Wat staat er in het federaal regeerakkoord ?

Het federale regeerakkoord is rond en de tekst is HIER beschikbaar.

Een snelle lezing leverde oa volgende interessante passages op : 

"De elektronische facturatie vormt immers een substantieel competitief voordeel voor onze ondernemingen op internationaal vlak. Daarom dient ze nog meer te worden gebruikt. Meer in het bijzonder voor wat betreft de overheid moet het lopende pilootproject tot alle departementen uitgebreid worden zodat deze de elektronische facturen van hun leveranciers via Fedcom kunnen ontvangen en behandelen. De elektronische facturatie zal voor de overheid verplicht worden vanaf 2016. Om het leven van de ondernemingen te vereenvoudigen, dient gelijktijdig te worden gewaarborgd dat de leveranciers van de overheid hun facturen via hetzelfde elektronisch platform kunnen doorzenden, ongeacht of de bestemmeling de federale, de regionale of de lokale overheid is. Tezelfdertijd zal de federale overheid ertoe aangezet worden om een elektronische factuur van haar leveranciers te eisen. "

"Armoedebestrijding is prioritair een taak van de lokale besturen en OCMW’s. De regering erkent de OCMW’s en lokale besturen in hun rol van regisseur van het lokale armoedebeleid. De regering zal dus de ondersteuning van de OCMW’s blijven garanderen. Een eventuele verhoging van het aantal leeflooncliënten ten gevolge nieuwe sociaal-economische hervormingen zal desgevallend leiden tot bijkomende compensatiemiddelen voor de OCMW’s. "

"De federale regering zal het wettelijk kader aanpassen zodat een organieke integratie van de gemeentebesturen en de OCMW’s mogelijk wordt. Daarbij wordt erover gewaakt dat de huidige opdrachten van het OCMW met betrekking tot maatschappelijke dienstverlening met respect voor de privacy van de betrokkenen en met de nodige waarborgen met betrekking tot de professionaliteit van de dienstverlening verzekerd blijven".

Daarnaast zal er natuurlijk weerslag zijn op onze budgetten/meerjarenplannen van de indexblokkering in 2015, verhoging forfaitaire beroepskosten die net zoals de indexsprong weerslag zal hebben op opcentiemen personenbelasting, ...

Geplaatst door in Nieuws op 09-10-2014 om 19u50 onder pers en partners

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!