Nieuws

30/05/2023 Herbeleef de studiedag van 11 mei jl.

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Onze tweejaarlijkse Vlaamse studiedag kende een massale opkomst. Op 11 mei 2023 kon iedereen genieten van een boeiend programma in het thema “Polyvalent Present” met bijhorende netwerkgelegenheid in de aangename setting van Maison de la Poste op de Tour&Taxis-site te Brussel.

Klik hier voor een terugblik op de presentaties en de foto's.

 

30/05/2023 Controletool ABB beleidsrapporten

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Eerder berichtten we je al over de nieuwe schematool voor de beleidsrapporten op de website van ABB (BBC-data: maak je eigen rapport | Lokaal Bestuur Vlaanderen) waarbij er naast de wedersamenstelling van de schema’s ook een beperkte controle zit op (on)logische saldi.

Wanneer je een digitale rapportering met status “voorlopig” instuurt, kan je via de schematool al enkele controles op het voorlopige beleidsrapport bekijken. Fouten kunnen dan nog rechtgezet worden voordat het document door de raad wordt vastgesteld en de “originele” digitale rapportering aan ABB wordt bezorgd.

Deze functionaliteit is zowel voorzien voor de jaarrekening als voor een (aanpassing) meerjarenplan. Als je software (nog) niet voorziet om een MJP 'voorlopig' in te sturen (wat nog het geval is voor Cipalschaubroeck) kan je het document al een eerste maal via de digitale rapportering insturen om te testen met als status “herziening”, en vervolgens na correctie opnieuw insturen met status “herziening” wanneer het effectief door de raad is vastgesteld. De niet "echte" inzendingen zal ABB vervolgens in samenspraak met het bestuur in hun systeem 'afvlaggen' zodat dit niet permanent raadpleegbaar blijft.

 

30/05/2023 BBC 3.0

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Raadsleden zullen in de toekomst gemakkelijker aan de slag kunnen met de (aangepaste) meerjarenplannen en jaarrekeningen. De Vlaamse Regering keurde op 12 mei 2023 een ontwerp van besluit tot wijziging van het besluit over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen principieel goed. Die wijziging in overleg met VLOFIN tot stand en moet de leesbaarheid en bruikbaarheid van de (aangepaste) meerjarenplannen en jaarrekeningen verhogen.

Raadpleeg hier het voorontwerp van besluit en het bijhorend verslag aan de Vlaamse regering

 

30/05/2023 Betalingstermijnen gemeente en OCMW

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

In de loop van de maand mei stuurde het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) een algemene bevraging over de betalingstermijnen en de betalingsachterstand van de lokale besturen uit via het digitaal loket. De bevraging gebeurt 2x per jaar in opdracht van de Europese Commissie om het betaalgedrag van alle publieke instanties binnen de lidstaten te verbeteren. Vlofin werd vooraf niet betrokken bij dit initiatief. We bekijken alvast met de softwareleveranciers of er mogelijkheden zijn om in een automatische rapportering te voorzien. Verdere communicatie volgt.

 

23/05/2023 Nieuw initiatief van Vlofin: de Turbo 2.0 webinars!

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Zoals aangekondigd op de studiedag van Vlofin werkt de werkgroep Vorming een nieuw programma uit rond korte, behapbare topics waarbij meteen de theorie in de praktijk wordt vertaald.

De topics volgen actuele thema’s en worden u als lid van Vlofin gratis aangeboden via webinar.

We kunnen jullie nog voor de zomermaanden al een aantal interessante webinars aanbieden en bereiden andere verder voor die we timen in het najaar.

Mocht je zelf inspiratie hebben voor een volgend thema of topic, mail dan jouw suggestie gerust door aan jan.decock@gavere.be.

Volgende Turbo 2.0 sessies (najaar 2023 - exacte data nog niet gekend):

 • RSZ-aansluiting voor lokale besturen met Cevi als weddecentrale
 • Subsidies zoeken en opvolgen

Alvast veel nieuw leerplezier met ons nieuw initiatief!

 

05/05/2023 Vacature financieel directeur Stabroek

Geplaatst in Algemeen nieuws en Antwerpen door Stefan TACK • 0 Reactie

Het lokaal bestuur Stabroek is op zoek naar een:

Financieel Directeur
(Decretale graad – 35/35 – statutair – proeftijd van 12 maanden)

De uitgebreide infobrochure, de functiebeschrijving en het organogram kan je vinden als bijlagen in het vacaturebericht via motmansenpartners.be/vacatures .

Voor meer info en alle aanvragen kan je contact opnemen met Jeroen Smeulders, Director Public & Non-Profit bij Motmans & Partners, het selectiekantoor dat de coördinatie van de werving- en selectieprocedure voor haar rekening neemt: 03 434 09 90 of jeroen.smeulders@motmansenpartners.be.

