Integratie sectorsubsidies in gemeentefonds : ontwerpdecreet goedgekeurd

Op vrijdag 8 mei werd het voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring van de lokale besturen definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dit voorontwerp wordt nu voorgelegd aan het Vlaams Parlement.

In het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 wordt de integratie van zeven sectorale subsidies in het Gemeentefonds in het vooruitzicht gesteld.

Het gaat om de middelen voor jeugd, cultuur, sport, flankerend onderwijsbeleid, ontwikkelingssamenwerking, integratie en kinderarmoedebestrijding.

Het gevolg van de integratie van die sectorale middelen in het Gemeentefonds is dat die middelen vanaf 2016 niet langer geoormerkt zijn.
De voorwaarden voor het verkrijgen van die middelen en de daaraan gekoppelde rapporteringsplicht verdwijnen. In de plaats daarvan genieten de lokale besturen van een verruimde basisfinanciering via het Gemeentefonds. De lokale beleidsvrijheid wordt groter, de Vlaamse sturing kleiner.

Geplaatst door in Nieuws op 25-05-2015 om 12u41 onder BBC

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!