Nieuws

03/08/2022 Nieuwe opleidingen debiteurenbeheer

Geplaatst in pers en partners door Stefan TACK • 0 Reactie

In het najaar organiseert onze partner Vandenbroele weer twaalf nieuwe opleidingen rond debiteurenbeheer.

Raadpleeg hier de opleidingskalender en registreer je tijdig als je hiervoor een plaatsje wil verzekeren!

Ga ook eens een kijkje nemen in hun volledige opleidingsaanbod, daar vind je 31 verschillende initiatieven die mogelijk interessant kunnen zijn voor lokale besturen.

 

03/08/2022 Audit Vlaanderen - prioriteiten in de auditplanning

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Audit Vlaanderen hecht veel belang aan de afstemming met haar werkterrein. Zo treden ze o.a. via een klankbordgroep in dialoog met VVSG, VVP, Exello.net, Vlofin en ABB. Dit voorjaar werd een risicoanalyse uitgevoerd voor de lokale besturen. Op de samenkomst van de klankbordgroep op 20 juni jongstleden, verfijnden de aanwezigen de tussentijdse resultaten.

Om de betrokkenheid van het werkterrein te maximaliseren, krijgt ieder lid van Vlofin ook de kans om te participeren in de prioritering van de auditplanning.

Op de klankbordgroep werd daartoe de suggestie geopperd om een online bevraging te organiseren die wordt verspreid naar verschillende verantwoordelijken en leden van de betrokken organisaties. 

Audit Vlaanderen werkte daartoe volgende elektronische bevraging uit: https://questionpro.com/t/AV8DCZtwO7

Grijp dus je kans en geef jouw mening door deze enquête in te vullen vóór 12 september 2022. Je input is voor Audit Vlaanderen belangrijk om tot een risico-gedreven onderbouwing van de auditprioriteiten te komen en zo met haar auditopdrachten de juiste focus te blijven leggen.

Hartelijk bedankt voor je tijd en medewerking!

 

26/07/2022 Renteverhoging ECB maakt komaf met negatieve rente op zichtrekeningen van lokale besturen

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Op 21 juli besliste de ECB om de depositorente te verhogen van -0,50% naar 0,00%. Daarom drong Vlofin bij de banken aan om geen negatieve renten meer aan te rekenen op de zichtrekeningen van de lokale besturen. Ondertussen ontvingen we al de bevestiging van KBC, ING en Belfius dat er vanaf 1 september geen negatieve rente meer zal worden aangerekend voor alle social profit klanten.

 

15/07/2022 BBC forum Agentschap Binnenlands Bestuur

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Op 23 juni 2022 vond opnieuw een BBC-forum van ABB, waarin Vlofin is vertegenwoordigd plaats. Het was een zeer interessante meeting waarin de conclusies van de enquête m.b.t. evaluatie BBC werden besproken.  ABB deed op basis van deze conclusies ook al enkele voorstellen voor de nieuwe regelgeving (MJP2026-2031). ABB zal hiervoor in de periode juli t.e.m. september een 3 tal focusgroepen organiseren waaraan in totaal een 20 à 25 collega’s kunnen deelnemen. Tijdens de focusgroepen worden de voorstelen tot wijziging afgetoetst met het werkveld. De focusgroepen worden fysiek georganiseerd in Brussel met zowel een delegatie van algemeen directeurs als financieel directeurs.  Heb je interesse om deel te nemen aan dergelijke focusgroep? Laat ons dit zo snel mogelijk weten via info@vlofin.be

 

15/07/2022 Werken in eigen beheer bij de technische diensten

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Afgelopen jaar hield Audit Vlaanderen een thema-audit in een 15-tal besturen over “Werken in eigen beheer: technische diensten”.

De resultaten van deze audit (https://www.auditvlaanderen.be/globaal-rapport-thema-audit-werken-in-eigen-beheer-bij-de-technische-diensten) zijn voor heel wat besturen ronduit alarmerend. Van fraude (met tankkaarten) binnen het wagenpark, over het niet respecteren van de wetgeving overheidsopdrachten, tot het vervreemden van materialen.

Wellicht zal jouw gemeente het op veel vlakken niet zo slecht doen, daar gaan we voor het grootste deel nog steeds vanuit. Anderzijds moeten we als financieel directeur blijvend alert zijn en erover waken dat misbruiken maximaal worden uitgesloten.

Ook het kabinet Somers heeft de noodzaak aan bijkomende acties aangevoeld. Lees hier hun presentatie die de essentie van het globaal rapport weergeeft. Zeker zinvol voor ieder van ons om eens door te nemen.

