Gemeentebelastingen doorgelicht - Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten - De promotaks - Belasting op masten en pylonen

Planning

29/04/2021 10:00 — 29/04/2021 12:30

Beschrijving

Gemeentebelasting op niet-geadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten

 • Wat is het doel en de aard van deze belasting ? Hoe motiveert u dit reglement?
 • Moet nog rekening worden gehouden met de Milieubeleidsovereenkomst reclamedrukwerk?
 • Waarmee moet rekening worden gehouden bij de omschrijving van het begrip “belastingplichtige”?
 • Wat moet worden verstaan onder “niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten”? Is het aangewezen om dit te beperken tot ‘reclamedrukwerk’ of ‘drukwerk met handelskarakter’ of ‘drukwerken met meer dan bv. 30 % reclame’?
 • Wat moet onder verspreiding worden verstaan? Hoe kunnen moderne technieken worden verwerkt? Kan de bedeling via een display hieronder vallen?
 • Hoe kan het tarief en de berekenings- of heffingsgrondslag nauwkeurig worden bepaald?
 • Vrijstellingen:
  • Welke vrijstellingen kunnen worden voorzien in het reglement en hoe kan men deze vrijstellingen het best motiveren?
  • Quid met de vrijstelling voor lokale handelaars? Wat met kiesdrukwerk?
  • Kan een belastingplichtige gedeeltelijk worden vrijgesteld omdat als een deel van de inhoud van het reclamedrukwerk afkomstig is van verenigingen worden vrijgesteld zoals bv. vormings- en onderwijsinstellingen en sociale, caritatieve, culturele, sportieve, filosofische, religieuze en politieke verenigingen en erkende gemeentelijke verenigingen? Kan hierover een bepaald percentage worden afgesproken?
 • Waarop kan men zich baseren om een ambtshalve aanslag te vestigen?
 • Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit van 15 februari 2019 + Nieuw modelreglement van ABB + VVSG van 6 oktober 2020 op vraag van meerdere gemeenten
 • Voorstel van model

 

Belasting op de voor publiek toegankelijke ruimte van commerciële vestigingen en dienstverleners (ofwel ‘Promotaks’)

 • Wat moet worden verstaan onder de begrippen “promotaks” en “publiek toegankelijke ruimte”?
 • Omschrijving en voorwaarden promotaks-beleid + bespreking van enkele voor- en nadelen operationalisering promotaks
 • Wie is belastingplichtig? Wat is belastbaar feit en tijdstip? Hoe wordt het tarief en de berekenings- of heffingsgrondslag bepaald? Welke vrijstellingen zijn mogelijk?
 • Grondige analyse van de belasting met beleidsmatige en juridische vragen in het kader van de operationalisering van de promotaks

Bijvoorbeeld:

  • Wanneer moet het belastingreglement worden ingevoerd?
  • Wordt het non bis in idem-beginsel geschonden indien zowel een ‘belasting op bedrijfsruimten’ als een ‘promotaks’ wordt geheven?
  • Kan een vrijstelling worden verleend aan bedrijven die aan een andere lokale belasting op bedrijven zijn onderworpen, zoals bijvoorbeeld nachtwinkels of frituren die reeds aan de belasting op de inname van het openbaar domein worden onderworpen?
 • Praktijkvoorbeelden en recente rechtspraak
 • Voorstel van model

 

Belasting op masten en pylonen

 • Begrip: wat moet precies worden verstaan onder ‘masten’ en ‘pylonen? Kan een antenne worden belast? Wat is de minimale hoogte?
 • Hoe wordt een belasting op masten en pylonen gemotiveerd? Zijn de gehanteerde niet-fiscale doelen of nevendoelen rechtmatig?
 • Welk belastingtarief kan worden opgelegd? Moet rekening worden gehouden met eventuele wijzigingen tijdens het jaar?
 • Welke vrijstellingen zijn mogelijk?
  • Productie windenergie of andere vormen van groene stroom (windmolens)
  • Overheidsgoederen gebruikt voor de openbare dienst
  • Overheidsinstellingen
  • Constructies voor openbare hulpverlenings- en veiligheidsdiensten die primaire overheidstaken uitoefenen
  • Constructies die dienen voor louter recreatief gebruik
  • Nuttige tips inzake de motivering van vrijstellingen
  • Praktijkvoorbeelden: kan ASTRID, de Lijn, … worden belast?
  • Recente rechtspraak
 • Schending gelijkheidsbeginsel:
  • Al dan niet te beperkte toepassingsgebied: bv. Kunnen alleen GSM-masten en pylonen worden belast?
  • Zijn bepaalde expliciete vrijstellingen problematisch?
 • Is een belasting op “bijhorende uitrustingen” in de zin van de artikelen 97 en 98 van de wet van 21 maart 1991 houdende de hervorming van bepaalde economische overheidsondernemingen toegelaten?
 • Worden Europese richtlijnen geschonden?
 • Hoe kan een schending van het niet-retroactiviteitsbeginsel worden vermeden?
 • Enkele aandachtspunten en aanbevelingen uit de Omzendbrief KB/ABB van 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit
 • Voorstel van model

 

Meer info vind je hier.