Resultaat overleg kabinet met Vlofin, ECG en VVOS

Vanuit de drie federaties werd een consensusnota (zie het begeleidend schrijven aan Minister Homans en de “Abingdonnota” in eerdere berichten ) opgesteld en aan het kabinet en ABB bezorgd. Het feit dat de drie federaties de verantwoordelijkheid hebben opgenomen en er na maandenlang overleg in geslaagd zijn om een gemeenschappelijk standpunt in te nemen, werd sterk geapprecieerd. Uiteraard heeft elke federatie nog eigen standpunten en accenten. Deze worden ook apart gecommuniceerd, maar de focus lag op het gemeenschappelijk en gedragen standpunt. Het kabinet bevestigde de goedkeuring van de conceptnota “plan B” en betreurt dat er veel tijd is verloren gegaan door de problemen op federaal niveau. Het is de bedoeling dat er nu snel van start wordt gegaan met de verdere uitwerking. Ondertussen werd een overleg georganiseerd met VVSG. Er zal prioriteit gegeven worden aan de aspecten met betrekking tot de integratie van gemeente en OCMW. Vanuit de drie federaties werd onderlijnd dat het gezamenlijk voorstel met betrekking tot de waarborgregeling (“Abingdonnota”) voor de niet heraangestelde titularis essentieel is. We hebben in het werkveld een groeiend probleem gemerkt van aanhoudende onzekerheid, grote ongerustheid over de nakende hervormingen en vrees voor verlamming van de lokale besturen. Er werd gepleit voor het voorzien van een flexibele overgangsregeling en –periode die maatwerk mogelijk moet maken en een daarbij horende stabiele regelgeving. In de nota werden daarom de verschillende scenario’s van het creëren van een passende functie, het voorzien van faciliterende maatregelen, een disponibiliteitsregeling en een dading uitgewerkt. De essentie van de nota’s moet gezien worden als een gezamenlijke zoektocht naar sociale vrede. De federaties zijn ook vragende partij om voortaan betrokken te worden bij het proces van de totstandkoming van de nieuwe regelgeving. De federaties vertegenwoordigen het werkveld en willen dus als aanspreekpunt voor het kabinet en ABB bereikbaar zijn. Zij zijn bereid om mee te werken in een constructieve sfeer. Daarbij worden naast de eigen belangen vanzelfsprekend de belangen van de volledige personeelsgroep verdedigd. ABB heeft enige toelichting gegeven bij de werkwijze die tot op heden werd gevolgd. Na het Vlaams Regeerakkoord werd er gewerkt rond de piste dat in de toekomst op lokaal niveau nog slechts één rechtspersoon zou blijven bestaan. In mei 2016 werd duidelijk dat deze piste moest worden bijgestuurd. We zijn nu twee maanden verder en er werd heel intens gewerkt om de teksten die bestonden te herschrijven. Daarbij werd met zeven technische werkgroepen gewerkt (politieke organen, personeel, financiën, participatie van de burger, samenwerking, …). Belangrijk is dat er thans niet langer wordt uitgegaan van één rechtspersoon maar wel van een concept van integratie. Dit zal op meerdere lagen moeten gebeuren, op politiek niveau, op ambtelijk niveau en ten aanzien van de burger. Ook kan er actueel alleen overlegd worden op basis van opmerkingen en vragen, niet op basis van (ontwerp-)teksten. Als timing wordt vooropgesteld dat de Vlaamse Regering principieel akkoord zou moeten kunnen gaan voor eind 2016. Deze timing lijkt ons zeer scherp. Wij vragen dat decretale teksten een algemene en sturende functie zouden hebben, en geen antwoord proberen te geven op specifieke situaties. Er wordt gewezen op de bijzonder grote diversiteit op het terrein. Op woensdag 13 juli om 13 u wordt verder overleg gepland op het kabinet om de aspecten m.b.t. politieke organen, de personeelsaspecten, de financiën en de verzelfstandiging te bespreken. Daarbij zal ABB toelichting geven bij de wijze waarop men de verwerking van de conceptnota “plan B” naar het decreet lokaal bestuur ziet. Vervolgens kunnen de standpunten uitgewisseld worden. Een eerste losse gedachtewisseling dus, verder te zetten na het zomerreces. Uiteraard zullen wij jullie op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Geplaatst door in Nieuws op 09-07-2016 om 10u28 onder integratie gemeente/OCMW

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!