BBC-evaluatie : graag uw mening op de vragenlijst van ABB

 Nu alle besturen effectief BBC hebben ingevoerd en een eerste boekjaar achter de rug hebben (of toch minstens aan het afronden zijn) wil ABB een grondige evaluatie maken van deze werkmethode. Volgens haar is het tijd om het geheel grondig te bekijken en waar nodig bij te sturen. Daartoe werd het overlegforum BBC opgericht waar alle belanghebbenden in zetelen. Vlofin zetelt als belanghebbende in het overlegforum, maar ook VVSG, de federatie van gemeentesecretarissen (ECG) en deze van de OCMW-secretarissen (VVOS), de VVP (Vlaamse provincies), de softwarehuizen en het kabinet Homans. ABB heeft ervoor gekozen om een grootschalige bevraging te doen over BBC. De vragenlijst bestrijkt het ganse gamma van BBC. Zowel algemene principes als meer technische aspecten. Deze bevraging moet leiden tot een herwerkt besluit van de Vlaamse regering, aangevuld met een ministerieel besluit. Ook zullen waar nodig aanpassingen aan de decretale regelgeving worden doorgevoerd. Dit hangt samen met de invoering van een decreet lokale besturen. De resultaten van de bevraging zullen op het overlegforum worden besproken en gevalideerd. ABB heeft eveneens gevraagd dat de belanghebbenden hun visie zouden geven over BBC. Vlofin kiest ervoor dit op een tweeledige wijze aan te pakken. Enerzijds is er een werkgroep opgericht die al bezig met diverse aspecten van BBC (klemtoon ligt op rapportering). Deze werkgroep gaat een visie formuleren. Anderzijds wil Vlofin al haar leden betrekken in deze denkoefening. We vragen aan u om de VRAGENLIJST van ABB te bekijken en antwoorden te formuleren. Zeker voor die onderdelen waar je van vindt dat er moet aan bijgeschaafd worden (denk maar aan de indeling in beleidsdomeinen en de gevolgen ervan, de investeringsenveloppes, …) zouden we graag jullie mening kennen. Ook punten die je sterk vindt en dus een verbetering, mogen best een positieve waardering krijgen. De werkgroep zal de resultaten hiervan meenemen in de afrondende besprekingen. Vlofin wil een duidelijke en gedragen visie op BBC uitwerken om die dan te verdedigen in het overlegforum. We maken voor deze vraag aan onze leden gebruik van de mogelijkheden van onze nieuwe website. In de werkruimte BBC staan de vragen netjes opgelijst. Je moet wel inloggen op onze website. Je kan er per onderdeel een antwoord op formuleren en je kan vorige antwoorden van collega’s positief of negatief waarderen via de knop links naast het antwoord. Gedeelde antwoorden geven aan dat het daarin opgenomen standpunt door een grote groep wordt gedragen (of juist niet!). De resultaten worden al eind september besproken op het overlegforum. Er blijft dus weinig tijd over. Daarom deze oproep om uw mening te komende weken zeker weer te geven. Half augustus sluiten we dit af om het dan intern te verwerken. We verwachten toch een grote respons en danken jullie alvast voor jullie medewerking. Namens de werkgroep,

Geplaatst door in Nieuws op 28-06-2015 om 15u34 onder BBC

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!