Ook zouden er plannen zijn om bijkomende acties te nemen waarbij per gemeente een individuele risico-inschatting dient gemaakt te worden aan de hand van een gedetailleerde vragenlijst. Met deze info kan je er misschien voor zorgen dat eventuele inconsistenties in het eigen systeem of processen al zijn weggewerkt tegen het ogenblik waarop deze risico-inschatting dient te gebeuren.

 

15/07/2022 Problematiek loonmotor - SSGPI

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Vlofin heeft op 30 juni 2022 haar bezorgdheid over de nieuwe loonmotor en het SSGPI - en de huidige werking ervan - mee geuit bij minister Annelies Verlinden. Lees hier de brief ivm loonmotor/werking SSGPI  die werd verstuurd naar de minister (en een kopie aan de premier en de vice-premiers).

De brief is ondertekend door de voorzitter van de VVSG  en haar Brusselse en Waalse zusterverenigingen (Brulocalis/UVCW) en ook onze collega’s uit Brussel en Wallonië. De brief is dus breed gedragen. De brief diende ook nog eerst vertaald te worden in het Frans vooraleer er een akkoord was.

 

15/07/2022 Vrijwillige aansluiting van gemeenten bij het Gesolidariseerd pensioenfonds

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Na de wet van 18.05.2022 is nu ook op 30 juni 2022 de wet van 3 juni 2022 tot wijziging van de wet van 24.10.2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Deze wet wijzigt vanaf 01.01.2024 de overnameregels in het kader van een vrijwillige aansluiting van een provinciaal of plaatselijk bestuur bij het Gesolidariseerd pensioenfonds (GPF). Daarnaast verduidelijkt de wet de formaliteiten die een provinciaal of plaatselijk bestuur in acht moet nemen in het kader van de procedure tot vrijwillige aansluiting. Ten slotte wijzigt de wet het betalingscircuit waardoor de pensioeninstelling de aan de RSZ verschuldigde pensioenbijdragen voortaan zal storten aan het provinciaal of plaatselijke bestuur.

 

15/07/2022 Single Digital Gateway: is jouw bestuur er klaar voor?

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

De Single Digital Gateway is een Europese verordening die alle bestuursniveaus van de lidstaten verplicht om vanaf december 2022 bepaalde informatie over hun diensten en producten in het Engels aan te bieden. Een bedrijf beginnen in Duitsland? Verhuizen naar Spanje? Of studeren in Italië? De Single Digital Gateway zorgt ervoor dat elke burger of elk bedrijf gemakkelijk de juiste informatie vindt en dit overal in Europa.

Agentschap Binnenlands Bestuur en Digitaal Vlaanderen helpen de lokale besturen om dit zo efficiënt mogelijk te realiseren. Via het loket voor lokale besturen zullen verschillende sjablonen ter beschikking gesteld worden die lokale besturen kunnen gebruiken en aanvullen. ABB en Digitaal Vlaanderen zorgen er ook voor dat de informatie vertaald wordt en aangeleverd wordt aan Europa.  Lees meer over de Single Digital Gateway voor lokale besturen.

Zorg er voor dat jouw lokaal bestuur ook klaar is voor de Single Digital Gateway. ABB geeft verschillende infosessies tijdens de zomermaanden. Het kan een goed idee zijn om een medewerker een infosessie te laten volgen zodat ook jouw bestuur weet wat er komt en wat jullie moeten doen. De sessies zijn digitaal en duren ongeveer een uurtje. Schrijf dus in voor een infosessie tijdens de zomer.

 

15/07/2022 Resultaten VVSG bevraging financiƫle toestand lokale besturen

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Enige tijd geleden werden we door VVSG bevraagd over de inflatie en de financiële toestand van het bestuur. Het was fijn hierbij te kunnen vaststellen dat de bevraging door 210 collega's werd beantwoord. Hartelijk dank hiervoor!

De resultaten van de bevraging werden hier op een rijtje gezet. Om het overzichtelijk te houden werden koppen toegevoegd (zie de navigatiebalk aan de linkerkant).

 

15/07/2022 Belfius studie lokale financiƫn

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Kunnen de lokale besturen met uit de pan swingende energieprijzen én de hoogste inflatie in 40 jaar hun voorbeeldfunctie in de energietransitie en hun rol als belangrijke investeringsmotor waarmaken? Belfius brancht de cijfers van 2022 in kaart en bundelde haar inzichten in een nieuwe Studie Lokale Financiën

Alle details van deze analyse werden in een brochure gebundeld, als aanvulling op de presentatie van de persconferentie. De brochure vind je terug op belfius.be/studies.