Nieuws

29/01/2023 Toekenning van de federale dotaties 2022 aan de lokale politie

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

In het staatsblad van 16 januari 2023 verschenen de koninklijke besluiten betreffende de federale dotaties aan de gemeenten en aan de meergemeentenpolitiezones om er de werking van de lokale politie in 2022 te ondersteunen.

 

29/01/2023 Wijziging van register van bekendmaking van reglementen en verordeningen op komst

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Momenteel bewijst het analoge of digitale register van bekendmaking het correcte tijdstip van publicatie van reglementen en verordeningen. Maar technologie staat niet stil. Een gemeentebestuur kan ook op andere manieren zekerheid creëren over het correcte tijdstip van de digitale bekendmaking van reglementen en verordeningen op zijn webtoepassing.

De Vlaamse Regering bereidt daarom een wijziging van de regelgeving (BVR Bekendmaking) voor tegen het zomerreces. De gelogde gegevens van bestaande systemen zoals Lokale Besluiten als geLinkte Open Data (LBLOD) zullen voortaan ook volstaan als register. Dat komt tegemoet aan de nieuwe digitale realiteit en zal de bestuurlijke efficiëntie verhogen.

 

29/01/2023 Vacature financieel beheerder provincie Oost-Vlaanderen

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

De provincie Oost-Vlaanderen gaat over tot de aanwerving van een financieel beheerder.

Stel je kandidaat via de website van Search & Selection. Je hebt hiervoor tijd tot uiterlijk woensdag 22 februari 2023.

Heb je nog vragen? Contacteer dan Myra Vandekerckhove, Senior management consultant bij Search & Selection
mail: m.vandekerckhove@searchselection.com
bel: 09 243 40 80.

Klik hier voor meer info over de vacature

 

02/01/2023 Nieuwjaarswoord van de voorzitter

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Lieve collega’s,

2022 was een bewogen jaar vol nieuwe uitdagingen en onverwachte wendingen.
We dachten dat de coronajaren spectaculair waren maar het voorbije jaar was nog moeilijker met een oorlog (of ‘speciale militaire operatie’ volgens de Russen) in Oekraïne, de energiecrisis en een oplopende inflatie.

In de meer dan dertig jaar dat ik in de lokale financiën actief ben is 2022 veruit het meest onvoorspelbare jaar geweest: probeer maar een aanpassing van uw meerjarenplan in evenwicht op te maken met exploderende energieprijzen en dito inflatie.

Maar 2022 was ook een bijzonder jaar voor VLOFIN.
2022 was het jaar van het vervangen van de ‘oude’ bestuursploeg.
In mei werd op onze algemene vergadering een nieuw bestuursorgaan verkozen en namen we afscheid van het succesvolle team onder het voorzitterschap van Herwig Hoskens (wiens naam ik als West-Vlaming nooit deftig kon uitspreken).
Onder leiding van Herwig (en in continu overleg met onze collega’s van ECG en VVOS, nu intussen Exello.net) hebben we destijds de maandenlange onderhandelingen rond het Decreet Lokaal Bestuur succesvol afgerond en een eerbaar compromis bedongen voor de collega’s. 
Mijn hoed af voor Herwig en uiteraard ook voor Bob Vanfraechem, Monique Aerts en Joos Van Droogenbroeck die ook afscheid namen van het dagelijks bestuur van Vlofin.
Dankjewel voor jullie jarenlange enthousiaste en belangeloze inzet voor Vlofin !

2022 was het eindelijk na corona opnieuw hoogtijd om de wereld te tonen dat Vlofin leeft en wie er bij was zal het zich ongetwijfeld niet beklaagd hebben : Het Vlaams congres in Brugge.
De West-Vlaamse collega’s toonden zich van hun beste kant en toverden, onder de bezielende leiding van onze Brugse collega Cathy Brouckaert, een wondermooi congres tevoorschijn met alleen maar tevreden collega’s, partners en sponsors. Merci Cathy en gans het congresteam !
Ik kijk nu al uit naar ons volgend congres in 2024 in Leuven.

In het voorjaar van 2022 deden we onze grote ledenbevraging om te weten te komen wat de echte verwachtingen zijn van onze leden en wat de tevredenheid is over onze werking.

