Nieuwe FAQ ivm investeringsenveloppes ...

Kan men de kredieten van een bestaande investeringsenveloppe wijzigen in het budget van een volgend boekjaar?

Hieronder het antwoord van ABB waarop graag jullie reactie hierboven 

Datum: 10.10.2014

"Het is niet mogelijk om in het budget van een volgend boekjaar of een aanpassing van het meerjarenplan de kredieten te wijzigen van een investeringsenveloppe die werd vastgesteld in een voorgaand budget. In een investeringsenveloppe kan men kredieten voor verschillende boekjaren opnemen. De enveloppe maakt echter wel deel uit van het budget en niet van het meerjarenplan. In een investeringsenveloppe stelt de raad zowel verbinteniskredieten als transactiekredieten vast. Een wijziging van die kredieten kan alleen gebeuren door een budgetwijziging of een interne kredietaanpassing. Als een investeringsenveloppe eenmaal in het budget is goedgekeurd, blijft die gelden tot de raad deze investeringsenveloppe annuleert of de rekening ervan vaststelt. Die principes zijn vastgelegd in de organieke decreten (art. 151 en 154 gemeentedecreet, art. 153 en 156 OCMW-decreet, art. 147 en 150 provinciedecreet). Dat betekent dat het niet mogelijk is om in het budget een wijziging van al vroeger vastgestelde investeringsenveloppes op te nemen, ook niet als de wijziging enkel betrekking heeft op toekomstige boekjaren. Het investeringsbudget bevat – naast het overzicht van de transactiekredieten voor het boekjaar in kwestie - immers alleen de nieuwe investeringsenveloppen (art. 23 BVR BBC). Een mix van nieuwe investeringsenveloppes en gewijzigde investeringsenveloppes in een budget zou ook het overzicht en de transparantie voor de raadsleden in het gedrang kunnen brengen."

Geplaatst door in Nieuws op 13-10-2014 om 21u24 onder BBC

Reacties (6)

 1. Als we dus bijv transactiekredieten moeten verhogen in 2016 van een subproject dat in IE 2014 was voorzien en bij gunning half 2016 hoger uitvalt dan gebudgetteerd in de investeringsenveloppe moeten we om devtransparantie te verhogen een nieuwe enveloppe maken met bijkomend krediet want aan de transactiekredieten kan niet meer worden gewijzigd in bijv budget 2016....?

  door Philip Lefever op 13/10/2014 22:49

 2. Zojuist vernomen dat het toezicht voor het budget 2015 en het meerjarenplan deze regel met enige flexibiliteit zal toepassen.

  door Marc Vuylsteke op 14/10/2014 11:55

 3. Volfin stsuurde onderstaande naar ABB ( bbc-helpdesk ) :In uw FAQ van 10 oktober (zie: http://binnenland.vlaanderen.be/beleids-en-beheerscyclus/faq/kan-men-de-kredieten-van-een-bestaande-investeringsenveloppe-wijzigen-h ) wordt boudweg gesteld dat er geen wijziging van investeringsenveloppes mogelijk is. Dit is terug naar de tijd dat budgetten strak en onrealistisch waren en niet aangepast aan de noden van een modern bestuur. Het lijkt of het stalinistisch tijdperk terug is waar de planeconomie moest gevolgd worden ook al klopt de realiteit al lang niet meer met de vooropgezette planning.
  Besturen moeten een investeringsenveloppe op een soepele manier kunnen bijsturen. Of dit nu juridisch kan of niet (desnoods moet men het decreet maar wijzigen) een bijsturing moet kunnen. De transactiekredieten zijn weliswaar bepalend voor elk budgetjaar want zo komt hun impact op het kasresultaat en indirect op de autofinancieringsmarge tot uiting. Dat moet zo blijven maar wijzigingen omdat de situatie op het terrein aanpassingen vergt, moeten kunnen.
  Het getuigt bovendien van weinig respect om dergelijke interpretatie die een grote impact heeft zonder enig overleg of communicatie gewoonweg op de website onder de vorm van een FAQ te plaatsen. Vanuit VLOFIN willen wij hier graag overleg én bijsturing zien.

