Geen retributie mogelijk voor doorrekenen aanmaningskosten GAS boetes

Vele Vlaamse besturen stemden in het verleden een retributiereglement voor het doorrekenen van aanmaningskosten bij het innen van fiscale en niet-fiscale vorderingen. Uit een advies van het agentschap binnenlands bestuur blijkt nu dat dergelijke retributie niet kan worden toegepast bij het innen van GAS-boetes. Hun advies luidt als volgt:

Er is een wettelijk vastgelegd onderscheid in behandeling tussen enerzijds fiscale schuldvorderingen en anderzijds niet-fiscale schuldvorderingen, versus GAS-boetes waar geen bijkomende kosten mogen worden aangerekend in de fase van de minnelijke invordering.

1. Kosten bij invordering van fiscale schuldvorderingen.

De geplande wijziging van het Invorderingsdecreet (en dus met het nodige voorbehoud) creëert hier de mogelijkheid om bepaalde kosten vanaf een tweede aanmaning terug te vorderen.

Tekstvoorstel van het nieuwe Invorderingsdecreet : 3° Artikel 4, paragraaf 3 wordt vervangen door :

“§ 3. De bevoegde financiële ambtenaar zorgt onverwijld voor de verzending van de aanslagbiljetten, zonder kosten voor de belastingschuldige.

Ook de kost voor de verzending bij gewone post van een eerste aanmaning tot betaling valt niet ten laste van de bestemmeling.

Het bestuur kan hiernavolgende aanmaningen tot betaling aangetekend verzenden, op kosten van de bestemmeling.”

Dus vanaf de tweede aanmaning mogen bepaalde kosten worden aangerekend, mits deze zijn opgenomen in een retributiereglement.

2. Kosten bij invordering van niet-fiscale schuldvorderingen

Kiest de gemeente ervoor de kosten voor de invordering van alle niet betaalde retributies (niet-fiscale vorderingen) op gelijke wijze vast te stellen, moet rekening worden gehouden met de wet van 3 mei 2023 houdende toevoeging van boek XIX: “schulden van de consument” aan het Wetboek Economisch Recht, waarbij de eerste herinnering kosteloos moet zijn en de 2de maximum 7,50 euro vermeerderd met de op het ogenblik van de verzending geldende portkosten.

Zo kunnen bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling en na het verstrijken van de termijn de volgende bedragen gevraagd worden:
a) 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
b) 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf van 150,01 tot en met  500 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 150 euro is en lager dan of gelijk aan 500 euro is;
c) 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

3. Bij GAS-boetes mogen GEEN bijkomende kosten worden aangerekend in de fase van de minnelijke invordering

Zoeken naar manieren om administratieve kosten op de gebruiker van een dienst te verhalen, is gemeengoed geworden en is ook geen abnormale reflex in tijden van groeiende budgettaire uitdagingen. De beleidsvrijheid om dat te doen, stuit echter soms op grenzen. Dat is het geval als het gaat over handhaving.
Als in de minnelijke fase van invordering administratieve kosten verbonden worden aan een GAS, wordt de boete indirect verhoogd. Zo een indirecte (verdoken) boeteverhoging is in strijd met het strafrechtelijk beginsel non poena sine lege.
Dit beginsel is verankerd in artikel 14 van onze Grondwet. Hieruit vloeit voort dat de strafmaat niet mag uitstijgen boven wat de wet toestaat.

Art. 14 Grondwet : “ Geen straf kan worden ingevoerd of toegepast dan krachtens de wet.”

Het ligt anders als de GAS-boete niet betaald wordt en de gemeente moet overgaan tot de gedwongen invordering van de schuld. In dat geval kunnen inderdaad invorderingskosten op de schuldenaar verhaald worden.
De gemeente kan daarvoor terugvallen op een bestaande rechtsgrond, namelijk artikel 1024 van het Gerechtelijk Wetboek.  Een gemeentelijk reglement dat die kosten vastlegt/bevestigt is onnodig en ongewenst.


Art. 1024 Gerechtelijk Wetboek : “ De kosten van tenuitvoerlegging [van de uitvoerbare beslissing tot het opleggen van de GAS-boete] komen ten laste van de partij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt gevorderd. “

 
Geplaatst door Stefan TACK in Nieuws op 03-01-2024 om 17u07 onder Algemeen nieuws

Reacties (1)

  1. Beste, zegt ABB in haar advies iets over de mogelijkheid om een administratiekost voor GAS boetes op te nemen in een belastingreglement? De administratieve kost staat los van de boete en betreft geen sanctie maar een belasting omwille van het feit dat de inning van GAS werkingskosten met zich meebrengt?

    door Karen Berghmans op 22/01/2024 17:07

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!