Nieuws

27/09/2023 Septemberverklaring Vlaamse regering: Elia compensatie lokale besturen verdwijnt

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

De Vlaamse regering maakte deze week haar plannen voor de komende begroting bekend via de zogenaamde septemberverklaring. Voor de kinderopvang worden meer middelen vrijgemaakt, wat zeker een goede zaak is voor de lokale besturen met een aanbod kinderopvang.  Helaas wordt er ook bespaard op de financiering van de lokale besturen. De Elia-compensatie, een van de aanvullende dotaties in het Gemeentefonds, wordt namelijk stelselmatig afgebouwd. In 2026 zal ze gehalveerd worden om vanaf 2027 volledig te verdwijnen. Dat is een recurrent verlies van 83 miljoen voor  de gemeenten, net nu de financiën sterk onder druk staan.

 

 

08/09/2023 Vacature financieel beheerder provincie Oost-Vlaanderen

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

De provincie Oost-Vlaanderen is op zoek naar een voltijds Financieel Beheerder (M/V/X) in statutair dienstverband. Bekijk hier de vacature.

Solliciteren kan nog tot uiterlijk zondag 1 oktober 2023.

 

05/09/2023 Vacature financieel directeur Heusden-Zolder

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Het Lokaal bestuur van Heusden-Zolder is op zoek naar een voltijds Financieel Directeur (M/V/X) in statutair dienstverband (12 mnd proeftijd). Bekijk hier de vacature.

Solliciteren kan nog tot 9 oktober 2023 om 9u.

 

01/09/2023 Nieuwe wet op de schulden van de consument van toepassing vanaf 1 september

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 2 Reactie

Met ingang van 1 september 2023 treedt het boek XIX "Schulden van de consument" in het Wetboek van economisch recht in werking. De bepalingen van dit boek beogen een hoog beschermingsniveau te bieden aan de consument wanneer hij zich in een situatie van betalingsachterstand bevindt. Het boek voorziet in de strikte omkadering van schadebedingen, de verplichting om een kosteloze eerste herinnering te sturen en de verplichting om veertien dagen te wachten alvorens eventuele sancties vanwege laattijdige betaling toe te passen.

Deze nieuwe regels kunnen van toepassing zijn op sommige retributies van het lokaal bestuur. Voor een grondige analyse verwijzen we door naar het nieuwsitem van GD&A over deze materie.

 

01/09/2023 Financiƫn van de lokale besturen na enkele uitdagende jaren

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

De Tijd kopte op 31 juli jl. 'Veel gemeenten zitten op hun tandvlees'. Lees hier het artikel over de financiën bij de lokale besturen.

 

01/09/2023 Terugbetaling van gemeentelijke geschenkbonnen aan lokale handelaars - met of zonder BTW ?

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

N.a.v. lokale controles rees de vraag of er door de gemeente alsnog btw verschuldigd zou zijn bij de terugbetaling van de waarde van de geschenkbonnen aan de betrokken handelaars. Dit blijkt echter niet het geval.

Artikel 1, §15, 3° WBTW geeft een definitie van vouchers voor meervoudig gebruik (Multi Purpose Vouchers = MPV), maar beperkt zich tot te stellen dat dit elke voucher is die niet kwalificeert als een voucher voor enkelvoudig gebruik. In essentie komt het er op neer dat MPV’s vouchers zijn waarvoor op het moment van uitgifte nog niet duidelijk is welk btw-tarief van toepassing zal zijn op de levering van het goed of de dienst bij het inwisselen van de voucher.

Dit zal klassiek het geval zijn bij de uitgifte van gemeentelijke waardebonnen. Het is immers bij de uitgifte niet duidelijk of de goederen/diensten die zullen worden aangekocht aan 21% btw zullen worden belast of aan verlaagde tarieven (bv. 6% bij voeding) of helemaal niet moeten worden belast (bv. geen btw bij vrijgestelde kleine onderneming).

