Tijdig indienen rekening ! Wat als deze nog niet af is ?

De deadline om tegen 30/06 een door de Gemeente/OCMW-raad goedgekeurde jaarrekening in te dienen nadert. Indien u er niet in slaagt om vóór 30/06 de jaarrekening voor te leggen aan de gemeente/OCMW-raad, moet u een ontwerp van jaarrekening indienen bij de Vlaamse overheid via een digitaal bestand (artikel 10 BBC-besluit).

Op basis van de jaarrekening zal de Vlaamse administratie ook nagaan of het lokaal bestuur voldoende heeft bijgedragen aan de Vlaamse beleidsprioriteiten. Dit vergt een degelijke inhoudelijke verantwoording van de acties, actieplannen en doelstellingen, alsook moet er worden aangetoond dat er voldoende middelen zijn besteed (rekening houdend met de verplichtingen in cofinanciering, verdeelsleutels en het totaal ontvangen subsidiebedrag). Hier is het van belang om tegen 31/07 een door de gemeente/OCMW-raad goedgekeurde jaarrekening in te dienen.

Als u er NIET in slaagt om tegen 31/07 een goedgekeurde jaarrekening in te dienen, zal de Vlaamse administratie een bezwaar aan het bestuur bezorgen. Het lokaal bestuur heeft dan nog 2 maanden de tijd om een goedgekeurde jaarrekening in te dienen. De Vlaamse administratie zal dan op basis van de goedgekeurde jaarrekening een evaluatie maken van het gevoerde beleid en de besteding van de subsidies.

Als u er WEL in slaagt om tegen 31/07 een door de gemeente/OCMW-raad goedgekeurde jaarrekening in te dienen, dan zal het lokaal bestuur enkel een bezwaar ontvangen indien zou blijken dat er ernstige tekortkomingen zijn in de rapportering of als de besteding van de middelen aan de Vlaamse beleidsprioriteiten onduidelijk of ontoereikend blijkt. In dit scenario heeft u nog de mogelijkheid om bij te sturen en bepaalde onduidelijkheden in de jaarrekening te verantwoorden. De lokale besturen die de deadline NIET hebben gehaald en bijgevolg automatisch een bezwaar toegestuurd hebben gekregen, krijgen GEEN tweede kans meer omdat reeds gebruik gemaakt werd van de beroepsmogelijkheid om de definitieve jaarrekening – laattijdig – in te dienen (artikel 11 planlastendecreet).

TIP : Indien u er NIET in slaagt om tegen 31/07 de jaarrekening te laten goedkeuren door de gemeente/OCMW-raad en in te dienen bij de Vlaamse Overheid, doet u er best aan om een ontwerp van jaarrekening in te dienen waarin u al op een zo correct en volledig mogelijke manier de inzet en aanwending van middelen op de Vlaamse beleidsprioriteiten verwerkt. Hou hier in het bijzonder rekening met de eventuele opmerkingen (confirmatiebrieven) die in deze context al eerder werden gemaakt bij de evaluatie van het meerjarenplan en het budget. In de mate dat de Vlaamse beleidsprioriteiten door de satellietorganisaties (OCMW,AGB) werden ingevuld, moet ook in hun jaarrekening de inhoudelijke en financiële besteding worden aangetoond. Tegelijk zal in de gemeente (als ontvanger van de subsidie) een verwijzing worden gemaakt naar deze satellietorganisatie.

bron : Q&A-Flashes (www.qaq.be)

Geplaatst door in Nieuws op 18-06-2015 om 17u38 onder BBC

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!