Onze leden verwachten van Vlofin :
- kennisdeling
- belangenbehartiging
- netwerking

Bovendien zijn onze leden gemiddeld ook zeer tevreden over Vlofin.
Daar willen we met de nieuwe bestuursploeg verder aan werken.
We willen onder meer de communicatie versterken, en meer kwaliteitsvolle en praktische opleiding aanbieden (ook aan de meer ervaren collega’s).

Graag wil ik onze traditionele partners van harte danken voor hun trouwe ondersteuning : BDO, Belfius, Ethias, GD&A, ING en Vanden Broele en ook onze twee nieuwe partners van harte welkom heten : CollectOnline en CREAT aankoopcentrale.

Verder wens ik u allen een mooi, boeiend en vooral gezond 2023 toe !

Leve Vlofin !

1 januari 2023

Tom Gevaert
voorzitter

 

02/01/2023 Diverse subsidies VIA6-akkoord

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Op basis van het decreet van 9 december 2022 over de toekenning van diverse subsidies aan lokale besturen als vermeld in het VIA6-akkoord, en in uitvoering van het VIA6-akkoord en het sectoraal akkoord van 9 juni 2021, kent de Vlaamse Regering voor het jaar 2022 een compensatie toe aan de lokale besturen om de oversijpelingseffecten van het VIA6-akkoord naar het personeel dat onder het toepassingsgebied van de sectorale akkoorden voor het personeel van de lokale en provinciale besturen valt, maar geen VIA-personeel is, op te vangen.

Personeelsleden van erkende publieke VIA-diensten werken binnen een lokaal bestuur in eenzelfde organisatie als de personeelsleden die niet tot een VIA-dienst behoren en vaak zelfs in hetzelfde kantoor, departement of dienst. Het toekennen van koopkrachtvoordelen aan VIA-personeelsleden naar aanleiding van een VIA-akkoord leidt daarom ook tot de vraag naar een analoog koopkrachtvoordeel voor de andere niet-VIA personeelsleden binnen een lokaal bestuur.

Daarnaast kent de Vlaamse Regering ook koopkracht- en kwaliteitssubsdies toe aan de lokale besturen voor de personeelsleden werkzaam in de publieke socioculturele sector.

De Vlaamse Regering voorziet voor 2022 een totaal budget van 41,8 miljoen euro.

In de bijlagen bij dit besluit van de Vlaamse Regering worden de verschillende subsidiebedragen per lokaal bestuur voor 2022 vastgesteld:

  • Bijlage 1: verdeling van compensatiesubsidies
  • Bijlage 2: verdeling van koopkrachtsubsidies
  • Bijlage 3: verdeling van kwaliteitssubsidies 

Download hier het besluit van de Vlaamse regering en de bijhorende bijlagen.

 

02/01/2023 Voorschotten voor opdrachtnemers getroffen door oorlog in Oekraïne

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

De oorlog in Oekraïne en de diverse sancties die genomen werden tegen Rusland en de onzekerheden waartoe dit militair conflict aanleiding geeft, hebben ertoe geleid dat heel wat afgewerkte producten, halffabricaten en grondstoffen de laatste maanden aanzienlijke tot extreme prijsstijgingen en prijsschommelingen hebben gekend. Dit is onder meer het geval voor energie, brandstoffen, aluminium, staal, koper, ...

Dit heeft ertoe bijgedragen dat recent heel wat opdrachtnemers liquiditeitsproblemen ondervinden. In het kader van de huidige economische situatie is het dan ook aangewezen dat een mogelijkheid gecreëerd wordt voor de om zijn opdrachtnemer tegemoet te komen door middel van de toekenning van een voorschot, aangezien hiermee problemen op het vlak van financiering kunnen worden aangepakt.

Om deze redenen maakt het koninklijk besluit van 29 november 2022 de toekenning van een beperkt voorschot tijdelijk mogelijk en dit zowel voor de nog te lanceren en de reeds gelanceerde opdrachten die nog niet in uitvoering zijn, als voor de opdrachten die al in uitvoering zijn.

De voorwaarden voor de toekenning van deze voorschotten kan je lezen in de FAQ.