Daardoor is het onmogelijk om dergelijke vouchers te belasten op het moment van uitgifte. Bijgevolg wordt enkel de levering van goederen of diensten belast die plaatsvinden bij de inwisseling (= overhandiging door klant aan handelaar bij aankoop) van de voucher. MPV’s worden omwille van hun aard dus niet belast op het moment van uitgifte ervan, ongeacht wie de uitgever van de voucher is. (artikel 22ter, §2 WBTW) In casu is de gemeente de uitgever van de voucher. De gemeente dient in geen geval hier btw op aan te rekenen. Ten eerste kwalificeert de gemeente in principe niet als btw-belastingplichtige op grond van artikel 6 WBTW. Moest de gemeente toch belastingplichtig worden, bijvoorbeeld om concurrentieverstoring te vermijden, dan dient zij nog steeds geen btw aan te rekenen omwille van de specifieke aard van MPV’s.

Op het moment dat de voucher door een klant wordt ingewisseld bij een handelaar, omvat het bedrag dat op de voucher vermeld staat het bedrag van het goed of de dienst en de daarop verschuldigde btw. Bijvoorbeeld een voucher van 100 euro die wordt ingewisseld bij een handelaar voor de aankoop van een goed dat onderworpen is aan 21% btw, bestaat uit het bedrag van 82,64 euro voor het goed opgesomd met 17,36 euro btw. (artikel 26, §2 WBTW)

De vraag stelt zich nu of de handelaar die de waardebon ontvangt en deze inwisselt bij de uitgever ervan (in casu de gemeente) opnieuw een factuur met btw dient uit te geven.

Uit de Circulaire 2020/C/121 betreffende de btw-behandeling van vouchers kan impliciet worden afgeleid dat er op het bedrag van de voucher niet opnieuw btw betaald dient te worden. Bij een waardebon van 100 euro dient de gemeente eenvoudigweg die 100 euro te betalen aan de betrokken handelaar.

Alleen wanneer de handelaar aan de gemeente een bedrag zou moeten betalen in ruil voor de verrichte distributie- of promotiedienst, dient de gemeente een factuur uit te geven aan de handelaar met toepassing van de btw. Een distributie- of promotiedienst is immers een prestatie die onderworpen is aan de normale btw-regels. In dat geval zou de gemeente het bedrag voor de distributie- of promotiedienst kunnen afhouden van het te betalen bedrag ter waarde van de waardebon. (artikel 22ter, §2 WBTW)

In de Circulaire wordt volgend visueel overzicht als voorbeeld gegeven:

 

Hieruit kan dus impliciet afgeleid worden dat de gemeente (X) aan de handelaar (Y) in principe het bedrag van 100 euro (waarde van de waardebon) dient te betalen, zonder toepassing van de btw. Alleen wanneer er een distributie- of promotiedienst verschuldigd is door de handelaar, dan wordt dat bedrag (met btw) in aftrek genomen van de waarde van de waardebon. Dat is precies de reden waarom in dit voorbeeld niet 100 euro door X aan Y wordt betaald, maar slechts 81,85 euro.

Op basis van voorgaande moet de handelaar (Y) geen btw-factuur uitreiken aan de gemeente (X) om het bedrag van de ontvangen voucher te verkrijgen.

 

01/09/2023 Nieuwe omzendbrief over verlaagde subsidie voor begunstigden van tijdelijke bescherming

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Tijdens het begrotingsconclaaf van maart 2023 is beslist om de aanvullende subsidie van 35% en 25% vanaf 1 oktober 2023 te vervangen door een aanvullende subsidie van 10% die gekoppeld is aan een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI).
Deze omzendbrief biedt u het kader voor de toepassing van deze maatregel en vervangt de omzendbrief van 2 juni 2022 over de wet van 18 mei 2022 tot bevordering van de integratie van de begunstigden van het tijdelijk beschermingsstatuut.

 

23/08/2023 Vacature financieel directeur Zelzate

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Het Lokaal bestuur van Zelzate is op zoek naar een voltijdsFinancieel Directeur (M/V/X) in statutair dienstverband. Bekijk hier de functieomschrijving en de vacature.

Solliciteren kan tot en met 31 oktober 2023.

 

24/07/2023 Vacature financieel directeur Stabroek

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Het Lokaal bestuur van Stabroek is op zoek naar een Financieel Directeur. Klik hier voor meer info.

Interesse?

De uitgebreide infobrochure, de functiebeschrijving en het organogram kan je ontvangen via ans.hanappe@bakker.be. Voor meer info en alle vragen kan je contact opnemen met Ans Hanappe, senior consultant bij Bakker & Partners

Solliciteren?

