Kom dan bij ons werken!

De gemeentelijke administratie verbindt zich ertoe de maatregelen die ingaan tegen alle vormen van discriminatie te respecteren en belooft een politiek te voeren die gericht is op diversiteit.

ALGEMENE MISSIE

De Gemeenteontvanger – Financieel Directeur draagt bij aan het beheersen en het evenwicht van de financiële situatie van de gemeente Schaarbeek, dankzij een efficiënt beheer van de activiteiten waarover hij de verantwoordelijkheid heeft en zijn raadgevende rol inzake het beheer van gemeentelijke openbare financiën. Hij zorgt ervoor dat de Gemeente op elk moment kan voldoen aan haar uitgaven.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Missies wettelijk bepaald door de Nieuwe Gemeentewet

De gemeenteontvanger wordt alleen en onder zijn verantwoordelijkheid belast met:

1° het houden van de boekhouding van de gemeente en het opstellen van de jaarrekeningen;

2° de invordering van de ontvangsten van de gemeente;

3° het innen van de regelmatige schuldvorderingen;

4° de heffing van de gemeentebelastingen;

5° het beheer van de rekeningen en van de algemene kasmiddelen van de gemeente;

6° het beleggen op korte termijn van de thesauriemiddelen;

7° de centralisatie van de vastleggingen;

8° de betaling van de uitgaven tegen regelmatige bevelschriften;

9° het uitbrengen van een jaarlijks verslag over de financiële toestand van de gemeente.

Andere missies, toegekend door het College van Burgemeester en Schepenen

De Gemeenteontvanger is ook Financieel Directeur:

 Hij is lid van het Directiecomité en verzekert de leiding van de departementen van de directie Financiën (Begroting & Controle, Inkohieringen & Invorderingen, Uitgaven & Boekhouding);

 Hij geeft raad aan de autoriteit, meer bepaald met betrekking tot de keuze van de financiering en de beleggingen en de ontleding van de begrotingsperspectieven;

 Hij is belast met het verbeteren van de processen en procedures en neemt deel aan de invoering van een systeem van interne controle zoals voorzien door de Nieuwe Gemeentewet.

ALGEMENE DOELSTELLINGEN

1. De opdrachten die hem door de Gemeentewet en door het College van Burgemeester en Schepenen toevertrouwd worden met efficiëntie uitvoeren. Met de Gemeenteoverheid loyaal samenwerken en het geheel van zijn taken uitvoeren rekening houdend met de prioriteiten en de vastgelegde politieke richtlijnen, onder andere in het kader van het Gemeentelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling.

2. De Ontvanger treedt als financieel adviseur op en analyseert de begrotings- en financiële perspectieven van de gemeente op korte termijn en met een vijfjaarlijks vooruitzicht.

3. Als lid van het Directiecomité werkt hij met de Gemeentesecretaris en met de andere directies samen om aan de continue verbetering van het functioneren van het bestuur bij te dragen, met het oog op het respect van de regels van goed bestuur, interne controle en beheersing van processen.

Hij zorgt onder andere voor de verbetering van de efficiëntie en behandelingstermijnen in de domeinen van:

de invordering van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen;

het verwerkingsproces en de betaling van de inkomende facturen.

4. Dankzij zijn competenties van coach en manager garandeert hij de goede organisatie van de diensten van de Directie Financiën. Hij stimuleert de samenhang binnen ieder team alsmede de samenwerking tussen zijn diensten en met de andere diensten van het gemeentebestuur. Hij zorgt voor de ontwikkeling van de competenties van zijn medewerkers en voor hun welzijn op het werk.

TOEGANGSVOORWAARDEN TOT DE FUNCTIE

Belg zijn, of onderdaan van de Europese Unie en in België wonen, van onberispelijk gedrag zijn;

 Hetzij houder zijn van een Master (beheer, handels-, financiële of economische wetenschappen, enz.) en een relevante ervaring hebben van minstens 3 jaar; hetzij minstens 3 jaar ervaring hebben als personeelslid van niveau A van een Belgische gemeente of OCMW;

 De gedetailleerde voorwaarden zijn opgenomen in het reglement dat consulteerbaar op pagina 4

VEREISTE KENNIS EN COMPETENTIES

Grondige kennis met betrekking tot financieel beheer in het algemeen, alsook met betrekking tot het beheer van (lokale) openbare financiën;

 Bekwaam zijn een strategische visie van de functie te ontwikkelen en beslissingen te nemen;

 Vaardigheid om te analyseren en te synthetiseren

 Organisator, leider en verbindende functie

 Uitstekend communicator

 Grote beroepsintegriteit

ONS AANBOD

- Voltijds contract van onbepaalde duur in het kader van een mandaat van 8 jaar (hernieuwbaar volgens de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet)

- Barema A10 – Bruto maandelijkse verloning tussen €6.042 en €8.802 afhankelijk van de erkende ervaring + tweetaligheidspremie

- Maaltijdscheques

- Eindejaarspremie

- Gratis MIVB/MTB-abonnement en tussenkomst in duurzame vervoerskosten (voetganger, fiets, DE LIJN/TEC en NMBS)

- Hospitalisatieverzekering

PLAATS VAN TEWERKSTELLING: Gemeentehuis - Colignonplein – 1030 Schaarbeek

SELECTIEPROCEDURE

De selectieprocedure omvat vier stappen:

 Stap 1 - nakijken van de ontvankelijkheid van de kandidaturen (op CV en motivatiebrief);

 Stap 2 - voorselectie van de kandidaten via onderhoud;

 Stap 3 - bekwaamheidsproef tot het uitoefenen van de functie: examen over de managementcompetenties en de kennis in verband met de openbare financiën;

 Stap 4 - mondelinge proef.

