Nieuws

29/09/2022 Septemberverklaring 2022: extra middelen voor lokale besturen

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Bij de septemberverklaring heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken om de lokale besturen te helpen bij het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten. Voor 2023 gaat het om 75 miljoen extra. Dat loopt in 2024 verder op tot 100 miljoen en in 2025 tot 125 miljoen. Dat bedrag wordt voor 95,5% verdeeld volgens de gebruikelijke criteria van het gemeentefonds en voor 4% naar analogie van het open-ruimtefonds. De resterende 0,50% wordt toegekend aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Onderstaande tabel toont de concrete bedragen per bestuur.

Bekijk het detailoverzicht per bestuur hier.

 

28/09/2022 Evaluatie van de leesbaarheid van de BBC-beleidsrapporten voor gemeenteraadsleden

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Het eindrapport van TriFinance over de evaluatie van de leesbaarheid van de BBC-beleidsrapporten voor gemeenteraadsleden is beschikbaar en zal dienen als uitgangspunt om bijkomende input en verbetersuggesties te verzamelen. Dit alles zal worden besproken in focusgroepen met (adjunct) algemeen en financieel directeurs.

Als data voor de focusgroepen (er zullen er 3 worden georganiseerd) werden vrijdag 30 september, woensdag 5 oktober en donderdag 6 oktober 2022 naar voor geschoven, telkens in de voormiddag (van 9u30 tot 13u00, met tussenin een ruimere pauze). De vergaderingen zouden doorgaan op vrijdag 30 september in het VAC in Gent, op woensdag 5 oktober in het VAC in Leuven en op donderdag 6 oktober in het Herman Teirlinck-gebouw in Brussel. Collega's Koen Bergmans (FD Beringen) en Stefan Himpens (FD Harelbeke) trekken dit project.

 

28/09/2022 Ramingen aanvullende personenbelasting - bericht FOD Financiën

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Uitzonderlijk ontvingen we in het voorjaar al aangepaste meerjarige ramingen voor de personenbelasting. Hier zal het echter niet bij blijven.

Eind oktober zal er opnieuw een herraming worden opgemaakt  voor het lopende begrotingsjaar 2022, en tevens een initiële raming voor het komende begrotingsjaar 2023. Daarna, in de loop van de maand november, zal een nieuwe meerjarenraming opgemaakt worden voor de jaren 2024-2027.

 

28/09/2022 Overlijden Eric Verheyden

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Met grote droefheid vernemen we het plotse overlijden van Eric Verheyden, gepensioneerd consultant bij Deloitte. Hij was voor velen een gids en lichtbaken bij de invoering van de Nieuwe gemeenteboekhouding en de drijvende kracht achter de autofinancieringsmarge zoals we ze vandaag in BBC kennen. Hij is gestorven aan een zware hersenbloeding op vrijdag 23 september 2022. Er wordt geen begrafenisplechtigheid gehouden. Enkel een herdenking in intieme familiekring.

Voorgoed uit ons midden maar nooit uit ons hart. Vlofin wenst zijn echtgenote en familie heel veel kracht bij het verwerken van hun verdriet.

Rouwadres: Danjel Boeykens (Verheyden), Nieuwe Kouterstraat 14, 2680 Bornem.

 

23/09/2022 Raming van ontvangsten uit personenbelasting en onroerende voorheffing - praktijkcases Antwerpen, Gent, Leuven en Harelbeke

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Nu de uitgaven bij de lokale besturen de pan uitswingen, zijn vele collega's op zoek naar creatieve oplossingen die kunnen bijdragen tot een financieel evenwicht.

Gezien het grote belang van de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting en opcentiemen op de onroerende voorheffing aan de inkomstenzijde, is een correcte raming hiervan essentieel. Als de resp. ramingen vanuit de FOD Financiën en Vlabel voor jouw bestuur onvoldoende accuraat zijn, bestaat immers de mogelijkheid om eigen berekeningen te maken en deze te gebruiken als motivering bij de aanpassing van het meerjarenplan.

De steden Antwerpen en Gent ontwikkelden hiervoor elk een eigen praktijkcase, die ze met jullie willen delen.

Klik hier om ramingsmethodiek te ontdekken.

Ook de collega's Anne Minsart (FD Leuven) en Stefan Himpens (FD Harelbeke) gaven in Brussel op de provinciale vergadering in Vlaams-Brabant (15/9/22) een toelichting over hun ramingsmethodiek voor resp. de OOV en de APB. Ook Els Slagmulder van VLABEL lichtte er hun berekeningen voor 2023 toe.