  door Communicatie Vlofin op 14/10/2014 20:14

 4. ABB mailde volgend antwoord op de Vlofin-mail :
  Ik vermoed dat het hier om een misvatting gaat.
  Uiteraard kunnen de kredieten in een bestaande investeringsenveloppe gewijzigd worden.
  Alleen kan dat enkel via een budgetwijziging en niet middels een budget.
  Een budget kan immers enkel nieuwe investeringsenveloppen bevatten (en geen gewijzigde) (zie art. 23 BVR BBC).
  De niet vermenging van nieuwe enveloppes en de wijziging van bestaande enveloppes in één en hetzelfde beleidsrapport is ingegeven vanuit het streven naar transparantie voor de raad.
  Als je nog verder overleg zou wensen, geef dan gerust een seintje.

  nvdr : ook dit is uiteraard nog geen bevredigend antwoord. Dit zou impliceren dat we samen met budget 2015 een budgetwijziging moeten voorleggen en dit voor de transparantie .... Wordt vervolgd.

  door Communicatie Vlofin op 15/10/2014 09:24

 5. hierbij de laatste reactie van ABB :

  Omdat we daar nogal wat vragen over gekregen hebben de laatste tijd, hebben we de basisprincipes die vervat zitten in het decreet en het BVR onlangs vertaald naar een FAQ.
  Maar al van in 2011 hebben we hier vanuit ABB al altijd op dezelfde manier over gecommuniceerd naar de besturen en de softwarehuizen.
  Ik vermoed dat we mekaar morgen wel zullen zien of de Trefdag en dan kunnen we dit zeker nog verder bespreken.
  Om alle misvattingen uit te sluiten en in de hoop je te toch te overtuigen zet ik alvast nog eens kort alle uitgangspunten (art. 23 BVR BBC, art. 151 en 154 GD) op een rij:

  • Een investeringsenveloppe maakt deel uit van een budget, en niet van het meerjarenplan.
  • In een investeringsenveloppe stelt de raad zowel verbinteniskredieten als transactiekredieten vast.
  • Een investeringsbudget kan (naast het overzicht van de transactiekredieten voor alle investeringsenveloppen) enkel nieuwe investeringsenveloppen omvatten.
  • Al vastgestelde kredieten kan je enkel aanpassen door een kredietaanpassing (IKA of BW).
  • Het gedeelte van het transactiekrediet van een niet-afgesloten investeringsenveloppe waarvoor op het einde van het boekjaar geen aanrekeningen zijn geboekt, worden automatisch toegevoegd aan de transactiekredieten van het volgende boekjaar. Daar is op zich dus geen BW voor nodig.
  • Er wordt minstens een afzonderlijke investeringsenveloppe opgemaakt voor:
  o 1° de transacties die verband houden met de investeringen voor de realisatie van een prioritaire beleidsdoelstelling;
  o 2° de transacties die verband houden met de investeringen die deel uitmaken van het overige beleid;
  o 3° de desinvesteringen en de te ontvangen investeringssubsidies en schenkingen die behoren tot het beleidsdomein algemene financiering.
  • Een investeringsbudget bestaat uit een of meer investeringsenveloppen. Als een investeringsenveloppe in het budget is goedgekeurd, blijft ze geldig tot de gemeenteraad deze investeringsenveloppe annuleert of de rekening ervan vaststelt.

  Zoals in voorgaande communicatie al gesteld, is het niet verboden om investeringen toe te voegen aan bestaande investeringsenveloppes, zolang rekening gehouden wordt met de bepalingen van art. 23, tweede lid (zie bovenstaande punt).
  Ondanks het feit dat sommigen dat wellicht zullen doen, willen zeker aan besturen niet aanbevelen om te gaan werken met “eeuwigdurende” investeringsenveloppes (sommigen zullen dat wellicht wel doen voor de IE voor het overig beleid).
  De praktijk in de NOB heeft voldoende aangetoond dat dat tot zeer onduidelijke en onoverzichtelijke situaties kan leiden.
  Vandaar dat het BVR BBC ook bepaalt dat de investeringsrekening van een boekjaar ook de rekening van de in dat boekjaar afgesloten investeringsenveloppe bevat.
  Wat je laatste punt betreft: ik lees zelf nergens in de FAQ dat een budgetwijziging voor een investeringsenveloppe enkel zou kunnen in het jaar waarin de enveloppe werd goedgekeurd.
  Je kan dus perfect bij budgetwijziging in 2015 een investeringsenveloppe wijzigen die in 2014 werd vastgesteld.

