Watermaatschappijen vrijgesteld van vennootschapsbelasting

Op 21 mei heeft de federale regering beslist een aanpassing door te voeren aan de recent ingevoerde vennootschapsbelasting op de intercommunales. De historische reserves van die intercommunales zouden nu alsnog buiten schot blijven, evenals intergemeentelijke ziekenhuizen en drinkwaterintercommunales. Uit de persnota die de regering verspreidde, blijkt dat de regering bij programmawet wijzigingen doorvoert aan de recent ingevoerde vennootschapsbelasting op intercommunales. Zo zullen reserves die onder rechtspersonenbelasting werden opgebouwd vrij van vennootschapsbelasting uitgekeerd kunnen worden aan de aandeelhouders. Daarmee verhelpt de regering een juridisch probleem dat was ontstaan door de wetswijziging van eind vorig jaar. Die voorzag namelijk wél in het herbelasten van reserves die in het verleden al belast waren in het kader van de vroegere regeling, iets wat juridisch vatbaar is voor heel wat kritiek. Daarnaast stelt de regering alsnog intergemeentelijke ziekenhuizen en drinkwater-intercommunales vrij van vennootschapsbelasting.( bron : VVSG-week )

Naar aanleiding van bovenstaand bericht in onze nieuwsbrief en een bijhorende "noot van de redactie" waarbij werd gemeld dat dit voor TMVW nog geen voldoende reden was om het dividend toch te behouden en de betreffende statutenwijziging in die zin aan te passen, repliceerde TMVW/Farys naar de vennoten als volgt :

"Vlofin vindt het andermaal nodig, zonder enige voorafgaandelijke vraagstelling bij FARYS|TMVW zelf, ‘onzorgvuldige’ informatie de wereld in te sturen . Wij benadrukken nogmaals dat FARYS|TMVW logischerwijze rekening houdt met de evolutie in de fiscale context. Het is echter logisch dat een koerswending pas aan de orde kan zijn als er duidelijkheid is omtrent de modaliteiten van de aangekondigde vrijstelling. De toepasbaarheid op de saneringsactiviteit (of juist niet) is ter zake één concreet voorbeeld. Bovendien gaat Vlofin er andermaal aan voorbij dat beloofde dividenden maar reëel kunnen worden, indien de rendementsvorming aanvaard wordt bij de prijsvorming, wat zich bij de indiening van een prijsaanpassingsdossier steeds opnieuw als een pijnpunt manifesteert. FARYS|TMVW volgt de ontwikkelingen inzake de vennootschapsbelasting van nabij en zal niet nalaten om in overleg met en in het belang van haar vennoten de nodige bijsturingen door te voeren, zodra er ter zake duidelijkheid is. Indien daarvoor een statutenwijziging noodzakelijk is, zal deze niet uit de weg gegaan worden. Dit engagement werd tot op heden aangehouden en blijft ook ongewijzigd van kracht."

Geplaatst door in Nieuws op 28-05-2015 om 16u02 onder financieel beheer

Reacties (1)

  1. Uit zeer goede bron vernemen we dat ook ABB op 19.05.2015 een 6 pagina's tellende brief stuurde naar TMVW met fundamentele opmerkingen en dreigen ze ermee de statutenwijziging niet goed te keuren...

    door Communicatie Vlofin op 04/06/2015 11:43

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!