Digitale rapportering 4de kwartaal

Via de digitale rapportering over het 4e kwartaal rapporteren de lokale besturen uiterlijk op 31 januari 2017 over de transacties van 2016. Eurostat en het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) baseren zich op die rapportering om een inschatting te maken van het ESR-vorderingensaldo van de lokale besturen.  

Daarom is het belangrijk om niet alleen de deadline voor het insturen te respecteren, maar de gegevens ook zo volledig mogelijk te registreren. Als u belangrijke transacties over 2016 (de lonen tot december 2016, de belastingontvangsten en subsidies die aan 2016 moeten worden toegerekend, de uitgaven voor goederen en diensten die in 2016 geleverd werden, de investeringsuitgaven die aan 2016 moeten worden toegerekend, enz.) pas in de tweede helft van januari 2017 kunt boeken, is het aangewezen om de digitale rapportering voor het 4e kwartaal van 2016 maar in de laatste week van januari 2017 aan ABB te bezorgen. Als de situatie dat vereist, kan u de digitale rapportering over het 4e kwartaal uitzonderlijk bezorgen tegen uiterlijk 8 februari 2017.

Iedereen kreeg hierover ook een mail van het toezicht met een rapport dat de afwijking van het 4kw 2015 tov de rekening weergeeft. Vlofin volgt uiteraard de visie dat er een zo nauw mogelijke aansluiting moet zijn maar heeft wel een aantal bedenkingen waarover een schrijven zal overgemaakt worden aan ABB.

Geplaatst door in Nieuws op 29-12-2016 om 17u56 onder BBC

Reacties (1)

 1. Volgende mailing werd gedaan aan ABB door Vlofin :

  Geachte mevrouw, geachte heer,

  Namens de financieel beheerders van alle lokale besturen van Vlaanderen contacteren we u naar aanleiding van de mail met betrekking tot de kwartaalrapportering Q4 vergeleken met de rekening.
  Deze mail heeft veel kwaad bloed gezet bij de collega’s.

  Terecht wordt er op gewezen dat de kwaliteit van de (kwartaal)rapporten bepaald wordt door de juistheid, volledigheid en tijdigheid ervan. Deze eigenschappen worden door de collega’s zeer plichtsbewust nagestreefd. Er wordt in de mail gesuggereerd dat het te vroeg indienen oorzaak is van onjuistheden en onvolledigheden, alleszins van te grote verschillen met de rekening. Er zijn talloze voorbeelden aan te halen waarom sommige boekingen gewoon niet kúnnen worden gedaan in de loop van de maand januari of zelfs februari. Toch niet als alle wettelijke verplichtingen nageleefd moeten worden. Zeer terecht stelt u dan ook dat de Q4 doorgestuurd wordt op een ogenblik dat nog niet alle budgettaire registraties voor dat boekjaar werden afgerond.

  Het probleem situeert zicht volgens ons veeleer in de termijn die opgelegd wordt voor de rapportering over het vierde kwartaal. Uw administratie verwacht dit rapport ten laatste vóór eind januari, recent verlengd tot 8 februari. Aanleveren van dit rapport begin maart zal voor een veel grotere overeenstemming met de rekening zorgen. Voor de politiezones wordt deze termijn op de eerste maandag van de derde maand na het kwartaal bepaald, 6 maart dus. Daarmee kan federaal voldaan worden aan dezelfde Europese verplichtingen als waaraan Vlaanderen moet voldoen. Wij zijn ervan overtuigd dat deze termijn ook voor de Vlaamse administratie haalbaar moet zijn.

  Wij rekenen er op dat u dit schrijven aangrijpt om de volledigheid van onze Q4 met betrekking tot het financieel boekjaar gericht te verhogen door de aanleveringstermijn ervan met minstens een maand te verlengen.

  Dank voor uw bereidwillige medewerking.

  door Communicatie Vlofin op 10/01/2017 14:15

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!