Geen verplichting meer tot aangetekende zending bij invordering belastingen ?

In het Staatsblad van 15 maart 2017 is een wijziging van artikel 298 van het WIB in het Staatsblad verschenen. Deze wijziging houdt in dat de gemeenten en provincies niet meer verplicht zijn om een aangetekende herinnering te versturen.

Huidige bepalingen van het WIB van toepassing tot en met 30 april 2017:
§ "2. De dwangschriften worden uitgevaardigd door de ambtenaren belast met de invordering.
Deze ambtenaren moeten een aangetekende herinneringsbrief sturen ten minste één maand voordat de gerechtsdeurwaarder een bevel tot betaling opstelt, behalve indien de rechten van de Schatkist in gevaar zijn. De kosten voor het aangetekend verzenden zijn ten laste van de belastingschuldige."

Nieuwe bepaling art. 298 WIB die in voege gaat vanaf 1 mei 2017:
"Behalve indien de rechten van de Schatkist in het gedrang komen, kunnen de directe belastingen en de voorheffingen niet worden ingevorderd door een eerste middel van tenuitvoerlegging dan na het verstrijken van een termijn van één maand te rekenen van de derde werkdag volgend op de datum van verzending van een herinneringsbrief aan de belastingschuldige. Deze herinneringsbrief mag niet worden verzonden voor het verstrijken van een termijn van tien dagen, te rekenen van de eerste dag na het verstrijken van de wettelijke betaaltermijn voor de directe belastingen en de betreffende voorheffingen."

 

Aan ABB werden hierover een paar vragen gesteld.  Hieronder hun antwoord :

"Geachte heer xxx,   U verwijst in uw vraag naar de recente wijziging van artikel 298 WIB. De verplichting om de herinneringsbrief aangetekend te versturen is inderdaad weggevallen. De redenering hierachter is vooral een kostenbesparing voor de fiscus aangezien veel van de aangetekende brieven niet werden afgehaald met de onzekerheid tot gevolg of de kosten daarvan uiteindelijk wel konden worden gerecupereerd door de fiscus.   In dit kader wens ik erop te wijzen dat voor Vlaanderen al sinds de invoering van de Vlaamse Codex Fiscaliteit geen verplichting meer geldt voor het aangetekend versturen van de herinneringsbrief (cfr. artikel 3.10.2.0.1. VCF). Dit geldt dus ook voor Vlaamse gemeenten via de verwijzing in artikel 11 Invorderingsdecreet. Vlaanderen ging dus de federale overheid vooraf, enerzijds omdat bleek dat een aangetekende verzending niet meer effectief is dan een gewone herinneringsbrief en Vlaanderen een betere kosten-batenanalyse wou nastreven, en anderzijds in het licht van de optimalisatie van de klantvriendelijkheid aangezien een aangetekende zending vaak niet thuis in ontvangst kan genomen worden maar slechts na verplaatsing naar het postkantoor.   Bij intern overleg binnen ABB is steeds naar voor gekomen dat de kosten voor de vestiging en de invordering van belastingen horen bij de werking van het gemeentebestuur en derhalve door de algemene middelen moeten worden gedragen. Zij kunnen dus niet apart worden aangerekend aan de betrokken belastingplichtigen. In principe moet het gemeentebestuur bij de invoering van een belasting inschatten wat de vestiging en de inning van de belasting zal kosten en deze kosten mee opnemen in het betrokken belastingtarief.   Het is wel zo dat in het kader van de invordering van de onroerende voorheffing door Vlabel wel nog uitzonderlijk aangetekende brieven worden verstuurd waarvan de kostprijs wordt aangerekend aan de belastingplichtige (met uitzondering van de situatie waarbij de belasting niet kan worden ingevorderd in welk geval Vlabel de kosten zelf draagt).   Gelet op het voorgaande kan de kosten-batenanalyse het gemeentebestuur er misschien wel toe brengen niet langer gebruik te maken van aangetekende verzendingen. Indien het gemeentebestuur wel nog opteert voor een aangetekende zending en de wens is aanwezig deze kost te verhalen op de belastingplichtige, dan zal het gemeentebestuur deze kost uitdrukkelijk moeten opnemen bijv. in een apart retributiereglement. Dit reglement is in elk geval ook onderworpen aan de inzendingsplicht cfr. artikel 253 Gemeentedecreet. "

 

Geplaatst door in Nieuws op 18-04-2017 om 13u39 onder financieel beheer

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!