  Om af te sluiten:
  We stellen inderdaad samen met jou vast dat een aantal financieel beheerders hier moeite mee hebben en/of niet akkoord gaan.
  Daarom geldt binnen ABB sowieso al een interne richtlijn om hier in deze fase bij opmaak budget 2015 in het kader van het toezicht flexibel en pragmatisch mee om te gaan (enkel sensibiliserend dus).
  Bovendien nemen we dit sowieso mee naar de evaluatie van BBC (gepland vanaf 2015, zodra meeste besturen de hele cyclus een keer doorlopen hebben).
  En uiteraard blijven we steeds bereid om hier verder met jullie over te overleggen als jullie dat nuttig achten.

  door Communicatie Vlofin op 17/10/2014 14:10

 6. Reactie Vlofin 20/10/2014

  Geert, Rudi,
  Vooreerst bedankt voor de interessante discussies gisteren tijdens de VVGS Trefdag en voor de bereidheid tot overleg rond het verhaal van de wijziging van bestaande investeringsenveloppes. Ik heb begrepen dat er al een evaluatiemoment rond BBC was voorzien in het najaar van 2015, maar vermoedelijk zullen we reeds vroeger vanuit Vlofin een aantal pijnpunten willen aankaarten en oplossen in overleg. Ik heb nog 2 concrete vragen die ik graag op zeer korte termijn zag opgelost :
  - Wijziging bestaande investeringsenveloppes : ik heb dus begrepen uit het mailverkeer (zie bijlage) dat voor 2015 jullie de nodige soepelheid willen tonen, waarvoor dank : wij zouden het erg appreciëren dat jullie een mailing zouden willen doen naar alle softwarehuizen om dit te melden omdat bijvoorbeeld Cevi dergelijke soepelheid niet toelaat in hun software
  - Op vraag van ECG (zie beide mails in bijlage van VMM en Q&A) : graag een concreet uitgewerkt voorstel (boeking (bijvoorbeeld voorziening en/of bestemde gelden?) + rapportage) rond de verplichtingen die VMM oplegt betreffende de besteding van de saneringsbijdragen voor die gemeenten die de riolering nog in eigen beheer hebben (voor de andere gemeenten staan de desbetreffende intercommunales (Infrax, Pidpa, etc…) in voor de administratieve verplichtingen) : aandachtspunt is hier natuurlijk dat ook VMM zich zoveel als mogelijk inschakelt in de filosofie van het planlastdecreet en niet buiten BBC nog extra verplichtingen oplegt


  Alvast bedankt,

  Herwig Hoskens
  Voorzitter Vlofin

  Antwoord ABB 20/10/2014

  Dag Herwig,

  Er zal in 2015 inderdaad een evaluatie van BBC opgestart worden. Uiteraard zullen jullie daar als één van de belanghebbenden bij betrokken worden.

  Om de problematiek over de wijziging van een investeringsenveloppe beter te duiden, hebben we de bestaande FAQ geherformuleerd en opgedeeld in 3 delen.
  In bijlage de nieuwe formulering die we ook zo snel mogelijk zullen communiceren via onze nieuwsbrief en de website (FAQ).
  De flexibiliteit waarvan sprake, zal er in bestaan dat er dit jaar, d.w.z. bij budgetopmaak 2015, vanuit toezicht niet sanctionerend zal opgetreden worden tegen besturen die in die budgetopmaak ook gewijzigde investeringsenveloppen zouden opnemen.
  We hopen echter dat je begrijpt dat we onmogelijk aan bepaalde softwarehuizen kunnen vragen om hun toepassing, die correct volgens de regels is opgebouwd, bij te sturen om een wijziging van bestaande enveloppes toch toe te laten bij budgetopmaak.
  We gaan er integendeel vanuit dat de software waar die controle nog niet zou zijn ingebouwd, zal worden aangepast tegen de fase van budgetopmaak 2016 in 2015.

  Voor de problematiek van de saneringsbijdrage voor gemeenten die de riolering nog in eigen beheer hebben, zullen we eerstdaags een concreet boekingsvoorstel bezorgen.
  Kan je me daarom een voorbeeld of model bezorgen van de rapportering die VMM vraagt en wat concrete info over de verplichtingen die VMM oplegt qua besteding?

  Geert Mertens
  Adviseur
  Vlaamse overheid - Agentschap voor Binnenlands Bestuur

  door Communicatie Vlofin op 20/10/2014 17:53

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!