Solliciteren

Bezorg volgende documenten tot en met donderdag 1 juni 2023 ten laatste om 09.00 uur, via motmansenpartners.be/vacatures  

 • motivatiebrief
 • CV
 • kopie van het vereiste masterdiploma of gelijkgesteld 
 • uittreksel van je geboorteakte
 • recent uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan drie maanden op het moment van de indiening van je kandidatuur). Deze laatste documenten zijn eenvoudig digitaal aan te vragen via je gemeentelijke website of burgerprofiel.be.
 • Indien er zich kandidaten wensen te beroepen op de vrijstelling van het doorlopen van de selectieprocedure ingevolge toepassing van artikel 589 Decreet Lokaal Bestuur, moeten zij dit bij het indienen van de kandidatuur bekend maken.
 

05/05/2023 Vacature financieel directeur Boortmeerbeek

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Financieel Directeur

Voltijds statutair onbepaalde duur (decretale graad)

Gemeente Boortmeerbeek, gelegen in de provincie Vlaams-Brabant, is op zoek naar een ervaren en dynamische Financieel Directeur om ons team te versterken.

Interesse?

Tot en met 31 mei 2023 kan je online solliciteren door je motivatiebrief en cv, een kopie van je diploma en een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 6 maanden) te bezorgen.

Bijkomende informatie kan je terugvinden op https://probis.be/vacatures/. Voor vragen kan je terecht bij jobs@probis.be of 02 467 35 40.

 

04/05/2023 Wijzigingen Decreet Lokaal Bestuur

Geplaatst in Ongecategoriseerd door Stefan TACK • 0 Reactie

Op 29 maart 2023 werd het Decreet van 17 februari 2023 tot wijziging van het Decreet over het Lokaal Bestuur gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit wijzigingsdecreet gaat verder op de wijzigingen die met het decreet ter versterking van de lokale democratie van 16 juli 2021 zijn aangebracht.

Enkele wijzigingen opgenomen in dit recente wijzigingsdecreet zijn:

 • verschillende bepalingen rond fusies en het gelijktijdig oprichten of wijzigen van (een) district(en);
 • de RPR van het personeel van een autonome verzorgingsinstelling/ziekenhuis;
 • bepalingen rond de overdracht van personeel binnen de gemeentelijke (publiek-rechtelijke) groep;
 • een aantal bepalingen rond tucht;
 • verschillende verbeteringen inzake lokale financiën.

Wat betreft de verbeteringen inzake lokale financiën vind je o.m. volgende zaken terug:

 • Lokale besturen kunnen hun debiteurenbeleid inzetten om armoede te bestrijden;
 • Het begrip “kredieten” wordt verduidelijkt;
 • Er wordt een regeling voorzien om kredieten voor het lopende jaar vast te kunnen stellen in het jaar zelf, voor het geval er op 1 januari geen vastgesteld meerjarenplan is;
 • De regeling over overdracht van kredieten wordt verduidelijkt;
 • De dubbele handtekening van de algemeen directeur en de financieel directeur in het kader van een gezamenlijk thesauriebeheer tussen de gemeente en het OCMW is niet langer vereist;
 • Bij een differentiëring van de gemeentelijke tarieven voor opcentiemen op de onroerende voorheffing moet de gemeenteraad zowel lagere als hogere tarieven ten opzichte van een vastgesteld basistarief kunnen vaststellen;
 • OCMW’s kunnen net als gemeenten met een retributiereglement een billijke vergoeding vragen voor verstrekte diensten.
 

04/05/2023 Verlenging financiering voor vluchtelingen Oekraïne

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

De opvang van tijdelijk ontheemden is nog niet afgelopen. Het statuut van de Oekraïners op de vlucht als tijdelijk ontheemden is verlengd tot maart 2024. Nog steeds is er vraag naar opvangplekken: er is een quasi stabiele instroom en er is een grote nood aan herhuisvesting. Ondanks een gewijzigde context, een dalende sense of urgency en de grote werkdruk op medewerkers slagen de lokale besturen er tot nog toe in de opvang van tijdelijk ontheemden waar te maken en beheersbaar te houden. Om de aanpak van de opvang van tijdelijk ontheemden verder te kunnen zetten en vorm te geven in een veranderende context naar een bredere en algemene ondersteuning en dienstverlening door de lange duurtijd van de crisis heeft de Vlaamse regering een aantal beslissingen genomen.

Meer info vind je op de VVSG website.

 

04/05/2023 Sterke verhoging verwijlintresten bij laattijdige betaling overheidsopdrachten

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Verwijlintresten zijn de intresten in het kader van overheidsopdrachten voor laattijdige betalingen van prestaties. De toe te passen rentevoet hangt af van de datum waarop de opdracht werd afgesloten:

 1. vóór 8 augustus 2002
 2. vanaf 8 augustus 2002 tot 15 maart 2013
 3. vanaf 16 maart 2013

Voor de laatste twee categorieën bleef de intrestvoet in het verleden onveranderd op 8%.

Door de inflatie werd het percentage echter sinds januari 2023 opgetrokken tot 10,5%. Deze rentevoet geldt al minstens tot juni 2023.

Ook de zogenaamde oudste contracten (categorie 1) ontsnappen niet aan de inflatie. Voor deze opdrachten geldt vanaf 1 maart 2023 ook een nieuwe rentevoet van 4,75%.

 

Archieven