Tot en met 7 september 2023 kan je online solliciteren door je motivatiebrief, CV en kopie van het vereiste masterdiploma (of gelijkgesteld) te bezorgen via public@fenixconsulting.be

 

28/06/2023 BTW regeling energiefactuur: nieuwe circulaire FOD Financiƫn over interpretatie zakelijk gebruik

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Op de website of in de nieuwsbrief van deze week kon je lezen dat je vóór 1 juli 2023 actie moet ondernemen opdat je energieleverancier een correcte btw regeling op de facturen zou toepassen. Voor een interpretatie over de toepassing van het al dan niet 'zakelijk gebruik' verwezen we toen nog naar de Q&A van FEBEG, de Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven. Deze kan je hier vinden.

Ondertussen verspreidde de FOD Financiën hierover zelf ook een circulaire op fisconet.

In de circulaire worden wat voorbeelden gegeven inzake bedrijven die worden beoogd. Er wordt gesteld: “Dit omvat dus alle bedrijven, natuurlijke of rechtspersonen, met of zonder winstoogmerk, en zelfs bedrijven waarvan de activiteiten geheel of gedeeltelijk van btw zijn vrijgesteld en die dus geen volledig recht op aftrek van btw zullen hebben (gemengde belastingplichtigen, vastgoedondernemingen, artsen, musea, woonzorgcentra, rusthuizen, ziekenhuizen, universiteiten, scholen, …).”

Tevens wordt later in de circulaire nog verduidelijkt: “Daarom zullen bijvoorbeeld een OCMW-rusthuis en een gemeenteschool voor de toepassing van deze hervorming als een bedrijf worden beschouwd (zie ook FAQ nr. 3).”

Scholen, academies,… zullen aldus ook beschouwd worden als zakelijk gebruik. Hoewel men zou kunnen betwisten dat er voor die gevallen een concurrentieverstoring van enige betekenis voorhanden is, dient men uit de circulaire af te leiden dat het begrip zakelijk gebruik wel heel ruim wordt ingevuld.

De accijnswetgeving omschrijft in artikel 420, § 5 van de programmawet van 27.12.2004 zakelijk gebruik immers als het zakelijk gebruik van een bedrijf. Dit is het verbruik van een bedrijf dat zelfstandig, ongeacht op welke plaats, leveringen van goederen en diensten verricht en ongeacht het oogmerk of het resultaat van die economische activiteiten.

De drempel van 25.000 euro, op grond waarvan voor de toepassing van de btw de aanwezigheid van concurrentieverstoring 'van enige betekenis' of 'niet van onbeduidende omvang' per werkzaamheid wordt beoordeeld, geldt niet bij de beoordeling van het zakelijk karakter inzake accijnswetgeving.

Ook het exploiteren van cultuurcentra, zwembaden, sporthallen en -terreinen, jeugdhuizen, kinderopvang, wijkontmoetingscentra, … betreffen zakelijk gebruik in die optiek.

Op basis van de thans beschikbare informatie moet men er dus vanuit gaan dat enkel de strikte handelingen als overheid beschouwd worden als niet-zakelijk. De gebouwen waarin de administratieve diensten (gemeente/ocmw/politie/hvz/kerkfabrieken/…) zijn gehuisvest of het voorzien van openbare verlichting zijn aldus niet-zakelijk.

Voor de bibliotheek zou je bv. nog de vraag kunnen stellen of daar een concurrentieverstoring van enige betekenis is, maar ook dit zal – gelet op de bijgevoegde circulaire – beschouwd moeten worden als zakelijk gebruik. Desgevallend kan daarvoor bij latere verduidelijkingen in de toekomst nog een bijkomende verklaring worden ingediend, maar voorlopig lijkt voorzichtigheid toch geboden.

Merk ook op dat de verschillen in se niet zo groot lijken te zijn. Het verschil tussen 6% en 21% btw wordt immers met de verhoogde accijnzen voor niet-zakelijk gebruik grotendeels gecompenseerd.

Daar waar er volledig aftrek inzake btw kan worden toegepast, blijft het tarief zakelijk gebruik in ieder geval het meest voordelig.

 

Archieven