 

13/09/2022 Lokale belastingen: 2 praktische opleidingen op úw maat

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Mr. Leen De Vriese en mr. Luc De Meyere geven u tijdens twee afzonderlijke opleidingen heldere toelichting bij de belastingen in de praktijk van uw lokaal bestuur.

Tijdens de opleiding ‘Vestiging en invordering van belastingen’ krijgt u, aan de hand van concrete cases uit uw dagelijkse werking, praktische basiskennis ter zake.

Tijdens de tweede opleiding loodsen de sprekers u doorheen ‘Het belastingreglement’, om zo daadwerkelijke toepassingsproblemen te detecteren, te analyseren en op te lossen. De algemene principes, concrete belastingreglementen, relevante rechtspraak en de Omzendbrief KB/ABB 2019/2, worden interactief besproken.

Beide opleidingen vinden zowel in Gent als in Antwerpen plaats. U kunt voor elke opleiding afzonderlijk inschrijven, of gecombineerd aan voordeeltarief.

Meer informatie vindt u op de website van KnopsPublishing of in de Vlofin kalender.  

 

29/08/2022 Aan de slag met het budget voor mondiaal beleid

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

De VVSG ontwikkelde een tool waarmee je het budget voor het mondiaal beleid kan ramen, monitoren en opvolgen. Naast de tool in Excel hebben ze ook een nota uitgewerkt om de Vlaamse besturen die inzetten op mondiaal beleid (en zo zijn er heel wat) te ondersteunen in hun ambities. Uiteraard ontvangen ze ook graag onze inzichten en feedback. Stuur jouw bevindingen door naar collega jan.decock@gavere.be en hij zorgt voor het bundelen van de input naar VVSG, die dit verder vorm zal geven.

Daarnaast zijn er nog verdere plannen: enkele mondiale ambtenaren gaven al aan bereid te zijn om info over hun budget voor mondiaal beleid te delen zodat nog enkele concrete voorbeelden kunnen worden toegevoegd aan de nota ter illustratie. De nota zal ook naar het Engels worden vertaald zodat deze ook kan afgetoetst en verspreid worden bij koepelorganisaties van lokale besturen in andere landen.

 

03/08/2022 Nieuwe opleidingen debiteurenbeheer

Geplaatst in pers en partners door Stefan TACK • 0 Reactie

In het najaar organiseert onze partner Vandenbroele weer twaalf nieuwe opleidingen rond debiteurenbeheer.

Raadpleeg hier de opleidingskalender en registreer je tijdig als je hiervoor een plaatsje wil verzekeren!

Ga ook eens een kijkje nemen in hun volledige opleidingsaanbod, daar vind je 31 verschillende initiatieven die mogelijk interessant kunnen zijn voor lokale besturen.

 

03/08/2022 Audit Vlaanderen - prioriteiten in de auditplanning

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Audit Vlaanderen hecht veel belang aan de afstemming met haar werkterrein. Zo treden ze o.a. via een klankbordgroep in dialoog met VVSG, VVP, Exello.net, Vlofin en ABB. Dit voorjaar werd een risicoanalyse uitgevoerd voor de lokale besturen. Op de samenkomst van de klankbordgroep op 20 juni jongstleden, verfijnden de aanwezigen de tussentijdse resultaten.

Om de betrokkenheid van het werkterrein te maximaliseren, krijgt ieder lid van Vlofin ook de kans om te participeren in de prioritering van de auditplanning.

Op de klankbordgroep werd daartoe de suggestie geopperd om een online bevraging te organiseren die wordt verspreid naar verschillende verantwoordelijken en leden van de betrokken organisaties. 

Audit Vlaanderen werkte daartoe volgende elektronische bevraging uit: https://questionpro.com/t/AV8DCZtwO7

Grijp dus je kans en geef jouw mening door deze enquête in te vullen vóór 12 september 2022. Je input is voor Audit Vlaanderen belangrijk om tot een risico-gedreven onderbouwing van de auditprioriteiten te komen en zo met haar auditopdrachten de juiste focus te blijven leggen.

Hartelijk bedankt voor je tijd en medewerking!

 

26/07/2022 Renteverhoging ECB maakt komaf met negatieve rente op zichtrekeningen van lokale besturen

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Op 21 juli besliste de ECB om de depositorente te verhogen van -0,50% naar 0,00%. Daarom drong Vlofin bij de banken aan om geen negatieve renten meer aan te rekenen op de zichtrekeningen van de lokale besturen. Ondertussen ontvingen we al de bevestiging van KBC, ING en Belfius dat er vanaf 1 september geen negatieve rente meer zal worden aangerekend voor alle social profit klanten.