Nieuwe drempelwaarden voor overheidsopdrachten vanaf 1/1/2024

In de regelgeving overheidsopdrachten zijn drempelwaarden opgenomen. Voor opdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger dan die drempels, geldt de Europese bekendmaking. De drempels die gelden voor de klassieke sectoren vind je in het koninklijk besluit van 18 april 2017. Deze bedragen kunnen tweejaarlijks door de Europese Commissie herzien worden en de bevoegde minister is belast met de aanpassing van de bedragen naargelang die herzieningen.
Bij gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2495 van de Commissie van 15 november 2023 (gepubliceerd 16/11/2023) werd de Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten gewijzigd wat de drempels betreft voor overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken, en prijsvragen, en dit met ingang van 1 januari 2024. De nieuwe bedragen zijn 5.538.000 euro voor opdrachten voor werken en 221.000 euro voor overheidsopdrachten voor leveringen en diensten en voor de prijsvragen. Deze bedragen zijn exclusief btw. Een drempel die in beginsel van toepassing is voor overheidsopdrachten voor leveringen en voor diensten geplaatst door onder meer de federale aanbestedende overheden, wordt eveneens gewijzigd, nl. 143.000 euro, exclusief btw. Die drempel is belangrijk voor lokale besturen omdat de aanbestedende overheid gebruik kan maken van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wanneer de goed te keuren uitgave lager ligt dan die 143.000 euro.


Kort historisch overzicht van de drempelbedragen sinds de wet van 17/6/2016:


NB: de bedragen vanaf 1/1/2024 moeten nog bij Ministerieel besluit omgezet worden in Belgisch recht.

 
Geplaatst door Stefan TACK in Nieuws op 17-11-2023 om 15u16 onder Algemeen nieuws

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!