Door de evaluatie van de volgende elementen:

◦de kennis van de wettelijke opdrachten van de Gemeenteontvanger en zijn capaciteit om deze te verzekeren;

◦het begrip van de inzet van de functie van Gemeenteontvanger voor de gemeente Schaarbeek;

◦het project van de kandidaat; zijn strategische visie aangaande de functie en de prioritaire richtingen voor dewelke hij concrete acties voorstelt;

◦de management benadering van de directie Financiën en de positie van deze directie ten opzichte van de politieke en administratieve instanties binnen de gemeente.

GEDETAILLEERD REGLEMENT: www.schaerbeek.be/emploiadmin

 

Bijkomende informatie kan bekomen worden bij Mevrouw Françoise LUC, Directeur Human Resources (rh_competences@schaerbeek.be).

De kandidaturen (motivatiebrief, CV en kopie van het diploma) moeten opgestuurd worden ter attentie van Mevrouw Françoise LUC, Directeur Human Resources, HETZIJ per mail naar rh_competences@schaerbeek.be, HETZIJ per aangetekende brief naar Gemeente Schaarbeek, Colignonplein te 1030 Schaarbeek.

Deadline voor de sollicitaties: 12 januari 2020 (de datum van de poststempel geldt voor de aangetekende zendingen)

Gelieve volgende referentie te vermelden: FIN-REC

Indien u een handicap, een leerstoornis of een ziekte heeft (visueel, motorisch, gehoor, … en indien u wenst te genieten van redelijke aanpassingen in het kader van de selectieprocedure, vermeld dit dan in uw kandidatuur. Wij zullen erover waken dat de selectieomstandigheden aangepast worden.

Vind al onze beschikbare vacatures op de website: www.schaerbeek.be/emploiadmin

 

10/05/2019 Vacature financieel directeur voor gemeente en OCMW Vosselaar

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan Tack • 0 Reacties

Het gemeentebestuur van Vosselaar werft een voltijds financieel directeur (m/v) aan en legt een werfreserve aan voor 3 jaar.

 

Financieel directeur

Beknopte functiebeschrijving ▪ Je staat in voor de planning, coördinatie en controle van de financiële activiteiten van gemeente, OCMW en AGB. ▪ Je geeft beleidsadvies bij dossiers met financiële impact. ▪ Je zorgt voor rapportering en analyses met het oog op een correct, kostenbewust en efficiënt financieel management. ▪ Je staat o.a. in voor het coördineren van de boekhouding, het thesaurie- en debiteurenbeheer, opmaak en opvolging meerjarenplanning, afsluiten jaarrekening,… ▪ Je hebt de leiding over de financiële dienst, maakt deel uit van het managementteam en rapporteert aan de algemeen directeur. De uitgebreide functiebeschrijving vind je op www.vosselaar.be of kan je opvragen bij de personeelsdienst. Voorwaarden ▪ Je bezit over ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs. ▪ Je hebt een recent attest van goed gedrag en zeden en beschikt over alle burgerlijke en politieke rechten. ▪ Je hebt de Belgische nationaliteit. ▪ Je slaagt voor een selectieprocedure (inclusief psychotechnische proeven). Interesse? Bezorg je motivatiebrief met curriculum vitae, een kopie van je diploma en een uittreksel uit het strafregister ten laatste op vrijdag 6 december 2019 aan dienst personeel – Cingel 7 – 2350 Vosselaar of stuur een email naar isabelle.breda@vosselaar.be. De selectieproeven vinden plaats op woensdag 11 december 2019 van 18.30 tot 22.00 uur (schriftelijk gedeelte) en op woensdag 18 december vanaf 18.00 uur (mondeling gedeelte). Op donderdag 19 december 2019 (hele dag) vindt voor de eerst gerangschikte kandidaat een psychotechnische proef plaats in verband met de managements- en leiderschapscapaciteiten en persoonlijkheidstests. Info? Dienst personeel - tel. 014-60 08 47 e-mail isabelle.breda@vosselaar.be  - www.vosselaar.be 

08/11/2019 Functieprofiel Algemeen en Financieel Directeur lokale besturen

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan Tack • 0 Reacties

Vlofin en Exello.net doen beroep op CC Consult om het Functieprofiel Algemeen en Financieel Directeur te vernieuwen. Een werkgroep met provinciale vertegenwoordiging van 2 AD’s en 2 FD’s zullen de elementaire kernresultaten, technische en gedragscompetenties opmaken, rekening houdende met grootte gemeente, organisatiekenmerken en dienstenaanbod. Het resultaat wordt verwacht in het voorjaar 2020.

 

Meer info: chrisdebock@ccconsult.be

11/06/2019 Provinciaal netwerkmoment ABB-Vlofin Antwerpen van 29 april 2019

Geplaatst in Antwerpen door Stefan Tack • 0 Reacties

Op 29 april jl. vond in Antwerpen opnieuw een netwerkmoment plaats met de gouverneur en de diensten van ABB.

Hieronder vind je alle info omtrent deze vergadering terug.

Agenda

Verslag

Statistieken bestuurlijk toezicht provincie Antwerpen

Voorstelling ABB

Meer nieuws