Het koninklijk besluit trad in werking op 19 december 2022 en houdt op van toepassing te zijn op 31 december 2023.

 

 

17/12/2022 Partneropleiding in de kijker: Debiteurenbeheer voor lokale besturen

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Recent staat de koopkracht van veel gezinnen onder grote druk ingevolge de ongeziene stijging van de levensduurte. Voor lokale besturen zal dit voelbaar zijn op twee manieren: het aantal mensen dat terugvalt op steun van het OCMW zal toenemen, maar ook het aantal mensen dat hun “factuur” niet tijdig zal kunnen betalen zal eveneens toenemen. Meer dan ooit zal een goed georganiseerd debiteurenbeheer noodzakelijk zijn om als lokaal bestuur efficiënt te kunnen blijven werken.

De workshops debiteurenbeheer van Vanden Broele reiken hier de nodige handvatten aan: ze werden ontwikkeld om de financieel directeur en haar of zijn team op praktische wijze te ondersteunen bij het uitwerken van het debiteurenbeheer.

De workshops zijn erop gericht om u – in beknopte sessies van een halve dag – volledig in te lichten over een specifiek onderdeel van het debiteurenbeheer. Bij de workshops krijgt u, naast de nodige tips & tricks, ook modellen en sjablonen. Om de interactie te bevorderen, is het aantal deelnemers per workshop beperkt tot 25.

Klik hier voor meer info over de geplande sessies in het voorjaar van 2023!

Of eerder op zoek naar andere opleidingen van Van den Broele voor de financieel directeur?

 

01/12/2022 Fiscale notificaties door notarissen

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Eerder berichtten wij jullie al dat voor de verplichte fiscale notificaties door notarissen aan gemeenten en provincies de verwijzing naar de ligging van het goed uit de Belgische wetgeving geschrapt.
De Vlaamse regelgeving verwijst hiervoor dan weer enkel naar het WIB, waardoor er al een tijdje GEEN wettelijke/decretale basis meer bestaat om de gemeenten en provincies hierover aan te schrijven.

Vlofin volgde dit dossier samen met VVSG nauwgezet voor jullie op en er is ondertussen een doorbraak. In de loop van 2023 zal er een wijziging komen aan het decreet van 14.7.2008 m.b.t. gemeentebelastingen, dat opnieuw de juridische basis zal geven om notariële fiscale notificaties te versturen naar de gemeenten waar het onroerend goed gelegen is (en niet enkel naar de gemeente waar de eigenaar woont). De inspanningen op dat vlak zullen dus eindelijk lonen.

 

16/11/2022 Bevraging gebruik typebestek leningen

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Om besturen te helpen bij het aangaan van leningen ontwikkelde de Werkgroep VVSG-VLOFIN Leningen samen met Febelfin het typecontract leningen. De Werkgroep wil met deze bevraging inzicht krijgen in uw ervaringen met het typecontract met het oog op een eventuele aanpassing. Geraamde invultijd: +/- 5 minuten.

U vindt het typecontract, samen met een toelichting en twee typebrieven op de website van de VVSG en van VLOFIN

 
Enkele dagen geleden ontving u via VVSG een uitnodiging om deze vragenlijst in te vullen. Wij hopen dat u alsnog een paar minuten van uw tijd kunt vrijmaken om de vragen te beantwoorden.

Klik hier om te beginnen →

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Voor uw vragen kunt u terecht bij ben.gilot@vvsg.be

 

01/11/2022 Subsidiebedragen voor de uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid in 160 lokale besturen goedgekeurd

Geplaatst in Algemeen nieuws door Stefan TACK • 0 Reactie

Op 15 juli 2022 besliste de Vlaamse Regering om de Vlaamse gemeenten en steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) te ondersteunen bij de uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid. Deze subsidie kadert binnen het actieplan Iedereen Digitaal, dat onderdeel is van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Het doel van Iedereen Digitaal is dat ieder lokaal bestuur tegen 2024 een eigen lokale digitale inclusiewerking heeft.

De subsidieaanvragen van 160 lokale besturen en de VGC werden intussen goedgekeurd. In het Ministerieel Besluit  kan u terugvinden welke besturen de subsidie zullen ontvangen. Meer info vind je hier.