Geco's: nog een verhaal dat onze besturen financieel treft

In het regeerakkoord en de beleidsnota’s werd een drastische hervorming van het doelgroepenbeleid in het vooruitzicht gesteld. Het systeem van de gesubsidieerde contractuelen (contingentgesco’s) wordt in elk geval afgeschaft. De ‘loonsubsidie’, bestaande uit de vermindering patronale bijdragen (23,13%) en gescotoelage wordt voor 95% overgedragen naar een rechtstreekse subsidie. Recentelijk kregen alle lokale besturen die gesco’s tewerkgesteld hebben een brief in de bus waarin 1 april 2015 als einddatum in het vooruitzicht wordt gesteld.

De brief vermeldt volgende bijzondere bepalingen:
-Vanaf 1 april 2015 moet de arbeidsovereenkomst van de desbetreffende personeelsleden aangepast worden
-De loonsubsidie waarop elk bestuur vanaf 1 april 2015 recht heeft wordt berekend op de afrekening 2013 van de RSZPPO(in opmaak)

Dit zal wel z’n gevolgen hebben voor de financiële planning:
-Een nieuwe loonsubsidie? De praktische modaliteiten zijn nog niet bekend
-Interne verschuiving op de diverse personeelskredieten, alvast een eerste wijziging voor 2015
-Een besparing voor Vlaanderen, een extra inspanning voor de getroffen lokale besturen
    o  Geen indexering van de loonsubsidie in het vooruitzicht gesteld
    o  Een effectieve vermindering van 5%
-De minister ziet voor het referentiejaar een gemiddelde over 2011 tot en met 2013 niet zitten. Pechvogels zullen door de keuze voor de afrekening voor het jaar 2013 misschien extra benadeeld zijn. De VVSG klaagde de keuze voor één referentiejaar reeds aan maar de minister volhardt in z’n standpunt.

Geplaatst door in Nieuws op 25-11-2014 om 22u16 onder financieel beheer

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!