Privacy

Privacyverklaring VLOFIN

Vlofin vzw hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VLOFIN vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als VLOFIN vzw zijn wij verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 • info@vlofin.be

Hoe verzamelen wij informatie?

Lidmaatschap: Als u uw persoonlijke gegevens aan VLOFIN verstrekt om lid te worden, of als u zich aanmeldt om een ​​geregistreerde gebruiker van onze website, dient u bepaalde informatie te verstrekken als onderdeel van het registratieproces. Deze informatie omvat uw voor- en achternaam, e-mailadres en bedrijfs- of thuisadres. We kunnen ook vragen dat u vrijwillig andere informatie verstrekt, zoals uw telefoonnummer, geboortedatum. Informatie over lidmaatschap wordt gebruikt om met u te communiceren, om inhoud en activiteiten te ontwerpen waarvan wij denken dat ze u zouden interesseren. Als u ervoor kiest om deze mededelingen niet bij ons te ontvangen, volg dan de instructies in een toepasselijke mededeling die u van ons ontvangt of ga naar uw profiel via onze website voor eigen aanpassingen.

Evenementen en conferenties: VLOFIN organiseert evenementen. Als u zich registreert voor een evenement en lid bent, hebben we toegang tot de informatie in uw ledenaccount om u de informatie en services te leveren die bij de gebeurtenis horen. Als u zich registreert voor een van onze evenementen en u geen lid bent, verzamelen we uw voor- en achternaam, e-mailadres, bedrijfs- of thuisadres en het type bedrijf waarvoor u werkt of waarmee u wilt werken. Via deze weg voorzien wij u met informatie en services die verband houden met het evenement.

Publicaties: we bieden verschillende publicaties en materialen aan via onze website. Sommige van deze publicaties en materialen zijn publiekelijk toegankelijk, maar anderen vereisen dat u lid bent. U kunt uw abonnementen beheren door u op elk gewenst moment te abonneren of af te melden. Als u problemen ondervindt bij het beheer van uw abonnement of andere voorkeuren : stuur een e-mail naar info@vlofin.be

Communicatie met VLOFIN: Als u communiceert of met ons correspondeert per e-mail, per post, per telefoon of via andere vormen van communicatie, kunnen wij de informatie die u verstrekt als onderdeel van die communicatie verzamelen. Als u bijvoorbeeld via e-mail met ons correspondeert, kunnen we het e-mailadres dat u gebruikt, verzamelen en opslaan om de toepasselijke correspondentie te verzenden en gebruiken om op uw vraag te reageren, of om u op de hoogte te brengen van evenementen en soortgelijke doeleinden bij te houden.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan onze activiteiten (uitvoering ledenovereenkomst),
 • het versturen van directe mailings aan actieve leden over diensten en producten (gerechtvaardigd belang),
 • het versturen van nieuwsbrieven, thematische mailings en uitnodigingen (toestemming betrokkene),

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen en verwerken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer of rijksregisternummer
 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken enkel indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (als verwerker) voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, ticketsoftware, automatische facturaties …);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Bewaartermijn

VLOFIN vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bij.

Beveiliging van de gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben. Dit kan via info@vlofin.be

Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou (of in jouw directe opdracht aan een andere partij). Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Foto's (portretrecht)

Tijdens publieke evenementen worden overzichtsfoto's gemaakt. Personen kunnen hierbij herkenbaar zijn weergegeven. Wanneer een foto echter duidelijk op één of enkele personen focust, kan u zich wel beroepen op het recht op privacy. Het recht op afbeelding (of portretrecht) is het recht van een geportretteerde persoon om zich in bepaalde gevallen te verzetten tegen publicatie van hun portret.

Je kan je verzetten tegen het gebruik van je foto. Hiervoor neem je best contact op via de bovenstaande contactgegevens.

Onze foto’s kunnen gepubliceerd worden in onze nieuwsbrief, op onze Facebook pagina, in of op andere sociale media.
Bij het akkoord verklaren van deze privacy clausule verklaar je akkoord met het nemen en publiceren van dergelijke foto's, onder voorbehoud van bezwaar naar bovenstaande contactgegevens.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.
Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie (Gegegevensbeschermingsautoriteit) dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

VLOFIN vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.